TASARRUFLU YAZI (12.05.2022/74582980)

HİZMETE ÖZEL

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-18723479-106.04.03-00074582980       12.05.2022

Konu : 2009/15481 Sayılı Karar Beşinci

Kısım Hükümleri

Kapsamında TAREKS

Uygulaması

 

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİ

Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı, No: 35, Kat: 1-2-3, 34425 Tophane/İSTANBUL

 

İlgi : a) 04.03.2021 tarihli ve 1029 sayılı yazınız.

b)       21.05.2021 tarihli ve 1946 sayılı yazınız.

c)       21.06.2021 tarihli ve 2211 sayılı yazınız.

ç)       06.08.2021 tarihli ve 2900 sayılı yazınız.

d)       10.11.2021 tarihli ve 4350 sayılı yazınız.

e)       24.02.2022 tarihli ve 928 sayılı yazınız.

f)        29.03.2022 tarihli ve 1745 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazılarınız incelendi.

 

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2021/18) nin 2021/26 sayılı Tebliğ ile değişik 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın Beşinci Kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmayacağı, ithalat işlemlerinin 10 uncu maddeye göre sonuçlandırılacağı, Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde de, 2009/15481 sayılı Kararın Beşinci Kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

 

2009/15481 sayılı Kararın Beşinci Kısım hükümleri ile, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller düzenlenmiş olup, 62 nci maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında tek ve maktu vergi uygulaması gösterilmiştir.

 

Aynı Kararın 126 ncı maddesinde ise, Bakanlığımızdan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar ile posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemleri takip edilip sonuçlandırılacak eşyaya yer verilmiştir.

 

Buna göre, 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde basitleştirilmiş gümrük beyannamesi, (b) bendinde de normal usulde detaylı beyan verilmesine ilişkin yetki düzenlenmiştir.

 

Diğer taraftan, 22/4/2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşman Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)"in 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası, "Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında, aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın, aynı veya farklı cinste olup olmadığına bakılmaksızın, serbest dolaşıma girişine izin verilir. Beş tasıma senedi sayısının asılması durumunda, asan miktarın bir sonraki ava devredilerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilmesine izin verilmez ve Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında işlem tesis edilir. " hükmüne amirdir.

 

 

Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan eşya için Kararın 112 nci maddesi hükmü uygulanmakta olup, bu çerçevede Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında normal usulde beyan edilecek eşya için Kararın 112 nci maddesi hükmü uygulanmayacaktır.

 

Bu itibarla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir ay içerisinde aynı kişi adına beş taşıma senedini aşan miktarda eşya gelmesi durumunda, aşan miktar basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilemeyecek ve Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü kapsamında operatör firmaca normal usulde detaylı beyana konu edilecek olup, söz konusu eşya için Karacın 112 nci maddesi hükmü uygulanmayacağından, bu durumda Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)'in 6/3 ve 10/3 maddeleri hükümleri de uygulanamayacak (menfi), ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunlu olacaktır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Filiz KARADEMIR

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.