Ventur Gümrük Müşavirliği

Güncel Haberler

İşletme Sermayesi İhtiyacı 3 Kat Arttı

İşletme Sermayesi İhtiyacı 3 Kat Arttı

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine sektörünün, yüksek enflasyon ve üretim artışıyla birlikte işletme sermayesi ihtiyacının, pandemi öncesine göre 3 katına yaklaştığını söyledi....
Haber Detayı
Üniversiteler Yeni Patent Kapısı Oldu

Üniversiteler Yeni Patent Kapısı Oldu

Son yıllarda üniversiteler buluşlarına patent almak isteyen şirketlerin ve girişimcilerin yeni kapısı oldu. Peki yeni Ar-Ge projesi için üniversite ile işbirliği yapmak isteyenler hangi alanda hangi üniversitenin kapısını çalmalı......
Haber Detayı
Enflasyon ve Yüksek Vergi E-ithalatı Patlattı

Enflasyon ve Yüksek Vergi E-ithalatı Patlattı

Şirketlerin tabi olduğu ithalat vergisi sebebiyle yüksek kalan fiyatlar, şahısların e-ithalat tercihin ikiye katladı. TMD Başkanı Stamati, vergi düzenlemesi getirilmesi gerektiğini söyledi....
Haber Detayı
Zordaki Sektörler de KDV İndirimi İstiyor

Zordaki Sektörler de KDV İndirimi İstiyor

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesi hemen bütün sektörleri harekete geçirdi. Sağlık, konut, ulaştırma ve yeme-içme sektörleri de KDV'nin sıfırlanması, KDV indirimi talep ettiklerini açıkladılar....
Haber Detayı
İhracatçılar KDV İadesinde Pozitif Ayrımcılık İstiyor

İhracatçılar KDV İadesinde Pozitif Ayrımcılık İstiyor

Pandemi, kurdaki aşırı dalgalanmalar, hammadde, lojistik fiyatlarındaki artış ve Merkez Bankası’nın yeni kredi programlarını devreye almaması nedeniyle sermayeleri azalan ihracatçılar, KDV iadelerinin hızlanmasını talep etti....
Haber Detayı
Esnafın Elektrik Faturası Yüzde 25 Düşecek

Esnafın Elektrik Faturası Yüzde 25 Düşecek

Bakan Dönmez, elektrikte yeni tarife ile esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacağını söyledi....
Haber Detayı
Bütçeye Vergi Dopingi

Bütçeye Vergi Dopingi

Bütçe tarihsel gidişatının aksine bu yıl ocakta 30 milyar lira fazla verdi. Bütçenin fazla vermesinde faiz giderlerindeki azalmanın yanı sıra vergi gelirlerinde olağanüstü artışın etkisi büyük....
Haber Detayı
Alman KOBİ ler Tedarikte Rotayı Türkiye ye Çevirdi

Alman KOBİ ler Tedarikte Rotayı Türkiye ye Çevirdi

Alman KOBİ'ler, küresel tedarik zincirinde yaşanan krizleri aşmak ve pandemiyle birlikte rekor seviyeye ulaşan navlun maliyetlerini düşürmek için Türkiye'ye yöneldi....
Haber Detayı
İstanbul a Yeni Sanayi Alanı Geliyor

İstanbul a Yeni Sanayi Alanı Geliyor

Türkiye GSYH'sinin yüzde 23,6'sını üreten ancak uzun süredir sanayi alanı sıkıntısı çeken İstanbul'a 500 bin metrekarelik yeni sanayi alanı yapılacak....
Haber Detayı
İhracatın Kimyasını Değiştirmeyi Hedefliyor

İhracatın Kimyasını Değiştirmeyi Hedefliyor

Türk kimya sektörünü küresel ticarette geleceğe taşıyacak ve sanayide dijital dönüşüme öncülük edecek yenibir ekosistem kuracaklarını vurgulayan İKMİB Başkanı Adil Pelister,bu ekosistemde; Kimya Teknoloji Merkezi, Türkiye Kimya Ajansı ve Kimya Teknik ......
Haber Detayı

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.