Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (15.09.2021 T. 31599 R.G.)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA

ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 

MADDE 1 – 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmetinden faydalanabilmesi için elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine, elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen, ihraç edilen, işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen veya uluslararası daimi veri dolaşımı hizmetinden yararlanan cihazlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

(2) Bu Tebliğ;

 

a) İşletmecilerin kendi IMSI’leri üzerinden şebekelerinde hizmet sundukları elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

 

b) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti alan ve ses haberleşmesi olmadan (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma, kısa mesaj başlatma) iletişim yapan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

 

c) 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

 

kapsar.”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.

 

“(2) Bu Tebliğde yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.”

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“(6) Yabancı Misyon Kimlik Kartı hamili kişiler cihazlarına ilişkin kayıt başvurusu işlemlerini aşağıdaki belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merkezleri üzerinden yapabilir:

 

a) Dilekçe.

b) Pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi gösterir sayfanın fotokopisi.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen belgeler.

 

(7) Altıncı fıkrada sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt merkezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim bilgileri yer alır. İşletmeci abone kayıt merkezi bu bilgi ve belgeleri Kuruma gönderir.”

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “başvuru sahibinden” ibaresi “başvuru sahibinden veya abone kayıt merkezinden” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler” olarak değiştirilmiştir.

 

“(2) Cihaz kayıt altına alma başvurularında kullanılacak kullanıcı hesabının açılabilmesi için ithalatçı veya imalatçı kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek kişiye ait bilgiler ile ithalatçıya veya imalatçıya ait bilgileri tam ve doğru biçimde elektronik ortamda Kuruma bildirir.”

 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İthal edilen” ibaresi “Gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra ithal edilen” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “belge” ibaresi “beyanname” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna “İlgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda veri alışverişi ile sağlanabilmesi halinde, bu fıkra kapsamında yer alan bilgi ve belgeler ithalatçıdan istenmeyebilir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “maddede” ibaresi “fıkrada” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrada yer alan “doğruluğu ve bütünlüğü” ibaresi “tam ve doğru olmasının yanı sıra bütünlüğünün ve gizliliğinin korunması” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt altına alma başvurusu kapsamında;

a) İthalatçı tarafından gümrük beyannamesi,

b) İmalatçı tarafından; kapasite raporu (Başvuru tarihi itibariyle son üç aylık süre içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ya da ilgili oda tarafından her sayfası “aslı gibidir” onaylı ve kaşeli),

elektronik ortamda MCKS’ye bildirilir.”

 

“(4) İlgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda veri alışverişi ile sağlanarak bilgilerin teyit edilebilmesi halinde, bu madde kapsamında yer alan bilgi veya belgeleri Kurum ithalatçı veya imalatçıdan istemeyebilir.”

 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapılan başvuru üzerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “sunulan” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) İthal veya imal edilen değişim amaçlı cihazlara ilişkin IMEI kayıt başvuruları değişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından  8 inci ve 9 uncu maddeler çerçevesinde yapılır.

 

(2) Değişimi yapılacak cihaza ait IMEI numarası ile değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kuruma bildirilir.  İthalatçı tarafından yapılacak bildirimlerde cihazların değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde yer alması, imalatçı tarafından yapılacak bildirimlerde ise ürünün değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin yer alması gerekir.”

 

“(4) Teknik kontrollerin tamamlanmasını müteakip, değişimi yapılacak cihazın IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listeden/beyaz listeden çıkarıldıktan sonra değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listeye/beyaz listeye alınır. Modem türündeki değişim amaçlı cihazlar hariç olmak üzere her iki IMEI numarasının da aynı marka cihaza ait olması koşulu aranır.”

 

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında yapılmış ve onaylanmış bir başvuruya ilişkin hatalı olarak bildirildiği fark edilen IMEI numarasının düzeltilebilmesi için;

a) İthalatçının talebi üzerine ithalata konu belgelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunca gerekli düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kuruma iletilmesi,

b) İmalatçının talebi üzerine kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip altı ay içerisinde elektronik ortamda Kuruma bildirim yapılması,

 

gerekir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.”

 

MADDE 13 – Aynı Tebliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

“Kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar

MADDE 14/A – (1) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın kullanıcısının Kurum kayıtlarında tespit edilememesi halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilir.

 

(2) Bu madde kapsamındaki cihazın, ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son vermiş olması durumunda cihazın kullanıcısı olan gerçek veya tüzel kişi tarafından;

a) İthalatçı veya imalatçı firmanın faaliyetine son verdiğine dair bilgi veya belge,

b) Tekrar kayıtlı hale getirilmesi talep edilen IMEI numaraları,

c) Talebe ilişkin tesis edilecek işlemler hakkında doğabilecek her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluğun kabul, beyan ve taahhüt edilmesine ilişkin ıslak imzalı taahhütname,

ç) Başvuru sahibinin şirket olması halinde sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler,

d) Kurum tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler,

ile Kuruma başvuru yapılır.

 

(3) Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası beyaz listeye alınır.”

 

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2014

29058

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2017

29990

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.