Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan ve 7264 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3715) (20.03.2021 T. 31429 R.G.)

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan ve 7264 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 3715)

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo l’in tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün tadili hakkında 9 Ocak 2020 tarihinde imzalanan ve 7264 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 1/2020 ve 2/2020 sayılı Ortak Komite Kararlarının onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş
Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan ORTAK
KOMİTE’nin,

Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık
Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I’e ait Tablo I’in Tadili
Hakkında

1/2020 Sayılı KARARI

ORTAK KOMİTE,

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü (bundan böyle “Taraflar”, “Türk Tarafı” ve “Filistin Tarafı” olarak anılacaktır) arasında bir Serbest Ticaret Alanı kuran ve 20 Temmuz 2004 tarihinde imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nı (bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır) dikkate alarak;

İşbu Anlaşma’nın, Taraflar arasında temel tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde taviz değişimine ilişkin 7. Maddesi uyarınca;
İşbu Anlaşma’nın Protokollerini ve Eklerini değiştirmeye karar verme konusunda Ortak Komite’yi yetkilendiren Anlaşma’nın 50. Maddesini dikkate alarak;

Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I’e Tablo Fin İlave Edilmesi Hakkında 1/2011 sayılı Türkiye-Filistin STA Ortak Komite Kararı’m dikkate alarak,

Filistin Tarafının, Filistin menşeli hurmanın Türkiye’ye ithalinde yıllık gümrük vergisinden muaf tarife kotasının arttırılması talebini göz önünde bulundurarak;

AŞAĞIDAKİLERE KARAR VERMİŞTİR.

Madde 1

Anlaşma’nın Filistin Devleti menşeli tarım ürünlerine uygulanan tercihli tarife oranlarına dair Protokol 'inin Tablo I'i aşağıda belirtilen şekilde tadil edilecektir:

Protokol I Tablo I

Filistin Devleti menşeli aşağıda belirtilen ürün, Türkiye Cumhuriyeti’ne ithalatta aşağıdaki tavizlere tabi olacaktır:

CN Kodu

Kısa Ürün Tanımı

Tarife Kontenjanı Miktarı (ton)

MFN Gümrük Vergisinden İndirim (%)

0804.10

Hurmalar

3000

100

Madde 2

Bu Karar, Anlaşma’nın Tadilatlara dair 49. Madde hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girecektir.

Bu Karar, 9 Ocak 2020 tarihinde, İngilizce dilinde, her ikisi de eşit derecede muteber olmak üzere, iki orijinal nüsha olarak yapılmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına

Filistin Devleti Adına

Fuat KASIMCAN
Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Ticaret Bakanlığı

Rafat RAYYAN
Uluslararası ve Bölgesel Örgütler Direktörü Ulusal Ekonomi Bakanlığı

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş
Örgütü (FKÖ) Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan
ORTAK KOMİTE’nin,

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş
Örgütü (FKÖ) Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nın
"Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin
Protokol II’sinin Tadili Hakkında

2/2020 Sayılı KARAR’ı

Ortak Komite,

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) (bundan böyle “Filistin Devleti” olarak anılacaktır) arasında 20 Temmuz 2004 tarihinde imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nı (bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır) ve özellikle 20. Maddesini dikkate alarak,

Anlaşma’nın Protokoller ve Eklere dair 50. Maddesini dikkate alarak,

Anlaşma’nın "menşeli ürünler" kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol II’sini, bundan böyle "Protokol" olarak anılacaktır, dikkate alarak,

Buna karşılık:

(1) Anlaşma’nın Madde 20’si Türkiye Cumhuriyeti ve Filistin Devleti arasında menşe kurallarını belirleyen ve menşe kümülasyonu yapılmasını sağlayan Protokol II’ye atıfta bulunurken,

(2) Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına ilişkin Bölgesel Sözleşme1, bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır, Sözleşme’ye taraf olan ülkeler arasında yürürlükte bulunan menşe kuralları protokollerini tek bir hukuki işlemle değiştirmeyi amaçlarken,

(3) Türkiye Cumhuriyeti ve Filistin Devleti Sözleşmeyi sırası ile 4 Kasım 2011 ve 18 Eylül 2013 tarihinde imzalamışken,

(4) Sözleşmeyi, Türkiye Cumhuriyeti 4 Aralık 2013 tarihinde, Filistin Devleti 27 Mayıs 2014 tarihinde onaylamışken,

 

_____________________________
1 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L54, 26.2.2013, p.4.

Kümülasyon bölgesinde Sözleşmeye geçişin tüm Sözleşme Taraflarınca eş anlı olmamasına rağmen, Protokol kapsamında öncesine nazaran daha az elverişli bir duruma yol açmaması gerekirken,

(6) İşbu Anlaşma’nın Protokol II ' si, Sözleşme’ye atıf yapmak için bu nedenle değiştirilmeliyken,

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR:

Madde 1

Menşe kuralları

Anlaşma’nın “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol II’si ilişik Ek’te yer alan metinle değiştirilecektir.

