İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2021/15) (26.03.2021 T. 31435 R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/15)

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

 

ifade eder.

 

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” dir.

 

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5 – (1) 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile; ÇHC menşeli 5903.20.10.10.00 ve 5903.20.10.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 1 ABD Doları/Kg, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 2,2 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaya başlanmıştır. Son nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) ile anılan önlemin devamına karar verilmiştir.

 

(2) ÇHC menşeli PÜ suni deri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Malezya ve Yunanistan üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

 

(3) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

 

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı, 2018 yılında 7 bin ton (72,8 milyon ABD Doları); 2019 yılında 7,9 bin ton (67,8 milyon ABD Doları); 2020 yılında ise 11,1 bin ton (78,6 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

(2) Toplam ithalata ilişkin ortalama birim fiyatlar 2018-2020 arasında sırasıyla 10,5; 8,6 ve 7 ABD Doları/Kg seviyesindedir.

 

(3) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli ithalatı 2018 yılında 1,9 bin ton (9,4 milyon ABD Doları); 2019 yılında 1,8 bin ton (11,2 milyon ABD Doları) ve 2020 yılında 2,6 bin ton (13,4 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli ithalatta birim fiyatlar incelenen dönemde sırasıyla 5,03; 6,15 ve 5,19 ABD Doları/Kg’dır.

 

(4) ÇHC menşeli ithalatın büyük bir kısmı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılmaktadır. 2018-2020 yılları arasında ÇHC menşeli ithalatta DİR kapsamı ithalatın payı sırasıyla %83, %66 ve %70’tir. İncelenen dönemde Malezya’dan DİR kapsamında ithalat yapılmamıştır. Yunanistan’dan yalnızca 2019 yılında DİR kapsamında ithalat gerçekleştirilmiş olup söz konusu rejim kapsamı ithalat toplam ithalatın %1’idir.

 

(5) Soruşturma konusu eşyanın 2018-2020 yılları arasında Malezya’dan ithalatı miktar ve değer bazında ciddi artış göstermiş olup 2018 yılında 2,9 tondan (7,9 bin ABD Doları) 2019 yılında 617 tona (3,4 milyon ABD Doları) ve 2020 yılında 1.735 tona (7 milyon ABD Doları) yükselmiştir.

 

(6) Malezya’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama birim fiyatlar 2018-2020 döneminde sırasıyla 2,7; 5,4 ve 4 ABD Doları/Kg seviyelerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu birim fiyatlar incelenen dönem boyunca genel ve ÇHC menşeli ithalata ilişkin birim fiyatların altında kalmıştır.

 

(7) Soruşturma konusu eşya için Malezya’dan yapılan ithalat miktarının toplam ithalat içindeki payı 2018 yılında %1’in altındayken 2019 ve 2020 yıllarında bu oran %8 ve %16 olmuştur.

 

(8) Soruşturma konusu eşyanın 2018-2020 yılları arasında Yunanistan’dan ithalatı miktar ve değer bazında önemli oranda artış göstermiş olup 2018 yılında 55,2 ton iken; 2019 yılında 69,3 tona ve 2020 yılında 1.218 tona yükselmiştir. Aynı dönem için Yunanistan’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatı değer bazında sırasıyla; 312 bin ABD Doları; 396 bin ABD Doları ve 7,3 milyon ABD Doları olmuştur.

 

(9) Yunanistan’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama birim fiyatlar 2018-2020 yılları arasında sırasıyla 5,6; 5,7 ve 6 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu birim fiyatlar genel ithalata ilişkin birim fiyatların altında kalmıştır. Yunanistan menşeli eşyanın birim fiyatı 2018 ve 2020 yıllarında ÇHC menşeli ithalatın üzerindeyken 2019 yılında ÇHC birim fiyatlarından daha düşük bir seviyededir.

 

(10) Soruşturma konusu eşya için Yunanistan’dan yapılan ithalat miktarının toplam ithalat içindeki payı 2018-2019 yılları arasında %1 iken 2020 yılında %11’e yükselmiştir.

 

(11) International Trade Center (Trademap) verilerine göre Malezya’nın ÇHC’den yapmış olduğu soruşturma konusu eşya ithalatı, 2018 yılında 2,4 bin ton (8,3 milyon ABD Doları), 2019 yılında 2,6 bin ton (8,1 milyon ABD Doları), 2020 yılında ise 2,2 bin ton (7,4 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Malezya’nın ÇHC’den ithalatında 2018-2020 döneminde birim fiyatların sırasıyla 3,49; 3,17 ve 3,28 ABD Doları/Kg olduğu anlaşılmaktadır. Malezya’nın soruşturma konusu eşyayı ithal ettiği ülkeler arasında ÇHC ilk sırada yer almaktadır.

 

(12) Trademap’ten edinilen verilere göre Yunanistan’ın 2018-2020 (Ocak-Kasım) dönemine ait ÇHC’den PÜ suni deri ithalat değeri de bir artış trendi göstermektedir. Miktar bazında suni deri ithalatı sırasıyla 708 ton, 552 ton ve 2.432 ton olarak gerçekleşmiştir. Yunanistan’ın tedarikçi ülkeleri arasında ilk sırada ÇHC yer almaktadır.

 

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

 

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

 

 

Menşe/Çıkış Ülkesi GTİP Eşyanın Tanımı Dampinge Karşı Önlem
  5903.20.10.10.00 Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi. 1 ABD Doları/Kg
Malezya Yunanistan 5903.20.10.90.00 Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri.
5903.20.90.10.00 Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi. 2,2 ABD Doları/Kg
  5903.20.90.90.00 Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-diğerleri.

 

(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

 

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

 

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

 

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

 

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

 

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

 

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

 

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

 

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 9587, Faks: +90 312 204 87 65

www.ticaret.gov.tr

 

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

 

(3) Soruşturmada yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

 

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

 

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.