İÇ GENELGE (TSE) (2021/9)

T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-64822600-010.06.01-2198809                                                                05/01/2021

Konu   :İç Genelgeler

GENELGE

(2021-9)

 

 

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği`nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve bu Tebliğ ekinde (EK-2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir. Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Bu kapsamdaki muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan muafiyet yazısı iptal edilir.” hükmü kapsamında düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.

Firma Başvurusu

Madde 1- (1) Üretim Girdisi Muafiyet yazısı için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi Bakanlığımız web sitesinde "E-Hizmetler" sayfasında İl Müdürlükleri bölümünde yer alan "Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formu"nu doldurarak başvuruda bulunur.

(2) Başvuruda bulunan, eğer sanayici adına ithalatı yapan tedarikçi ise, sanayicinin imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yetkilendirildiğine dair belgeyi, Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formunda yer alan "vekalet" kısmına yükler.

(3) Firma, farklı nihai ürünlerde aynı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) sahip girdi ürün kullanacak ise; her bir nihai ürün için kapasite raporunun Tablo-4`ünde (Yıllık Tüketim Kapasitesi) belirtilen girdi ürün tüketim miktarını toplam miktarı aşmayacak şekilde paylaştırarak başvuruda bulunur.

(4) Firma, nihai üründe birden fazla GTİP` e sahip aynı girdi ürün kullanacak ise girdi ürüne ait her bir GTİP için, kapasite raporunun Tablo-4`ünde belirtilen girdi ürün tüketim miktarını, toplam miktarı aşmayacak şekilde paylaştırarak başvuruda bulunur.

Başvurunun Kontrolü

Madde 2- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

(1) Elektronik Belge Yönetim Sistemi`nde (EBYS) belgeleştirilen Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formunda yer alan bilgiler doğrultusunda;

a) Başvurunun, Sanayi Sicil Belgesi`nin düzenlendiği İl Müdürlüğü`ne yapılıp yapılmadığı,

b) Firmaya ait kapasite raporunun, muafiyet yazısının düzenlendiği tarihte geçerli olup olmadığı ve firmanın iletişim bilgileri ve adres bilgilerinin güncelliği,

c) Kapasite Raporunda bulunan üretim konularının başvuruda yer alan nihai ürünle uyumlu olup olmadığı,

ç) Nihai üründe kullanılacak ithalata konu girdi ürüne ait GTİP`in; 2021/9 sayılı Tebliğ ek listesinde mevcut olduğu,

d) Nihai ürünün, Sanayi Sicil Belgesi ve kapasite raporunun Tablo-2 (Yıllık Üretim Kapasitesi)` sinde yer alıp almadığı,

e) Sanayi Sicil Belgesi`nde ve kapasite raporunun Tablo-2`sinde (Yıllık Üretim Kapasitesi) yer  alan nihai üründe kullanılacak ithalata konu girdi ürünün, kapasite raporunun Tablo- 3`üne (Kapasite Hesabı) ürün cinsi ve miktar olarak uygunluğu,

f) Muafiyete konu girdi ürün miktarlarının, kapasite raporunun Tablo-4`ünde belirtilen tüketim miktarlarını aşıp aşmadığı,

g) Muafiyete konu girdi ürünlere, farklı GTİP ile "Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği" (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/25) kapsamında da ayrıca muafiyet verilip verilmediği, kontrol edilir ve bu işlemlere göre Muafiyet Belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi veya Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilememesi durumunda, firma tarafından söz konusu bilgilerin yeniden düzenlenmesine müteakip işlemler yürütülür.

(3) Gerek duyulması halinde;

a) Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyeti Bakanlığımız sorumluluğunda olan ve firmanın üretmeyi taahhüt ettiği nihai ürünlere ait teknik dosya, firmadan talep edilerek incelenebilir.

b) Firmanın üretim tesisi yerinde ziyaret edilerek, ithalatı yapılan/yapılacak ürünlere ilişkin teknik dosyası ve ekleri talep edilerek inceleme yapılabilir.

c) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince tereddüt oluşması durumunda, kapasite raporları ile ilgili kapasite raporunu düzenleyen Sanayi/Ticaret/Sanayi ve Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden bilgi ve teyit istenebilir.

Muafiyet Yazısının Düzenlenmesi

Madde 3- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

(1) a) Firmanın başvuruda belirtilen şartları sağlaması durumunda, ilgili firmaya hitaben muafiyet istenen ürünlere yönelik yıllık azami muafiyet miktarları belirtilerek Ek-1`de örneği bulunan üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenir. Bu Genelge’nin 2 inci maddesine uygun olmayan başvurulara muafiyet yazısı düzenlenmez.

b) Düzenlenecek muafiyet yazısı üretici adına ise üretici firmanın unvanı ve vergi numarası, tedarikçi adına ise tedarikçi firmanın yanı sıra üretici firmanın da ünvan ve vergi numarası yazıda belirtilmelidir.

c) Muafiyet yazısı içeriği, farklı nihai ürünlerde aynı GTİP`e sahip girdi ürün kullanılması durumunda her bir nihai ürün için, nihai üründe birden fazla GTİP`e sahip aynı girdi ürün kullanılması durumunda ise girdi ürüne ait her bir GTİP için düzenlenir.

