GENELGE (2021/22)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-010.06.02-00066678948

Konu : Deniz ve hava taşıtlarına ihracat
hükmünde kumanya ve ihrakiye
teslimleri.

06.09.2021/ 66678948
GENELGE
(2021/22)

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesi ihracat hükmündedir.

Anılan Kanunun 71 inci maddesi hükümleri uyarınca, gümrük idarelerinin basitleştirilmiş usulle beyanda bulunulmasına izin vermeleri mümkündür. Bu çerçevede, ihracat rejiminde beyanname yerine ticari veya idari belge verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Yönetmeliği’nin 156 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Keza, mezkur Kanunun 150 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde Bakanlığımız, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliğine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkili bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımdaki eşyadan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci maddesi çerçevesinde yapılan kumanya, yakıt, yağlayıcı madde ile işletme ve donatım eşyası teslimlerinde aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

A. ORTAK HUSUSLAR

1. Bu Genelge kapsamında yapılacak teslimlerde,

a) Deniz veya hava taşıtının personeli ve yolcularının yolculuk sırasında tüketimi için verilecek olan yiyecekler, alkollü ya da alkolsüz içecekler, sigara, kişisel tüketim ve temizlik malzemeleri kumanya olarak değerlendirilecektir.

b) Deniz ve hava taşıtına teslim edilebilecek yakıt ve yağlayıcı maddelerin belirlenmesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları’nda yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır.

2. Bu Genelge kapsamında ihracat hükmünde teslim edilecek olan ve serbest dolaşımda bulunan

a) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin ilk 24 faslında sınıflandırılan eşya 9930.24.00.00.00 GTİP’ten,

b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun ilgili Kararlarında ihrakiye olarak teslim edilebileceği belirtilen yakıtlar ve madeni yağlar, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırıldığı kendi GTİP’inden,

c) (a) ve (b)’de sayılanlar dışında kalan eşya 9930.99.00.00 GTİP’ten beyan edilecektir.

3. Bu Genelge kapsamındaki ihracat hükmündeki teslimlerde gümrük beyanı teslimin yapıldığı mahaldeki gümrük idaresinde yapılacaktır.

B. BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULLE YAPILACAK İŞLEMLER

4. Bu Genelge kapsamında,

a) 2 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin hava taşıtlarına,

b) 2 nci maddenin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin deniz taşıtlarına ihracat hükmünde teslim edilmesinde sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzu düzenlenecek; teslim eden ve teslim alan taraflarca imzalanması gereken belge üzerinde gümrük idareleri tarafından herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

5. Teslimin yapıldığını belgeleyen sevk irsaliyesi veya teslim fişlerinde/makbuzlarında;

a) Teslimin yapıldığı deniz/havalimanının adı,

b) Teslim tarihi,

c) Teslimin yapıldığı müşterinin ünvanı ve adresi,

ç) Teslimin yapıldığı deniz/hava taşıtının tipi, sicil/kayıt numarası, sefer numarası,

d) Teslimin yapıldığı deniz/hava taşıtının gittiği yer, hareket tarih ve saati,

e) Teslim edilen ürünlerin cinsi ve miktarına ilişkin bilgiler,

f) Teslim sırasında sayaç kullanılması halinde sayacın açılış ve kapanış değerleri,

g) Teslim eden ve teslim alanların adı-soyadı, unvan ve imzaları bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

6. Bir gün içerisinde yapılan teslimler, teslim eden firma tarafından, eşyanın teslimini takipeden en geç 3 işgünü içerisinde 2019/18 sayılı Genelge esas alınmak suretiyle, Tek Pencere Sisteminde 1014 kodlu “Eşya Teslim Listesi” seçilerek kaydedilecektir. Sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzunun Eşya Teslim Listesine ek olarak Tek Pencere Sistemine yüklenmesi mümkün olup teslim işlemlerini gerçekleştiren yükümlünün tercihine bağlıdır. Eşya Teslim Listesi’ne ilişkin olarak Tek Pencere Sisteminde eşyanın teslimini takip eden en geç 3 işgünü içerisinde teslimin yapıldığı mahaldeki gümrük idaresince 2019/18 sayılı Genelge çerçevesinde kabul ve onay işlemleri tamamlanacak ve onay işlemi;

-Tek Pencere Sisteminde kayıt yapılırken, teslime ilişkin sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzlarının taranarak sisteme yüklenmiş olması halinde, Eşya Teslim Listesi’ne kaydedilen bilgiler ile taranarak sisteme yüklenmiş olan söz konusu belgelerin karşılaştırılması suretiyle,

-Tek Pencere Sisteminde kayıt yapılırken, sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzlarının taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde ise, Eşya Teslim Listesi’ne kaydedilen bilgiler ile yükümlü tarafından gümrük idaresine ibraz edilecek söz konusu belgelerin karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

2019/18 sayılı Genelge uyarınca Eşya Teslim Listesinin onayı, kabul işlemini gerçekleştiren memur tarafından, kabul işlemini müteakip geciktirilmeksizin tamamlanacaktır. Tek Pencere Sistemi’ndeki Eşya Teslim Listeleri periyodik olarak kontrol edilecek olup kabul/onay işlemi için ayrıca bir dilekçe talep edilmeyecektir.

