TASARRUFLU YAZI (27.12.2018/40189555)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    :73421605-106.05

Konu   :2018/1 Sayılı İthalat Tebliği

 Kapsamında Yapılan Kontroller

 

27.12.2018 / 40189555

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamı ithal eşyasının karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığına ilişkin İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından yapılacak kontroller 2018/3 sayılı Genelge uyarınca Tek Pencere Sistemi FAZ3 kapsamında yapılmaktadır.

Bu kapsamda, ilgili beyanname bilgileri elektronik olarak İTKİB'e gönderilmekte, İTKİB tarafından yapılan değerlendirme sonucu ilgili memur tarafından İTKİB’in Sisteminden sorgulanarak kontrol edilmekte, eşyanın kontrol edilmesine karar verilmesi durumunda eşyanın antrepodan veya geçici depolama yerinden çıkışına ilgili memurca izin verilmemekte, eşyanın kontrol edilmemesine karar verilmesi durumunda ise eşyanın antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına izin verilmektedir.

İTKİB tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre, eşyanın antrepodan veya geçici depolama yerinden çıkışının yapılıp yapılmayacağının sistem üzerinden kontrol edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme kapsamında işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır;

1. Eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra söz konusu Tebliğ kapsamı GTİP’li beyannameler İTKİB’e iletilir.

2. İTKİB tarafından gerekli kontroller yapılır.

3. Eşyanın antrepodan veya geçici depolama yerinden çıkışı esnasında;

a) İTKİB tarafından 2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında kontrolü gerektiren bir husus bulunmadığı tespit edilmiş ise; eşyanın antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına BİLGE Sistemi üzerinden izin verilir.

b) İTKİB tarafından 2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında kontrolü gerektiren bir husus bulunduğu tespit edilmiş ise; ilgili memura “Eşyanın geçici depolama yerinden/antrepodan çıkışı uygun değildir. Yükümlüsünce veya temsilcisince İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurulması gerekmektedir.” mesajı verilir. Bu durumda söz konusu eşyanın antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına izin verilmez.

c) İTKİB tarafından 2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında yapılan kontroller sonucunda eşyanın uygun olduğu tespit edilmiş ise; antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına BİLGE Sistemi üzerinden izin verilir.

d) İTKİB tarafından herhangi bir sonuç gönderilmeyen beyannameler için; Bakanlığımız Sisteminden İTKİB'e bildirim yapıldığı tarihinden itibaren üç günlük sürenin dolmasının ardından eşyanın antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına BİLGE Sistemi üzerinden izin verilir.

Bahse konu düzenlemeler 15/01/2019 tarihinde uygulamaya alınacaktır. Bu tarihe değin düzenlemeler tüm gümrüklerde pilot olarak uygulanacak olup halihazırda yapılmakta olan manuel kontrollerle eşgüdümlü olarak yukarıda bahsedildiği şekilde de işlem yapılması, uygulama esnasında herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

H. Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.