Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4) (09.11.2018 T. 30590 R.G.)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(NO: 2018/4)

(09.11.2018 T. 30590 R.G.)

 

 

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

 

“(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekine ekte yer alan EK-11 eklenmiştir.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.

 

EK-11 

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ YATIRIMLARINDA YATIRIM TEŞVİK
BELGESİ KAPSAMI HARCAMALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

1. YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Adı / Unvanı:
Vergi Dairesi / No:

2. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Teşvik Belgesi Tarih ve Sayısı:
Yatırım Yeri Adresi:
Yatırım Başlama-Bitiş Tarihi (ek süre dahil):

3. İSTİHDAM:

Mevcut: İlave: Toplam:

4. GERÇEKLESEN YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Toplam Sabit Yatırım (TL): Yatırımın Finansmanı (TL):
I. Arazi-Arsa:   I. Öz Kaynaklar:  
II. Bina-İıışaat:   II. Yabancı Kaynaklar:  
III. Makine ve Teçhizat:   a. İç Kredi:  
a. İthal Makine ve Teçhizat:   b. Dış Kredi:  
b. Yerli Makine ve Teçhizat:   c. Döviz / Dövize Endeksli Kredi:  
IV. Diğer Harcamalar:      
a. Kur Farkı:      
b. Faiz Gideri:      
c. Diğer (Etüd-Proje, Yardımcı Makine ve Teçhizat, İthalat ve Gümrükleme, Taşıma ve Sigorta, Montaj ile Diğer Harcamalar):      
V. Toplam:   III. Toplam:  
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER:
Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri arasında yapılan yatırım harcamalarına ilişkin defter kayıtlarının incelenmesi neticesinde; Belge kapsamında yapılan harcamaların yasal defter kayıtları ile uyumlu olduğu ve temin edilen sabit kıymetlerin rapor tarihi itibarıyla firma aktiflerinde olduğu tespit edilmiştir.
 
Ekler: 1) Yeminli Mali Müşavirin kayıtlı olduğu odadan temin edilen faaliyet belgesi aslı. "

 

 

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.