GENELGE (2021/12)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-21558579-020

Konu   :Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük

Hizmetleri

GENELGE

(2021/12)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Genelge, kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Genelge, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 10/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Genelgenin uygulanmasında,

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru formu: Bu Genelgenin ekinde yer alan "Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetlerine İlişkin Başvuru Formu"nu,

c) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

ç) TGB: Türkiye Gümrük Bölgesini,

ifade eder.

Suriye’ye ihracat ve transit

MADDE 4 - (1) TGB’den Suriye’ye ihracat ve transit serbesttir.

(2) Bakanlık bazı eşyanın TGB’den Suriye’ye ihracı ve/veya transitinde gümrük hizmeti verilmesini izne bağlayabilir veya bu hizmetlere kısıtlama getirebilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında gümrük idaresinin iznine tabi veya Bakanlıkça kısıtlanan eşya listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

(4) Bu madde kapsamında gümrük idaresinin iznine tabi eşyanın Suriye’ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilebilmesi için 5 inci maddede belirtildiği şekilde başvuru yapılır.

Suriye’ye ihracat ve transiti Bakanlık iznine tabi eşya için başvuru işlemleri

MADDE 5 - (1) TGB’den Suriye’ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük idaresinin iznine tabi eşya için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 12 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak kaydıyla ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulur:

a) Başvuru formu

b) Proforma fatura örneği

c) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı örneği

ç) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri

(2) Bu madde kapsamında yapılan başvurular, gümrük müdürlüğünce en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak, başvuru sahibine bilgi verilir.

Suriye’den ithalat ve transit

MADDE 6 - (1) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük idaresinin iznine tabidir.

(2) Genel Müdürlük, kara yoluyla Suriye’den ithalatı yapılabilecek eşyayı ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurmak suretiyle belirler. Bu kapsamda belirlenen eşya listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

(3) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılan transit işlemlerinde, eşya bakımından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, belirli eşyanın Suriye’den kara yoluyla ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transitinde gümrük hizmeti verilmesine kısıtlama getirebilir. Bu kapsamda kısıtlama getirilen eşya listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

(4) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi için 7 nci maddede belirtildiği şekilde başvuru yapılır.

Suriye’den ithalat ve transit işlemlerinde başvuru işlemleri

MADDE 7 - (1) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 12 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak kaydıyla ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulur:

a) Başvuru formu

b) Proforma fatura örneği

c) Suriye’de yerleşik gönderici kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı örneği

ç) Suriye’de yerleşik gönderici kişi/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri

(2) Bu madde kapsamında yapılan başvurular, gümrük müdürlüğünce en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak, başvuru sahibine bilgi verilir.

TGB üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit

MADDE 8 - (1) Kara yoluyla, Suriye’den TGB’ye girerek TGB üzerinden tekrar Suriye’ye çıkış yapmak suretiyle yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük idaresinin iznine tabidir.

(2) Birinci fıkra kapsamında gerçekleştirilecek transit işlemlerinde, eşya bakımından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, birinci fıkra kapsamındaki transit işlemlerinde belirli eşyanın Suriye’den Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmesine kısıtlama getirebilir. Bu kapsamda kısıtlama getirilen eşya listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

(3) TGB üzerinden Suriye’den Suriye’ye yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi için 9 uncu maddede belirtildiği şekilde başvuru yapılır.

TGB üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde başvuru işlemleri

MADDE 9 - (1) 8 inci madde kapsamında yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 12 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak kaydıyla ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulur:

a) Başvuru formu

b) Proforma fatura örneği

c) Suriye’de yerleşik gönderici kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı örneği

ç) Suriye’de yerleşik gönderici kişi/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri

d) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı örneği

e) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri

(2) Bu madde kapsamında yapılan başvurular, gümrük müdürlüğünce en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak, başvuru sahibine bilgi verilir.

Transit işlemlerinde uygulanacak özel hükümler

MADDE 10 - (1) Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine veya gümrük antrepolarına konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilir. Ancak, söz konusu eşyanın deniz yoluyla üçüncü ülkelere sevk edilecek olması durumunda, eşya liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerine konulabilir.

