Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3766) (06.04.2021 T. 31446 R.G.)

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3766)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 3766

23 Ocak 2020 tarihinde imzalanan ve 7265 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararı”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

5 Nisan 2021

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında
Serbest Ticaret Anlaşması ile kurulan
ORTAK KOMİTE’NİN

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret
Anlaşması’na ek “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine
ilişkin Protokol II’nin yerini alacak olan

1/2020 Sayılı KARARI

ORTAK KOMİTE,

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında 22 Aralık 2006 tarihinde Tiran’da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasını (bundan sonra “Anlaşma” olarak atıfta bulunulacaktır) ve onun özellikle 22. Maddesini dikkate alarak,

İşbu Anlaşmanın Ortak Komite’ye karar alma yetkisi veren 28. Maddesine göre,

İşbu Anlaşmanın Değişiklikler ile ilgili 34. Maddesini dikkate alarak,

İşbu Anlaşmanın Ortak Komite’ye işbu Anlaşmada değişiklik yapma yetkisi veren 35. Maddesine göre,

İşbu Anlaşma’ya ek “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol II’yi (bundan sonra “Protokol II” olarak atıfta bulunulacaktır) dikkate alarak,

(1) İşbu Anlaşmanın 22. Maddesinin, 30 Temmuz 2009 tarihli ve 1/2009 sayılı Ortak Komite Kararı1 ile değiştirilen, “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerinin yer aldığı Arnavutluk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, AB ve Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Ortaklık Sürecine2 katılan ülke veya topraklar arasında menşe kümülasyonuna imkan tanıyan Protokol II’ye atıfta bulunduğu,

(2) Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyon’un3 (bundan sonra “Konvansiyon” olarak atıfta bulunulacaktır), Taraf Ülkeler arasında sonuçlandırılan ilgili Anlaşmalar kapsamı ticarete konu eşyanın menşeine dair hükümlere yer verdiği ve halihazırda yürürlükte bulunan menşe kurallarına dair protokolleri tek bir hukuki metinle değiştirmeyi amaçladığı,

 

_____________________________________
1 “Arnavutluk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi”, Sayı 7, 20.03.2012 ve “Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi”, Sayı 27947 (mükerrer), 28.05.2011.
2 Nisan 1997 tarihli Genel İşler Konseyi Sonuçlarında ve Mayıs 1999 tarihli Batı Balkan ülkeleriyle İstikrar ve Ortaklık sürecinin kurulmasına ilişkin Komisyon Bildiriminde tanımlandığı üzere.
3 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3) İşbu Konvansiyon’un İstikrar ve Ortaklık Süreci katılımcılarını pan-Avrupa- Akdeniz menşe kümülasyonu alanına dahil etmiş olduğu,

(4) Arnavutluk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işbu Konvansiyon’u sırasıyla 27 Haziran 2011 ve 4 Kasım 2011 tarihlerinde imzaladığı,

(5) Arnavutluk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işbu Konvansiyon’un depoziterine kabul bildirimlerini sırasıyla 5 Mart 2012 ve 4 Aralık 2013 tarihlerinde yaptığı; sonuç olarak işbu Konvansiyon’un 10(3). maddesine uygun olarak, işbu Konvansiyon’un Arnavutluk Cumhuriyeti’ne ilişkin olarak 1 Mayıs 2012 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin olarak 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği,

(6) Kümülasyon alanına dâhil tüm Akit Tarafların işbu Konvansiyon’ a aynı anda geçiş yapmadığı hallerde, bunun Protokol II kapsamında önceden mevcut duruma göre daha az lehte bir duruma neden olmaması gerektiği,

(7) Bu nedenle Protokol II’nin işbu Konvansiyon’a atıf yapan yeni bir protokol ile değiştirilmesi gerektiği,

Göz önünde bulundurulduğunda,

AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KARAR ALMIŞTIR:

Madde 1
Menşe kuralları

İşbu Anlaşmanın “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol II’si ve Ekleri işbu Kararın Ek’inde yer alan metinle değiştirilir.

Madde 2
Yürürlüğe giriş

İşbu Karar, işbu Anlaşmanın 34. Maddesine uygun olarak yürürlüğe girer.

