Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.2018 T. 30642 R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "ekte belirtilen" ibaresi "Tebliğ kapsamındaki" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "ekte" ibaresi "Tebliğde" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 448 inci maddelerine" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığını" ibaresi "Ticaret Bakanlığını" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

"b) Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünler: Sıvı ile temas edince hacmi artarak dekoratif bir görüntü oluşturan, 'su maymunu', 'büyüyen su topları', 'su boncuğu', "su jeli"  gibi isimler ile bitki besini, dekorasyon, oyun vb. amaçlarla piyasaya arz edilen kapsül formundaki her türlü ürünü,"

 

"c) Olduklarından farklı görünen çakmaklar: Bütan veya sıvı yakıt dâhil olmak üzere herhangi bir yakıtla çalıştırılabilen; şekli çizgi film karakterleri, oyuncaklar, tabancalar, saatler, telefonlar, müzik aletleri, araçlar, insan vücudu ya da organları, hayvanlar, yiyecek ya da içeceklere benzeyen veya müzik notaları, parlayan ışıklar, hareketli nesneler ya da eğlendirici diğer özellikleri olan çakmakları veya açıkça çakmakları tutmak amacıyla tasarlanmış tutucuları kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan; logolar, etiketler ile işaretlenmiş, yapıştırılan süsler, el işleri veya ısıyla bozulan kılıflarla süslenmiş çakmaklar haricindeki; 51 aylıktan daha küçük çocuklar tarafından genellikle tanınan veya bunların kullanımı için tasarlanmış herhangi bir nesneye benzeyen veya eğlendirici duyma etkileri veya canlandırma etkileri olan, sonradan sabitlenebilen herhangi bir bağlantı veya sonradan birleştirilebilen herhangi bir tutucu dâhil tüketiciler tarafından genellikle sigara, puro ve pipoların tutuşturulmasında kullanılan alev oluşturan ürünleri,

 

ç) Uçucu gaz içeren balon: Uçucu gazla doldurulan oyun, parti, organizasyon, açılış, tören, toplantı gibi etkinliklerde kullanılabilen her türlü balonu,

 

d) Yiyecek taklidi ürün: Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünleri,"

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki "Tebliğin ekinde yer alan" ibaresi "Tebliğ kapsamındaki" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu ürünlerin temel gereklere uygunluğu, üretici tarafından başka türlü ispatlanmadığı sürece Tebliğde yer alan düzenlemeler ile ekte belirtilen standartlar dikkate alınarak değerlendirilir."

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 

"Olduklarından farklı görünen çakmaklar

MADDE 5/A – (1) Olduklarından farklı görünen çakmakların piyasaya arzı yasaktır.

 

Yiyecek taklidi ürünler

MADDE 5/B – (1) Yiyecek taklidi ürünler ya da bunların ayrılabilir kısımlarının, tüketiciler ve özellikle çocuklar tarafından ağza alınması, emilmesi ya da yutulması halinde boğulma, zehirlenme yahut sindirim sisteminde delinmeye veya tıkanmaya yol açmaması gerekir.

 

Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünler

MADDE 5/C – (1) Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünlerin kırtasiye, oyuncakçı ve okul kantinlerinde piyasaya arz edilmesi yasaktır.

 

(2) Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünlerin piyasaya arzının mümkün olduğu yerlerde çocuklara satılması yasaktır. Bu ürünlerin ambalajlarının çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde olması ve söz konusu ürün etiketlerinde tüketicinin satın alma kararı esnasında görebileceği şekilde, ürünün oyun amaçlı kullanılmamasına ilişkin uyarı bulunması zorunludur.

 

Uçucu gazla doldurulan balonlar

MADDE 5/Ç – (1) Uçucu gazla doldurulan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaktır.

 

(2) Uçucu gaz içeren balonların piyasaya arz edildiği yerlerde, balonların helyum gazıyla doldurulduğu ve helyum gazının yanıcı/parlayıcı bir gaz olmadığı hususunda, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla tüketicilerce kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde ve en az (297mm x 210mm) A4 boyutundaki bilgilendirme metni satış yerinin uygun bir yerine konulur."

 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

"(2) 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır."

 

"(3) Diğer mevzuatta birinci ve ikinci fıkrada sayılan Tebliğlere yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır."

 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin ekinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

EK

ÜRÜNLER VE İLGİLİ STANDARTLAR"

"13 Bebek yürüteçleri TS EN 1273 (Çocuk kullanım ve bakım araçları - Bebek yürüteçleri - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri)
14 Bebek taşıyıcıları ve destekleri TS EN 1466 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları - Bebek taşıyıcıları ve destekleri - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri)
15 Evlerde kullanılan çocuk karyolası ve beşikler TS EN 1130-1 (Mobilya - Evlerde kullanılan çocuk karyolası ve beşikler - Bölüm 1 : Emniyet kuralları)
TS EN 1130-2 (Mobilya - Evlerde kullanılan çocuk karyolası ve beşikler - Bölüm 2 : Deney metotları)
16 Tekerlekli çocuk arabaları TS EN 1888 (Çocuk bakım eşyaları - Tekerlekli çocuk arabaları - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri)
17 Emzik bağlayıcıları TS EN 12586 (Çocuk bakım eşyaları - Emzik bağlayıcıları - Güvenlik kuralları ve deney metotları)
18 Çocuk giysileri TS EN 14682 (Çocuk giysilerinde güvenlik - Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri - Özellikler)
TS EN 14878 (Tekstil - Çocuk gece giyeceklerinin yanma davranışı - Özellikler)
19 Yiyecek taklidi ürünler TS EN 71-1 (Oyuncak güvenliği - Bölüm 1: Mekanik ve Fiziksel Özellikler)
TS EN 71-3 (Oyuncakların güvenliği - Bölüm 3: Bazı elementlerin göçü)
20 Lazer ürünler TS EN 60825-1 (Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 1: Donanım sınıflandırması ve kurallar)
21 Bebek/çocuk taşıma araçları TS EN 13209-1 (Çocuklar için kullanım ve bakım eşyaları - Çocuk taşıma araçları - Güvenlik kuralları ve deney metotları - Bölüm 1: Çerçeveli sırtta taşıma araçları)
TS EN 13209-2 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları - Bebek taşıma araçları - Güvenlik gereklilikleri ve deney yöntemleri - Bölüm 2: Yumuşak taşıma aracı)
22 Bebek hoppalaları TS EN 14036 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları - Bebek hoppalaları - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri)"

 

MADDE 10 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/5/2016

29701

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.