Ventur Gümrük Müşavirliği

Ventur Gümrük Müşavirliği

Ventur Gümrük Müşavirliği

Kuruluş temelleri ülkemizin çok partili dönemle tanıştığı 1946 yıllarına dayanan şirketimiz. O yıllarda Gümrük Komisyoncusu karnesine sahip meslek mensupları tarafından oluşturulmuştur. Şirketimiz bugün üçüncü kuşak Gümrük Müşaviri meslek mensuplarıyla Gümrük Müşavirliği mesleğini Gümrük Kanunu hükümlerine göre sürdüren Gümrük Müşavirliği Tüzel Kişiliğidir.

5 şubat 2000 yılında yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 229. Maddesi Hükümlerine göre kurulmuş Gümrük Müşavirliği Tüzel Kişiliğe sahip Ventur Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Ltd. Şirketi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izin belgesi ile tüm Gümrük İdarelerinde; Gümrük Müşavirlerinin yönetiminde, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve konusunda eğitimli, deneyimli kadrosu ile Gümrük Müşavirliği hizmetini sürdürmektedir. Günümüzün etkin bilişim teknolojileri alt yapısına sahip, yeniden yapılanmasını tamamlamış kusursuz Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticaret Danışmanlığı Hizmeti üretmeyi hedef edinmiştir.

Şirketimiz Dünyanın birçok ülkesinde üretim yapan çok uluslu şirketlere, Dış Ticaret Danışmanlığı, Gümrük Antrepo ve Transit rejimi konularında hizmet vermekte, Ülkemizin Boya ve Kimya Sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerde önemli değerler ve markalar yaratmış birçok sanayi kuruluşuna İthalat, İhracat, Transit, Dahilde İşleme, Hariçte işleme, Gümrük Antrepo İşletmeciliği, Serbest Bölge faaliyetleri ve Dış Ticaret Danışmanlığı konularında etkin hizmet sunmaktadır.Bilgi Güvenliği Politikamız

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamındaki politikalarımız:

  • Şirket için değerli olan tüm bilgi varlıklarının korunması ve kabul edilebilir kullanımlarının ortaya konulması,
  • Şirket bilgi varlıklarının güvenliğine yönelik risklerin yönetilmesi,
  • Şirkete ait temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile sürekliliğinin sağlanması,
  • Şirket imgesi, güvenilirlik ve itibarının bilgi güvenliği ihlâlleri ile yıpratılması ve zarara uğramasının önlenmesi,
  • Şirket ve üçüncü taraflar arasındaki sözleşmelerin ve yasal mevzuatın gerektirdiği bilgi güvenliği uyumunun yerine getirilmesi,
  • Şirket içinde bilgi güvenliği yönetimine yönelik Bilgi Güvenliği Organizasyonu ile ilgili esasların belirlenmesi,
  • Şirket çalışanları ve diğer paydaşlar için bilgi güvenliği farkındalığının oluşturulması ve sürdürülmesi.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.