Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9) (27.03.2021 T. 31436 R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YILAN BALIĞI (ANGUILLA ANGUILLA) İHRACAT KOTASININ

KULLANDIRILMASI VECITES BELGESİ DÜZENLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021/9)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulamaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 25 inci ve 28 inci maddeleri ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci, 14 üncü ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) CITES: 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 22/12/1996’da ülkemizde yürürlüğe giren Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

c) CITES Belgesi: Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde, yönetim merciileri tarafından düzenlenen, bu kapsamda yapılan işlemler sırasında taraf devletlerin yönetim merciileri ve gümrük idarelerince aranan, Sözleşme hükümlerine uygun formatta düzenlenen formu,

ç) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numarasını,

e) Kota: Genel Müdürlükçe ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek yılan balığının azami miktarını,

f) Su ürünleri bilgi sistemi (SUBİS): Su ürünleri avcılık ve yetiştiriciliğine ilişkin her türlü işlemlerin yürütüldüğü ve verilerin kayıt altına alındığı web tabanlı sistemi,

g) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

ğ) Yılan balığı: Anguilla anguilla türünü,

ifade eder.

İhracat kota miktarı

MADDE 5 – (1) Yılan balığının yıllık ihracat kota miktarı, ülkemiz CITES Bilimsel Mercii olan TÜBİTAK ve CITES Yönetim Mercii olan Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle belirlenir ve ilan edilir.

İhracat kotasının kullandırılmasına ilişkin esaslar

MADDE 6 – (1) Yılan balığı avcılığına ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20)’e göre yılan balığı avcılığı için Bakanlık il/ilçe müdürlüğünden “İzin Belgesi” almış olan balıkçı gemileri tarafından yılan balığı avcılığı yapılır.

b) Yılan balığı ihracatı için başvuruda bulunacak firmalar, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe göre yasak dönem başlamadan önce bulundukları yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunarak tesislerinde bulunan yılan balıklarının kayıt altına alınmasını sağlar.

c) Stok tespiti yaptırılan yılan balıkları, Bakanlık il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.

(2) Nakil belgesi düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) Avlanılan yılan balıkları için, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20) kapsamında, avlandığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerince yerinde kontrol yapılarak SUBİS üzerinden nakil belgesi düzenlenir.

b) Düzenlenen nakil belgeleri üzerine “Kaydedilmiştir” notu düşülür, onaylanır ve mühürlenir.

(3) Satış bildirimi düzenlemesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) Yılan balığı ihracatı yapmak isteyen firmalar tarafından, daha önce kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreler kullanılarak, satın almış oldukları ürünler için SUBİS’te satış bildirimi düzenlenir.

b) SUBİS’te kaydı olmayan firmalar için önce il müdürlüklerince kayıt işlemi yapılır.

c) Her bir nakil belgesindeki yılan balıkları için ayrı bir satış bildirimi düzenlenir.

(4) Av sertifikası düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) İhracatı gerçekleştirecek olan firma, satış bildirimi girişini de tamamladıktan sonra düzenlenen nakil belgesi ile birlikte yetkilendirilmiş il müdürlüğüne av sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunur.

b) İhracatı talep edilen miktar esas alınarak yetkilendirilmiş il müdürlüğünce SUBİS üzerinden av sertifikası düzenlenir.

(5) CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) Yılan balığı ihracatı 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret:2011/1)’deki gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre yapılır. Bu GTİP’ler dışındaki müracaatlar kabul edilmez.

b)Yılan balığı ihracatı yapacak olanlar, CITES belgesi talebi için https://citesbasvuru.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden Bakanlığa başvuru yapar.

c) Başvuruyu tamamlayanlar Ek-1’deki dilekçe ve ekleri ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat ederek, düzenlenmiş olan av sertifikasında belirtilen yılan balığı miktarına uygun olarak CITES belgesi düzenlenmesi talebinde bulunur.

ç) Yılan balığını canlı olarak ihraç etmek isteyenlerin Genel Müdürlüğe müracaat esnasında sundukları nakil belgelerinin onay tarihi ile müracaat tarihi arasında en fazla on beş gün olabilir.

d) Talep edilmesi halinde birden fazla av sertifikası için tek bir CITES belgesi düzenlenebilir.

e) Düzenlenmiş olan av sertifikası yalnızca bir CITES Belgesinde kullanılabilir.

f) Yıllık ihracat kota miktarı dolduğunda CITES Belgesi düzenlenmez.

g) CITES Belgeleri başvuru sırasına göre düzenlenir ve kota takibi buna göre yapılır.

ğ) Yıllık kota dolduğunda Genel Müdürlükçe duyuru yapılır.

İdari yaptırımlar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılır.

Yetki

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılacak durumların çözüme kavuşturulması ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.


E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.