Ventur Gümrük Müşavirliği

Güncel Haberler

Tüm Sanayi Sektörleri Mücbir Sebep Kapsamına Alınmalı

Tüm Sanayi Sektörleri Mücbir Sebep Kapsamına Alınmalı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 'Ayrışma ve huzursuzluk doğuracak tutum ve uygulamalardan özenle kaçınılmalıdır. İstisnasız tüm imalat sanayi sektörleri mücbir sebep kapsamına alınmalıdır' ifadelerini kullandı...
Haber Detayı
 KGF den Sonra KOSGEB de Devrede

KGF den Sonra KOSGEB de Devrede

KOSGEB faiz desteklerinden yararlananların 'sanayi şirketi olma şartı' kaldırılırken, geri ödemesiz faiz desteğinin miktarı da 3 milyon liraya çıkarıldı....
Haber Detayı
Hijyen Ekonomisi 2019 Büyümesini üçe Katlayacak

Hijyen Ekonomisi 2019 Büyümesini üçe Katlayacak

Koronavirüs salgını birçok sektörde üretimi felce uğratırken, hijyen ve kişisel koruyucu maddeler pazarında patlama yaşanıyor....
Haber Detayı
 390 Milyar Dolarlık işlemin 100 bin kişilik Ordusu Unutulmasın

390 Milyar Dolarlık işlemin 100 bin kişilik Ordusu Unutulmasın

Öğrencilik yıllarımdan ev arkadaşım, gümrük müşaviri Mustafa Soner Eroğlu aradı:


-Türkiye'nin dış ticaretinin işlemlerinde emeği olan "isimsiz kahramanlar" var. O arkadaşlarımızın "Kovid-19 önlemleri" kapsamında gözden kaçtığı anlaşılıyor....
Haber Detayı
İmalatta ilk Semptom Görüldü

İmalatta ilk Semptom Görüldü

Büyümenin öncü göstergelerinden İSO Türkiye İmalat PMI, mart ayında 48.1 e inerek, üç aylık aranın ardından eşik değer 50,0 nin altına geriledi. Virüs salgınının ilk etkilerine işaret eden endekste, zorlukların büyük ölçüde ......
Haber Detayı
 İhracatçı Demiryolu ve Hava Kargoya Yöneliyor

İhracatçı Demiryolu ve Hava Kargoya Yöneliyor

Ticaret Bakanlığı TİM’e yazı göndererek, salgın nedeniyle ihracatın sekteye uğramaması için alternatif güzergahların oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. İhracatçılar, deniz, kara ve havayolu sınır kapıları kapanınca, Turkish Cargo ve demiryoluna yönel...
Haber Detayı
Küresel Daralma Sürecinde Türkiye de Yapılabilecekler

Küresel Daralma Sürecinde Türkiye de Yapılabilecekler

Küresel büyüme rakamları her gün aşağı revize ediliyor. İçine girmekte olduğumuz ikinci çeyrekte Avrupa ekonomisinin yıllıklandırılmış reel yüzde 20 civarında daralması beklenirken, ABD ekonomisine dair tahminler de benzer seviyede....
Haber Detayı
Şirketlerin Devreden KDV Alacaklarına ihtiyaç Var

Şirketlerin Devreden KDV Alacaklarına ihtiyaç Var

İstisna, indirimli orana tabi işlemler, teşviksiz yatırımlara ilişkin yüklenilen KDV tutarı, bina ve inşaat harcamalarında KDV uygulaması ve stoktaki mallara ilişkin KDV’nin indirilmemesi gibi nedenlerle şirketler üzerinde Devreden KDV stokunun ......
Haber Detayı
 Tüm ödemeler 6 Ay Ertelensin

Tüm ödemeler 6 Ay Ertelensin

Türkiye genelinde 30 federasyon ve 262 derneğin üye olduğu 40 bine yakın şirketi temsil eden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 100 milyar liralık paketin yeterli olmadığını, bunun 4-5 katı bir kaynağa ihtiyaç duyulacağını açıkladı....
Haber Detayı
Ticari Yaşama Nefes Aldıracak 11 öneri

Ticari Yaşama Nefes Aldıracak 11 öneri

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, ticari yaşama nefes aldıracak bir dizi öneride bulundu. ...
Haber Detayı

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.