KOBİ ler ve E-ticaret Platformları

Popülist kültür yaşamın bütün alanlarını vasatlık ve sığlık tuzaklarına düşürüyor. Birçok temel kalkınma kavramını ve zenginlik üretme aracını fetişleştiriyor. Onlardan biri de KOBİ konusunun ele alınış şekli. KOBİ’lere ilişkin her şeyi devletten bekleyen “dilenci algısı” kırılması gereken bir anlayış. KOBİ yöneticilerini “Kâr benim olsun, zarar devletin” anlayışının tuzaklarına düşürmemek için hepimiz ortaklaşa sorumluyuz; doğru gündemler tartışılmasına katkı yapmalıyız.
Eğer KOBİ’lerin maddi ve kültürel zenginlik üretimindeki artan önemini doğru bilmek, derinliğine anlamak ve gerektiği gibi anlamlandırmak istiyorsak, teknolojinin dayattığı gündemi izlemelerine yardımcı olmak ivedi sorunlarımızdan biri.

İnternete ekonomisinin etkileri

İnternet ekonomisi, KOBİ’ler açısından yeni fırsat kapıları açıyor. KOBİ’ler üreticiler, tüketiciler, sağlayıcılar ve sahiplerden oluşan bir e-ticaret platformuna “verilerini analiz etme yetkisi” verdiklerinde, geleneksel ticaret ilişkileri hızla farklılaşıyor.

Bir KOBİ verilerini kullanma izni verince, algoritmalar devreye giriyor; verileri işleyerek önce “mevcut durum” saptanıyor. KOBİ’nin yapısal ve ekonomik özellikleri, yöneticilerinin davranışları hakkında analizler, işletmenin ne kadar rekabetçi olduğunu açığa çıkarıyor; o işletme yöneticilerinin olası davranışları hakkında sağlam içgörülerde bulunabileceğimiz zihni donanım oluşuyor.

Örneğin, algoritmalar, verilerinin kullanılmasına izin veren işletme yönetiminin kredi notunu derecelendiriyor. İşletmeye kredi verilmeli mi? Verilecekse ne kadar verilmeli? Kredinin maliyeti ne olmalı? Yaygınlaşan e-ticaret platformlarında öncülük eden kuruluşlardan biri olan Alibaba’nın sistemi, kendisine başvuruda bulunan işyerinin brüt kârlılığını ölçüyor. Envanter dönüşüm oranlarını analiz ederek bir fikre ulaşıyor. Ürün ömürleri hakkında net bilgi sağlayabiliyor. Satıcının sosyal ilişkilerinde hangi değerlere uyduğu ve iş ilişkilerinin kalitesinini ne olduğunu gerçekliğe yakın biçimde saptayabiliyor.

Veri bilimicileri hangi verilerin istenen içgörüleri sağladığına ilişkin metotlarını geliştiriyor; büyük verinin, büyük sayılar yasası nedeniyle ortalama davranışı belirlemesi giderek daha kolay hale geliyor.

Gündem değişikliği

Dünya ticaretindeki payını hızla artıran e-ticaret platformları erişilebilir bütün verileleri derlemeye çalışıyor. Teknolojik olanaklar, giderek gerçek zamanlı veri değerlendirme kapasiteleri yaratıyor. Makine öğrenimi olanakları, anında geri-bildirim döngüsüyle kayıpları en aza indiren verimlilik düzeylerini yükselten önlemleri almayı kolaylaştırıyor.

IBM yetkililerinin sıklıkla vurguladıkları gibi çalışanların birikimleri, müşteri birikimleri, iç ve dış süreçlerin uçtan uca eş zamanalı kontrol edebilmenin bidikimleri, hüner düzeyine erişme ve hünere akıl katarak yaratıcı aşamaya geçme alanında hızlı bir ilerleme sağlıyor.

Yaşantımıza dokunan her alanında algoritma ve yazılım gerekiyor. Kararlarlarda mümkün olduğunca otomatikleşme giderek güç kazanıyor. Üretimin doğası, dengesi ve döngüsünde çok ciddi bir farklılaşma sürecinden geçiyoruz…

KOBİ sahipleri ve profesyonel yöneticilerinin,özellikle de medya mensuplarının “gündem değişikliğini” ciddiye alması gerekiyor. Bu analizde paylaşılanları “fantezi” olarak değerlendirenlere sözümüz olmaz, alışkanlıklarının selinde sürüklensinler… Anlatılanları hayatın “gerçekliği” olarak algılayanlaradır çağrımız. Gelin, hayatın dayattığı gündeme odaklaramım.
Algoritmaların ve yazılımların birlikte çalışabilen ve “değer üretebilen” özellikler taşıması gerekiyor.

Gerçek KOBİ dostu olmak istiyorsak; teknolojik eğilimlerin etkilerini öne çıkarmalı, teknolojinin olası etkilerini toplumsallaştırmaya katkı yapmalı, erken teşhisin değirini kavramalıyız…

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.