Ventur Gümrük Müşavirliği

Güncel Haberler

Türkiye nin Risk Algısı Yüksek

Türkiye nin Risk Algısı Yüksek

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın, belirsizliklerin fazla olması nedeniyle Türkiye'nin dışarıdaki risk algısının içerdekinden çok daha yüksek olduğunu söyledi....
Haber Detayı
Faiz İnişi Sonrasında Sıradaki Gelişmeler Neler Olur

Faiz İnişi Sonrasında Sıradaki Gelişmeler Neler Olur

Biliyoruz ki bu faiz adımı, tek başına atılmış bir adım değil. Nasıl ki faiz arttırdığında onu destekleyen kararlar peş peşe geliyorsa şimdi de bu indirimi destekleyecek kararlar gelecek. ...
Haber Detayı
Pandemi 255 Milyon Tam Zamanlı işe Eşdeğer İstihdam Kaybına Neden Oldu

Pandemi 255 Milyon Tam Zamanlı işe Eşdeğer İstihdam Kaybına Neden Oldu

B20 İstihdam & Eğitim Görev Gücü Eşbaşkanı Erol Kiresepi, COVID-19’un geçen yıl 255 milyon tam zamanlı işe eşdeğer bir istihdam kaybına neden olduğunun tahmin edildiğini söyledi....
Haber Detayı
Türkiye Yeni Sisteme Hızla Uyum Sağlamalı

Türkiye Yeni Sisteme Hızla Uyum Sağlamalı

Kaslowski, global iktisadi sistemin değiştiğini, yeşil ve dijital dönüşümün öne çıktığı yeni sisteme Türkiye'nin hızla uyum sağlaması gerektiğini belirterek......
Haber Detayı
Kırgızistan la Kotaları Kaldırdık

Kırgızistan la Kotaları Kaldırdık

Kırgızistan'la ikili ve transit geçiş kotaları kaldırıldı, taşımacılıkta serbestleşme sağlandı. Bu sayede Orta Asya ticaretinin geliştirilmesi ve transitte bazı ülkelerin çıkardığı geçiş zorluklarının aşılması hedefleniyor....
Haber Detayı
Diyarbakır Lojistik Merkezine Kavuşuyor

Diyarbakır Lojistik Merkezine Kavuşuyor

1 milyar 150 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve 2022 yılının ilk çeyreğinde temelinin atılması planlanan merkez ile Diyarbakır, bölgenin dağıtım üssü olacak. Kent, lojistik yatırımcılarını bekliyor....
Haber Detayı
Yeşil Mutabakat ile Yeni Uluslararası Ticaret Sistemi

Yeşil Mutabakat ile Yeni Uluslararası Ticaret Sistemi

Ana akım ekonomi politikalarının, ticaret ve finans akımlarının, uluslararası ilişkilerin hali hazırda bu eksende şekillendiği, ülkelerin jeopolitik konumunun iklim politikaları üzerinden belirlendiği bir dönemi yaşıyoruz....
Haber Detayı
Türk-Alman Şirket Evlilikleri Artacak

Türk-Alman Şirket Evlilikleri Artacak

Almanya’da 26 Eylül Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde, kurulacak yeni hükümete ilişkin beklentileri, yeni dönemde Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin hangi yönde şekillenecek......
Haber Detayı
Lojistik Yatırımda Yabancının Yeni Gözdesi Türkiye Oldu

Lojistik Yatırımda Yabancının Yeni Gözdesi Türkiye Oldu

Pandemiyle birlikte tedarik zincirinde Türkiye’nin rolünün artması ve bu dönemde Türk lojistik sektörünün göstermiş olduğu performans, yabancı yatırımcının sektöre ilgisini artırdı....
Haber Detayı
Yatırımın Rotası Doğu ya Döndü

Yatırımın Rotası Doğu ya Döndü

Yurtiçi ve yurtdışından yükselen talebe karşılık sanayi merkezlerinde yatırım yeri ve maliyetleri konusunda sıkıntı yaşayan sanayici, yönünü Doğu’ya çevirdi....
Haber Detayı

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.