Yatırım ve Hammadde İthalatında Düşüş

Yatırım ve Hammadde İthalatında Düşüş

2018'in ilk yarısında yatırım malları ithalatı yüzde 26.3 hammadde ithalatı yüzde 13,6 artarken, yılın ikinci yarısında hammadde ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17.48 düştü.
Türkiye'nin ithalatının yüzde 80'inden fazlası yatırım malları ve hammadde ithalatından oluşuyor. Hem ihracatın, hem de yurt içinde tüketilen çoğu ürünün hammaddesi yurt dışından ithal ediliyor. Bu iki kalemdeki ithalat hareketleri de ekonomik aktivitenin hızına dair öncü göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Temmuz ve ağustos aylarında Türkiye'nin yaşadığı kur şoku nedeniyle ithalatta yaşanmaya başlayan gerileme, yılın kalanında dengelenme sağlansa da devam etti. Yılın tamamında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 4.59 oranında geriledi. Ekonomik aktivitenin öncü işaretleri olarak görülen hammadde ithalatı ise yılın tamamında 0,81 oranında geriledi ancak bu düşük seviyedeki gerilemeyi ilk yarıdaki artış sağladı. Yılın ikinci yarısında hammadde ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17.48 düştü.

Türkiye ekonomisi 2018'in birinci çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyrekte yüzde 5.3 ve üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 oranında büyüdü. Dönemler itibariyle bakıldığında, güçlü büyüme gözlenen yılın ilk yarısında, yatırım malları ve hammadde ithalatının da güçlü şekilde arttığı gözleniyor. 2018'in ilk yarısında yatırım malları ithalatı yüzde 26.3 hammadde ithalatı yüzde 13.6 oranında arttı.

Kur şoku düşüş başlattı
2018'in üçüncü çeyreğinden itibaren ise görünün terse dönüyor. Seçim ayı olan haziran ayında ve takip eden temmuz-ağustos aylarındaki kur şokunun da etkisiyle net bir düşüş trendi başlıyor. Bu dönüş aylar itibariyle yılsonuna kadar devam etti. Türkiye ekonomisinin büyüme hızının 1,6'ya düştüğü 2018 üçüncü çeyrekte, yatırım malları ithalatı bir önceki yılın aynı çeyreğinde yüzde 23.5; hammadde ithalatı yüzde 11.21 geriledi.

Haziran ayı sonuna kadar aylık bazda da hem yatırım, hem de hammadde ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterirken, Haziran ayı itibariyle aylık bazda düşüş başlıyor. Yılın geri kalan aylarında da eksi seyrediyor. Ağustos ayında yatırım malları yüzde 36,2, hammadde ise Aralık ayında yüzde 24,6 ile en yüksek oranlı düşüşlerini gösterdi.

4. çeyrekte eksi olması bekleniyor
2018, ekonomik aktivitenin öncü işaretleri olarak alınabilecek hammadde ve yatırım malları ithalatında birinci ve ikinci yarı olarak ayrılmış durumda. Mart 2019'da açıklanacak 2018 dördüncü çeyrek GSYH'de ekonomistler eksi bir seyir bekliyor. Hammadde ithalatının 2019'un ilk aylarında da benzer şekilde eksi seyretmesi bekleniyor.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

">

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.