Ventur Gümrük Müşavirliği

Güncel Haberler

Güçlü Olunan 47 Ürüne Ağırlık Verilmeli

Güçlü Olunan 47 Ürüne Ağırlık Verilmeli

TİM, dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında Türkiye'nin güçlü olduğu 47 ürünü belirledi...
Haber Detayı
Türk CEO ların En Büyük Endişesi Dövizde Dalgalanma

Türk CEO ların En Büyük Endişesi Dövizde Dalgalanma

İş dünyasının liderlerinin yaklaşık yüzde 30'u gelecek 12 ayda küresel ekonomik büyümenin azalacağını düşünüyor. Geçen sene yüzde 5 olan bu oranın yaklaşık altı kat artması karamsarlıkta önemli bir artışa işaret ediyor....
Haber Detayı
Ticaret Savaşı Yatırımcıyı Tedirgin Etmeyi Sürdürüyor

Ticaret Savaşı Yatırımcıyı Tedirgin Etmeyi Sürdürüyor

Devam eden müzakere sürecine rağmen ticaret savaşı endişesi yatırımcıyı tedirgin etmeyi sürdürüyor. Pekin'in ardından bu ay sonu Washington'da başlayacak üst düzey görüşmeler öncesi risk iştahı zayıfladı....
Haber Detayı
Biriken KDV ler Devlet Tahvili Olarak Ödensin

Biriken KDV ler Devlet Tahvili Olarak Ödensin

1.5 milyon iş insanını temsil eden konsey başkanları KDV iadelerinin orta vadeli devlet tahvili olarak ödenmesini istedi. Şura’ya kamudan alacaklar ve fiyat farkı ödenmesi konuları damgasını vurdu....
Haber Detayı
Reel Sektör Nasıl Borçlandı

Reel Sektör Nasıl Borçlandı

İmalat sanayiinde 3 sektör dışında tamamının uzun vadeli borçlarının son bir yıl içinde azalması, yani net borç ödeyici olmaları dikkat çekti....
Haber Detayı
Uluslararası Rekabette İhracatçılar Desteklerle Güçleniyor

Uluslararası Rekabette İhracatçılar Desteklerle Güçleniyor

İhracatçılar küresel arenada rekabetçiliğini Ticaret Bakanlığının UR-GE, pazara giriş, tasarım ve marka destekleriyle geliştiriyor...
Haber Detayı
Ekonomi Alanında Destek Teklifi Kabul Edildi

Ekonomi Alanında Destek Teklifi Kabul Edildi

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren teklif .......
Haber Detayı
İhracatçıya 2019 da 3.1 Milyar Destek

İhracatçıya 2019 da 3.1 Milyar Destek

Devlet, bu amaçla dünyanın dört bir yanına ihracat yapacak firmalara, 3,1 milyar liralık kaynakla teknolojiden tasarıma, markalaşmadan pazarlamaya kadar pek çok alanda destek verecek....
Haber Detayı
16 saatte Bir Sirket İflas Etti

16 saatte Bir Sirket İflas Etti

Geçen yıl şirketler açısından alacak yönetiminin öne çıktığı, bir kere daha nakdin krallığını ilan ettiği bir yıl oldu. Özellikle yılın ikinci yarısında iflas ve konkordatolar önemli bir gündem maddesi olarak öne çıktı....
Haber Detayı
İhracatın İthalatı Karşılama Oranında Rekor

İhracatın İthalatı Karşılama Oranında Rekor

2018'in son üç ayında yüzde 95'in üzerinde gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2003'ten bu yana ölçülmüş en yüksek oran olarak kayıtlara geçti....
Haber Detayı

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.