(2) Birinci fıkranın ikinci cümlesi kapsamındaki eşya, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca, gümrük idaresince verilen ilave süreler de dâhil olmak üzere azami 90 gün boyunca, liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerinde kalabilir. 90 günlük süre, son sevkiyatın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip başlar. Söz konusu sürelerin aşılması durumunda, eşyaya ilişkin olarak anılan Kanunun 177 ila 180 inci maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.

(3) Bu madde kapsamındaki eşyanın liman sahasında bulunan geçici depolama yerine alınması uygulaması 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir.

İzin süresi

MADDE 11 - (1) Bu Genelge kapsamında verilen izinler altı ay süreyle geçerlidir. Bununla birlikte, farklı bir süre kısıtı konularak verilmiş olan izinler süreleri bitiminde sona erer.

Özel ve zorunlu durumlar ve izin iptali

MADDE 12 - (1) Bu Genelge kapsamında yapılan başvuruların ilgili gümrük müdürlüğüne yapılması esastır. Ancak, Bakanlıkça belirlenen eşyaya ilişkin başvurular Genel Müdürlüğe yapılır. Bu kapsamda yapılacak başvurular Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

(2) Suriye’deki güvenlik koşulları ve güncel gelişmelere bağlı olarak, bu Genelge kapsamında verilmiş olan izinler iptal edilebilir.

(3) Mer’i mevzuat uyarınca ithalatı, ihracatı veya transiti yasaklanan ya da izne tabi tutulan eşyaya ilişkin hükümler saklıdır.

(4) Genel Müdürlük, bu Genelgenin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Kayıtların tutulması

MADDE 13 - (1) Bu Genelge kapsamında Suriye ile yapılacak ihracat, ithalat ve transit işlemlerine ilişkin başvurular ile verilen izinlere ilişkin kayıtlar ilgili gümrük müdürlüğünce tutulur ve üçer aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 14 - (1) 30.04.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelge ile 29.07.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Genelge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Genelge hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek: Başvuru Formu Örneği (1 Adet)__

 

EK-1:  SURİYE İLE TİCARETTE VERİLECEK GÜMRÜK HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

1.                   Form, bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

2.                   Transit başvurularında form doldurulurken yalnızca Türkiye’deki ve Suriye’deki firmalara ilişkin bilgiler girilecektir.

3.                   Bu formda belirtilen belgelerin form ekinde ibrazı zorunlu olup, sayılan belgelerden herhangi birinin form ekinde sunulmaması halinde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.                   Aşağıdaki bilgi ve belgelerden Türkçe ve İngilizce dilleri dışındaki dillerde düzenlenmiş olanların yeminli tercüman onaylı Türkçe örneklerinin de form ekinde ibrazı zorunludur.

 

 

 

GÜMRÜK İŞLEMİ TÜRÜ

Suriye’ye İhracat

 

 

?

 

Suriye’ye Transit

?

 

Suriye’den İthalat

 

?

 

Suriye’den Transit

?

 

Suriye’den Suriye’ye TGB Üzerinden Transit

?

ALICI FİRMA BİLGİLERİ

Unvanı:

Vergi Numarası: Adresi:

Telefon Numarası:

Faks numarası:

E-Posta Adresi:

GÖNDERİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Unvanı:

VergiNumarası: Adresi:

TelefonNumarası: Faks Numarası:

E-Posta Adresi:

ALICI/ARACI FİRMA ORTAKLARI

GÖNDERİCİ/ARACI FİRMA ORTAKLARI

 

Ad-Soyad

TCK/Pasaport/Tanıtım Kartı No

 

Ad-Soyad

TCK/Pasaport/Tanıtım Kartı No

1.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

5.

 

 

EŞYA BİLGİLERİ

 

Eşya

GTİP

Miktar

Kıymet

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

     10.

 

 

 

 

EKLER:

1-Proforma fatura örneği

?

2-Alıcı/Aracı firma ortaklarının kimlik/pasaport/tanıtım kartı örneği

?

3-Gönderici/Aracı kişi/firma ortaklarının kimlik/pasaport/tanıtım kartı örneği

?

4-Suriye’deki kişi/firmanın açık adresini gösterir belge örneği

?

 

Bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

  Tarih

Taahhüt Eden

 Firma Kaşesi/Kurum Mührü

                                                                                                                                                                                    Adı-Soyadı

                                                                                                                                                                                         Unvan

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.