ç) Kapasite raporunun yenilenmesi, yıllık tüketim kapasitesinde değişiklik yapılması, mevcut olan veya yeni ilave edilen girdi ürünler olması vb. durumlarda daha önce düzenlenen muafiyet yazılarının iptali sağlanıp kalan kullanım miktarları hesaplanarak yeni muafiyet yazısı düzenlenecektir.

d) Sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi firmaya yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde düzenlenecek üretim girdisi muafiyet yazılarındaki mükerrerliğe engel olunması açısından gerekli tedbirler alınır.

(2) Başvuru yapıldığı tarihte geçerli olan Kapasite Raporunun geçerlilik süresine bakılmaksızın muafiyet yazısı 31 Aralık 2021 `ye kadar geçerli olacak şekilde düzenlenir.

Madde 4- (1) Belirtilen şartların sağlanmaması durumunda, üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenmeyip firmaya, gerekçesi belirtilerek yazılı / elektronik posta ile (firma e-posta adresini beyan etmiş ise) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince bilgi verilir.

(2) Belirtilen şartların sağlanması durumunda, başvuru sahibi üretici firma ise gereği için üretici firmaya, başvuru sahibi üretici adına tedarikçi firma ise gereği için tedarikçi firmaya, bilgi için üretici firmaya hitaben üreticinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce üretim girdisi muafiyet yazısı düzenlenir.

Bakanlığa Yapılacak Bildirimler

Madde 5- (1) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince, anılan Tebliğin 6 ıncı maddesi kapsamında;

a) Olumlu değerlendirildiği takdirde düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyet yazılarının birer örneği, “İl Müdürlüğü adı” ve “firma adı” ile isimlendirilerek “.pdf” dosya formatında, Bakanlığımız Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü İthalat Denetim Şubesi`ne elektronik posta yoluyla (sugithalat@sanayi.gov.tr) iletilir.

b) Olumlu ya da olumsuz değerlendirilen üretim girdisi muafiyet başvurularının tamamına ilişkin Ek-2`de belirtilen tablo doldurularak, bir sonraki ayın ilk haftası içinde ".xls" veya ".xlsx" formatında, Bakanlığımız Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü İthalat Denetim Şubesi`ne elektronik posta yoluyla (sugithalat@sanayi.gov.tr) iletilir.

Muafiyet Yazısı Sonrası Denetim

Madde 6- Gerekli görülmesi halinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

(1) a) Muafiyet yazısının düzenlendiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde firma üretim  yerinde ziyaret edilerek ithalatı yapılan ürünlerin üretimde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilebilir.

b) İthalatı yapılan ürünlerin firmada mümkünse depolandığı alanlar kontrol edilebilir.

(2) PGD’si Bakanlığımız sorumluluğunda olan;

a) Nihai ürünlere ait teknik dosya ve ekleri incelenebilir.

b) İthalatı yapılan ürünlere yönelik eksiklik ve/veya güvensizlik şüphesi halinde PGD süreci gerçekleştirilerek, Bakanlığımız Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü bilgilendirilir.

(3) Muafiyet yazısı konusu girdi ürünlerin nihai ürünlerde kullanılıp kullanılmadığına dair ispat yükümlülüğü firmaya aittir.

Diğer Hususlar

Madde 7- (1) Kapasite kriterlerine göre günde 8 saat ve 300 işgünü üzerinden hesabı yapılan kapasite raporlarındaki bilgilere göre tesisin iki veya üç vardiya çalışması halinde ne kadar üretim yapabileceği, talep üzerine ilgili Sanayi/Ticaret/Sanayi ve Ticaret Odasınca tespit edilir ve ilgili oda tarafından verilen ayrı bir yazı ile firma tarafından İl Müdürlüğüne sunulur.

(2) Firmaların üretim girdisi muafiyet belgesi yenileme başvuruları, gerektiğinde İl Müdürlüğü yetkililerince firmaya ait üretim tesisi yerinde ziyaret edilerek gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tamamlanır.

Firmanın Sorumluluğu

Madde 8- (1) Bu Genelge kapsamında, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçiye düzenlenen üretim girdisi muafiyet yazıları, bu firmaların 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yaptırımlar

Madde 9- (1) Bu Genelge hükümlerine uygun olmayan başvurular İl Müdürlüğünce olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(2) İl Müdürlüğünce Üretim Girdisi Muafiyet belgesi düzenlenmesi sonrasında yapılacak denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde firmaya ait belge iptal edilir ve ilgili firmaya belgenin iptal edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tekrar bir muafiyet belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

Madde 10- (1) Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 02.01.2020 tarihli ve 1247372 sayılı yazıyla bildirilen Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Üretim girdisi muafiyet yazılarına ilişkin yapılacak işlemlerin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini rica ederim.

 

Hasan BÜYÜKDEDE

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

Ek:

1- Üretim Girdisi Muafiyet Yazısı Örneği

2- Aylık Olarak Olumlu-Olumsuz Değerlendirilen Muafiyet Başvuruları Listesi

 

Dağıtım:

81 İl Müdürlüğü

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.