Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) (30.12.2018 T. 30641 R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/12)

(30.12.2018 T. 30641 R.G.)

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1’de yer alan ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek-1’de yer alan ürünleri kapsar.

 

(3)  Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

 

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

 

c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

 

ç) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

 

d) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ilgili mevzuata uygun olmama ihtimalini,

 

e) Risk analizi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

 

ifade eder.

 

TAREKS ve Firma Tanımlaması

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

 

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

 

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

 

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının  "E-işlemler"  kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması"  bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

 

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

 

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

 

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

 

(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

 

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 9 uncu maddeye göre sonuçlandırılır.

 

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, birinci veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.

 

Risk analizi

MADDE 7 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

 

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

 

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

 

(4) Risk analizi neticesinde fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dahil 2 iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir.

 

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 8 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

 

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

 

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

 

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 9 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

 

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

 

(3) 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 19120099118115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

 

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 10 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği de dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

 

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

 

Yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

 

Yetki

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 4/2/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

Ek-1

GTİP Madde İsmi Kullanım Amacı İlgili Mevzuat Test
9619.00.30.10.00 Sentetik veya suni liflerden Yalnız tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezi Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Azoboyar maddeler Dioktiltin (DOT) Bileşikleri
Nonil fenol ve Nonil fenol etoksilatları
9619.00.30.90.00 Diğerleri
9619.00.40.10.00 Örme olanlar
9619.00.40.90.00 Diğerleri
9619.00.50.10.00 Örme olanlar
9619.00.50.90.00 Diğerleri
9619.00.71.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar Yalnız tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezi Kimyasalların Kaydı. Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Dioktiltin (DOT) Bileşikleri Nonilfenol PAH
9619.00.71.90.00 Diğerleri
9619.00.75.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.75.90.00 Diğerleri
9619.00.79.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.79.90.00 Diğerleri
9619.00.81.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.81.90.00 Diğerleri
9619.00.89.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.89.90.00 Diğerleri
3926.20.00.00.11 Polivinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan) Yalnız evde kullanılan plastikten eldivenler Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Dioktillin (DOT) bileşikleri Kadmiyum bileşikleri
3926.10.00.00.00 Okul ve büro malzemeleri Plastik dosya ve klasörler Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kadmiyum bileşikleri
3926.90.92.00.11 Fare Altlığı (Mouse Pad) Fare Altlığı (Mouse Pad) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kadmiyum bileşikleri
3926.90.97.90.15
3924.90.00.00.12 Çocuklar İçin Klozet Daraltıcılar Çocuklar İçin Klozet Daraltıcılar Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kadmiyum bileşikleri Fitalat 
Kurşun bileşikleri
7117.11.00.00.00 Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler Yalnız metal kol düğmeleri Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kadmiyum bileşikleri Nikel bileşikleri Kurşun Bileşikleri
7117.19.00.90.11 Camdan aksamı olanlar İmitasyon takı eşyaları Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kadmiyum bileşikleri Nikel bileşikleri Kurşun bileşikleri
7117.19.00.90.29 Diğerleri
7117.90.00.10.00 Plastik maddelerden ve camdan olanlar
7117.90.00.50.00 Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)
9102.11.00.00.00 Sadece mekanik göstergesi olanlar Kol saati Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Azoboyar maddeler Kadmiyum bileşikleri 
Nikel bileşikleri Kurşun Bileşikleri PAH
Krom VI
9102.12.00.00.00 Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)
9102.19.00.00.00 Diğerleri Kol saati Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Azoboyar maddeler Kadmiyum bileşikleri Nikel bileşikleri Kurşun Bileşikleri PAH
Krom VI
9102.21.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar
9102.29.00.00.00 Diğerleri
9102.99.00.00.19 Diğerleri
9113.20.00.00.19 Diğerleri Saat kordonu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Azoboyar maddeler Kadmiyum bileşikleri 
Nikel bileşikleri 
Kurşun Bileşikleri PAH
Krom VI
9113.90.00.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
9113.90.00.20.00 Mensucattan mamul olanlar
9113.90.00.40.00 Plastik maddelerden olanlar
3926.90.97.90.18 Diğerleri Cep telefonu ve tablet bilgisayar kılıfı ve ekran koruma filmi Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kadmiyum bileşikleri
4202.32.10.00.00 Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar Cep telefonu ve tablet bilgisayar kılıfı
4202.92.19.00.00 Diğerleri
4202.32.90.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Cep telefonu ve tablet bilgisayar kılıfı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Azoboyar maddeler Kadmiyum bileşikleri
4202.32.90.90.00 Diğerleri
4202.92.98.90.00 Diğerleri
3924.10.00.00.11 Slikondan Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği TSEN 1400 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları- Bebekler ve küçiik çocuklar için emzikler: Güvenlik kuralları ve deney metotları TSEN 14350-1 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları - İçme donanımı - Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler TSEN 14350-2 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları - İçme donanımı - Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler) N-nitrosamin ve N-nitrosamine dönüşebilen maddelerin miktarı
3924.10.00.00.19 Diğerleri Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı
3924.90.00.00.11 Emzikli biberon başlıkları Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı
3924.90.00.00.19 Diğerleri Yalnız biberon başlığı
3926.90.97.90.18 Diğerleri Yalnız bebekler için emzikler ve benzeri eşya
4014.90.00.00.11 Bebekler için emzikler ve benzeri eşya Diş kaşıyıcıları hariç
9603.21.00.00.11

9603.21.00.00.19

Ara Yüz Fırçaları(takma damak fırçaları dahil)

Diğerleri (takma damak fırçaları dahil)

Yalnız elle kullanılan diş fırçaları (Elle kullanılan ara yüz fırçaları hariç) Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği TS EN ISO 20126- Diş hekimliği - Elle kullanılan diş fırçaları - Genel özellikler ve deney yöntemleri (4 üncü bölümde belirtilen özellikler)

Ek-2

FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. Test raporu ve ürün görselleri

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.


Ek-3

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
TİCARET BAKANLIĞINA

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ....................................GTİP’li ................................ ve isimli ......numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

  İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
Tarih
E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.