Madde 2

Yürürlüğe Giriş

Bu Karar, Anlaşma’nın 49. Maddesinde öngörüldüğü üzere, değişikliklerin yürürlüğe girmesi için iç hukuki gerekliliklerin yerine getirildiğini teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihte girecektir.

BUNUN TANIĞI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, usulüne uygun yetkilendirilmiş olarak, bu Kararı imzalamışlardır.

Bu Karar, 9 Ocak 2020 tarihinde, İngilizce dilinde, her ikisi de eşit derecede muteber olmak üzere, iki orijinal nüsha olarak yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına

Filistin Devleti Adına

Fuat KASIMCAN
Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Ticaret Bakanlığı

Rafat RAYYAN
Uluslararası ve Bölgesel Örgütler Direktörü Ulusal Ekonomi Bakanlığı

 

EK

"Menşeli ürünler" kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol II

Madde 1

Uygulanabilir menşe kuralları

1. Anlaşma’yı menşe kuralları bakımından uygulamak amacıyla, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli menşe kurallarına ilişkin Bölgesel Sözleşmenin (Sözleşme) Lahika I’i ve uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin hükümleri uygulanacaktır.

2. Sözleşmemin Lahika I’inde ve uygun olduğu hallerde Lahika II'sinin ilgili hükümlerinde “ilgili anlaşma”ya yapılan bütün atıflar Anlaşma anlamına gelecek şekilde anlaşılacaktır.

Madde 2

Anlaşmazlıkların halli

1. Sözleşme’nin Lahika I'inin 32. Maddesinin sonradan kontrol usulleriyle ilgili olarak, sonradan kontrolü talep eden gümrük idareleri ile bu sonradan kontrolü yapmaktan sorumlu gümrük idareleri arasında çözülemeyen uyuşmazlıkların ortaya çıktığı durumlarda, anlaşmazlık Anlaşma’nın 42. Maddesi uyarınca Ortak Komite’ye sunulacaktır.

2. Her durumda, ithalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi o ülkenin mevzuatına göre yapılacaktır.

Madde 3

Protokoldeki değişiklikler

Ortak Komite, Anlaşma’nın 42. Maddesi uyarınca, bu Protokol'ün hükümlerini değiştirmeye karar verebilir.

Madde 4

Sözleşme ’den çekilme

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Filistin Ulusal Yönetimi, Sözleşme’nin 9. Maddesine göre, Sözleşme’den çekilme niyetini Sözleşme’nin depozitörüne yazılı olarak bildirirse, Türkiye Cumhuriyeti ve Filistin Ulusal Yönetimi Anlaşma’nın uygulanması amacıyla menşe kurallarına ilişkin müzakereleri derhal başlatacaktır.

2. Bu gibi yeni müzakere edilen menşe kurallarının yürürlüğe girmesine kadar, çekilme anında geçerli olan Sözleşme'nin Lahika I'de yer alan menşe kuralları ve uygun olduğu hallerde Lahika II'sinde yer alan ilgili hükümler Anlaşma’ya uygulanmaya devam edilecektir. Bununla birlikte, çekilme anından itibaren, Sözleşme’nin Lahika I’de yer alan menşe kuralları ve uygun olduğu hallerde Lahika II’sinde yer alan ilgili hükümler, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi arasında ikili kümülasyona imkân tanıyacak şekilde yorumlanır.

Madde 5

Geçici Hükümler - Kümiilasyon

1. Sözleşmenin Lahika I’nin 3. Maddesine halel gelmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi arasında Protokolün 3. ve 4. Maddeleri ile sağlanan kümülasyon şartları, Sözleşmenin, Protokolün 3. ve 4. Maddelerinde sayılan tüm ülkelerde uygulamaya girmesine kadar uygulanmaya devam edecektir.

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.