Ventur Gümrük Müşavirliği

Güncel Haberler

Asya Pasifik te RCEP ile Değişen Ticaret Akışları

Asya Pasifik te RCEP ile Değişen Ticaret Akışları

İmzalandığı zaman RCEP Anlaşması ile dünyanın en büyük ticaret blokunun oluştuğundan, dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin Asya Pasifik’e doğru kayışını ivmelendirme......
Haber Detayı
AB 8.3 Milyar Euro Ticaret Açığı Verdi

AB 8.3 Milyar Euro Ticaret Açığı Verdi

AB'nin ihracatı 201,4 milyar euro, ithalatı da 209,7 milyar euro oldu....
Haber Detayı
Kamu Yatırımlarında Yüzde 33.2 Artış

Kamu Yatırımlarında Yüzde 33.2 Artış

2022 yılı yatırım programı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programa göre kamu yatırımları için ayırılan bütçe önceki yıla göre yüzde 33,2 arttı....
Haber Detayı
TL Mevduata Dönüşümde Kurumlar Vergisi İstisnası

TL Mevduata Dönüşümde Kurumlar Vergisi İstisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek....
Haber Detayı
En Büyük Risk Kur Farkı Zararı

En Büyük Risk Kur Farkı Zararı

Bu bedeli ihtiyaç olması halinde alıp alamayacağımız noktasında belirsizlik vardı. Böyle bir engel yok. Tekrardan Türk Lirası’ndan dolara dönüş yapılabilecek. Burada sadece kur farkı oluşma riski var. ...
Haber Detayı
İhracat İklimi Endeksi 53.9 a Geriledi

İhracat İklimi Endeksi 53.9 a Geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Aralık ta 53.9 a geriledi. Endeks bir önceki ayda 54.9 puan seviyesindeydi....
Haber Detayı
Tedarikçi İlk Kez Lider Oldu

Tedarikçi İlk Kez Lider Oldu

Otomotiv ihracatında ürün grupları bazında en fazla payı alarak tarihte ilk kez liderlik koltuğuna oturan tedarikçiler, 2022'de de yurt dışı satışında yüzde 20'ye yakın büyüme hedefliyor....
Haber Detayı
Zamlar ve Omicron Tüketimi Frenledi

Zamlar ve Omicron Tüketimi Frenledi

Yılbaşından itibaren enerji, işçilik ve akaryakıt zamlarının son ürün fiyatlarına yansımaya başlamasının yanı sıra salgının tüm dünyada pik yapması, tüketimi durdurdu. ...
Haber Detayı
İhracatçıların Kur Garantisi Talebi Karşılık Bulmadı

İhracatçıların Kur Garantisi Talebi Karşılık Bulmadı

İhracat gelirlerinin yüzde 25'inin Merkez Bankası’na satılmasını zorunlu kılan düzenlemenin ardından, uygulama ile ilgili olarak ihracatçı birlikleri TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile biraraya geldi....
Haber Detayı
İhracatçı Rekordan Umutlu Zamlardan Endişeli

İhracatçı Rekordan Umutlu Zamlardan Endişeli

Çelik sektörü, demir ve demir dışı metaller sektörü ile madencilik sektörü 2021 yılında ihracat rekoru kırdı. 3 sektörün yıllık ihracat toplamı 40 milyar doları aşarken, en belirgin ihracat artışı çelik sektöründe yaşandı....
Haber Detayı

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.