BUNUN KANITI OLARAK, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler işbu Kararı imzalamıştır.

23 Ocak 2020 tarihinde İngilizce dilinde iki asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Adına

Arnavutluk Cumhuriyeti Adına

 

 

Atilla BASTIRMACI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa
Birliği Genel Müdür Yardımcısı
Ticaret Bakanlığı

Majlinda HAFIZI
Ekonomik Kalkınma Politikaları
Müdürü
Maliye ve Ekonomi Bakanlığı


EK

“Menşeli ürünler” kavramının tanımı ve
idari işbirliği yöntemlerine ilişkin
Protokol II

Madde 1
Geçerli menşe kuralları

(1) İşbu Anlaşmanın uygulanmasında, pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyon’un1 (Konvansiyon) Lahika I’i ve, uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümleri geçerlidir.

(2) Konvansiyon’un Lahika I’inde ve Lahika II’sinin ilgili hükümlerinde “ilgili anlaşma”ya yapılan tüm atıflar, işbu Anlaşma anlamına gelecek şekilde yorumlanır.

Madde 2
Uyuşmazlıkların Halli

1. Konvansiyon’un Lahika I’inin 32. Maddesindeki kontrol süreçlerine ilişkin olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri ile bu kontrolü gerçekleştirmekten sorumlu gümrük idareleri arasında çözümlenemeyen uyuşmazlıkların ortaya çıktığı hallerde, bunlar işbu Anlaşmanın 28. Maddesinde belirtilen Ortak Komiteye sunulur.

2. İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasındaki uyuşmazlıkların halli her durumda o ülkenin mevzuatına göre gerçekleştirilir.

Madde 3
Protokolde gerçekleştirilecek değişiklikler

İşbu Anlaşmanın 28. Maddesinde belirtilen Ortak Komite, işbu Protokolün hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir.

Madde 4
Konvansiyon ’dan çekilme

1. Arnavutluk Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti’nden herhangi birinin işbu Konvansiyon’dan çekilme niyetini, onun 9. Maddesine göre işbu Konvansiyon’un depozitörüne yazılı olarak bildirmesi halinde, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti, işbu Anlaşmada uygulanması amacıyla menşe kurallarına dair müzakerelere derhal başlar.

 

________________________________
1 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L54,26.2.2013, s.4.

2. Yeni müzakere edilen bu tür menşe kuralları yürürlüğe girene kadar, çekilme esnasında geçerli olan, Konvansiyon’un Lahika I’inde yer verilen menşe kuralları ve, uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümleri, işbu Anlaşma açısından geçerli olmaya devam eder. Bununla birlikte, Konvansiyon’un Lahika I’inde yer verilen menşe kuralları ve, uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümleri, çekilme anından itibaren sadece Arnavutluk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında ikili kümülasyona imkân tanıyacak şekilde yorumlanır.

Madde 5
Geçiş hükümleri - kümülasyon

1. İşbu Konvansiyon’un Lahika I'inin 3. Maddesine bakılmaksızın, Ortak Komite’nin 30 Temmuz 2009 tarihli ve 1/2009 sayılı Kararıyla2 değiştirildiği şekliyle, işbu Anlaşmaya ek Protokol II’nin 3 ve 4. Maddelerinde yer verilen kümülasyona dair kurallar, işbu Anlaşmaya ek Protokol II’nin 3. ve 4. Maddelerinde sayılan tüm Taraflar açısından Konvansiyon’un yürürlüğe girmiş olduğu tarihe kadar, Arnavutluk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında uygulanmaya devam eder.

2. İşbu Konvansiyon’un Lahika I’inin 16(5). ve 21(3). Maddesine bakılmaksızın, menşe kümülasyonuna sadece Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri, Faroe Adaları, Türkiye ve AB’nin İstikrar ve Ortaklık Süreci katılımcılarının dahil olduğu durumlarda menşe ispat belgesi bir EUR.1 dolaşım belgesi veya bir menşe beyanı olabilir

_________________________________
2 “Arnavutluk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi”, Sayı 7,20.03.2012 ve “Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi”, Sayı 27947 (mükerrer), 28.05.2011.

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.