Onay işlemi ile birlikte Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli numara, gümrük idaresi tarafından yapılan kayıt yerine geçeceğinden ayrıca bir defter kaydı yapılmayacaktır. Sevk irsaliyeleri/ teslim fişleri/makbuzları ilgili yükümlü tarafından, gümrük idaresinin talebi halinde sunulmak üzere mevzuatta belirlenen süreler dahilinde muhafaza edilecektir.

7. Bu Genelge kapsamında teslim edilen eşyaya ilişkin tamamlayıcı beyan, en geç teslimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 7 iş günü içinde aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. Bu sürenin kontrolünde tamamlayıcı beyanın tescil tarihi esas alınacaktır.

a) Teslimi yapan firma tarafından teslim konusu eşya için yapılacak tamamlayıcı beyan BİLGE sisteminin “Detaylı Beyan” modülünde “1000” rejim koduyla ve Basitleştirilmiş Usul Kodu (BS) 16 seçilmek suretiyle yapılacaktır. Tek Pencere Sistemi tarafından üretilmiş ve gümrük idaresi tarafından onaylanmış olan 1014 kodlu “Eşya Teslim Listesi” belgesine ait 23 haneli numara ve tarih, beyannamenin “Vergi ve Dokümanlar” ekranında yer alan “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarına kaydedilecektir. Ayrıca, ticari faturanın da söz konusu beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir.

b) Tamamlayıcı beyanın tescil edilmesi ve “Teslim Alınmış” statüye gelmesinin ardından beyannameye ilişkin ticari fatura ile “Eşya Teslim Listesi”nde kayıtlı eşyanın uygun olup olmadığı kontrol edilecek ve beyannamenin kontrol işlemleri sistem üzerinde tamamlanacaktır.

8. Beyanın kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından, beyannamenin kapatılmamasının gerektiği haller dışında, beyanname otomatik olarak kapatılacaktır. Beyannamenin otomatik olarak kapatılmadığı durumlarda, tutanak ile kapatılması mümkündür.

9. Tamamlayıcı beyanda bulunulurken, bu Genelge kapsamında kendisine eşya teslim edilen ve adına fatura düzenlenen her bir alıcı için bir ihracat beyannamesi verilecektir.

10. Tamamlayıcı beyana ilişkin gümrük beyannamesinin kapanma tarihi olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 416 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tarih “referans tarihi” alanına kaydedilecektir. Bu tarihin belirlenmesinde, beyanname ekinde yer alan Eşya Teslim Listeleri kontrol edilerek ilk teslim tarihi esas alınacak; kapanma tarihi konusunda yükümlü dilekçesi aranmayacaktır. BS 16 kodu seçilmiş olan tamamlayıcı beyanın kapanma tarihi olarak “referans tarihi” Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilecektir.

11. Bu Genelge çerçevesinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde tesliminde, somut verilere dayalı ciddi şüphe ve ihbar halleri ile risk kriterleri çerçevesinde gümrük gözetimi nedeniyle memur görevlendirilmesi halinde, 74 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğinde yer alan hükümler dikkate alınmak suretiyle işlem
yapılacaktır.

12. Bu Genelgede belirlenen süre içinde Eşya Teslim Listesinin TPS üzerinden gümrük idaresi onayına sunulmaması ve/veya tamamlayıcı beyanın süresi içinde tescil edilmemesi halinde, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

C. NORMAL USULDE İŞLEMLER

13. Bu Genelgenin 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen ürünlerin deniz taşıtlarına tesliminde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bağlı mevzuat ile 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı ve bağlı mevzuatın ihracata ilişkin hükümleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılacaktır. Bu çerçevede, düzenlenen ihracat beyannamesinin 44 no.lu alanında “İhrakiye teslimidir” şeklinde açıklama yapılacaktır.

14. Teslim yapan firmalar tarafından bu Genelgenin (B) bölümünde belirtilen basitleştirilmiş usulden yararlanılmak istenilmediği hallerde, 2 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyanın hava taşıtlarına; aynı maddenin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyanın deniz taşıtlarına tesliminde, ihracat gümrük işlemlerinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 150 ve 151 inci maddeleri ve bağlı mevzuatta düzenlenen ihracat rejimi, 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı ve bağlı mevzuat ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararlarında tadat edilen genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmesi mümkündür. Ayrıca, ihracat beyannamesinin 44 no.lu alanında “Kumanya/İhrakiye teslimidir” şeklinde açıklama yapılması gerekmekte olup “BS 16” kodu kullanılmayacaktır. Buna ilaveten, beyanname ekinde “Eşya Teslim Listesi” ibrazı istenmeyecektir.

15. Bu Genelgenin 13 ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilen kumanya ve ihrakiye teslimlerinde, kumanya ve ihrakiye teslimlerinin İhracatçı Birliği Onay Koduna tabi olmaması nedeniyle, normal usulde düzenlenen beyannamenin “kalem” ekranında “77-Kumanya ve ihrakiye işlemleri-Normal usul” açıklamalı özellik kodu seçilecektir.

24.07.2013 tarihli ve 2013/28 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.