Tedarik Krizi 2023 e Sarkabilir

Küresel tedarik zincirinde pandemi nedeniyle başlayan ve hala devam eden sorunlar, sektör yöneticilerine göre 2022'te hatta karamsar tabloda 2023'e bile sarkabilir.
Dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden Ocean Network Express CEO’su Jeremy Nixon, hükümetlere liman, demiryolu, depo ve yol sistemlerine yatırımları acilen artırmaya çağırdı. Eğer bu yatırımlar hızla yapılmazsa Nixon’a göre ekonomilerdeki tedarik zinciri kaynaklı bozunmalar 2023 yılına da uzayacak.

Küresel konteyner yüklerinin yüzde 6’sından fazlasını taşıyan Ocean Network Express’in CEO’sunun hükümetlere yaptığı çağrı kritik: “Bazı hükümet desteklerinin ekonomilerde talebin çok da güçlü olmadığı alanlardan küresel tedarik zincirleri için çok daha kritik öneme sahip ve talebin daha güçlü olduğu alanlara kaydırılması için kullanılmasına ihtiyaç var.”

ABD’de Başkan Joe Biden demiryolu taşımacılığı şirketlerini, kamyon ve TIR taşımacılarını ve liman işletmelerini kapasitelerini artırmaları için teşvik etmeye başladı. Nixon’a göre bu adımlar küresel talebin önemli bir kısmının oluştuğu ABD için kritik önemde. ABD’nin batı yakasındaki konteyner limanlarında terminal işletmecileri ve işçiler arasındaki pazarlıkların gelecek yıl mayısta sonlanacağını belirterek, bunun da bir darboğaz yaratabileceğini aktarıyor. “Şimdilik hızlı bir iyileşme öngöremiyorum. Eğer 2022 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarında tekrar bir sıkışma yaşanırsa, Kuzey Amerika’daki darboğaz 2022 sonuna ve 2023 yılının ilk aylarına sarkar” diyen Nixon, sektörün en karamsar öngörülerinden birini yapmış oldu. Öte yandan denizcilik sektöründeki birçok yönetici, tedarik zincirlerinde yaşanan darboğaz sorunlarının 2022 yılına sarkacağına kesin gözüyle bakıyor.

UPS: Darboğaz sorunu geniş tabanlı
ABD’li kargo devi UPS Başkanı Scott Price da önceki gün yaptığı açıklamada “Tedarik zincirlerindeki sorunlar bizimle olmaya devam edecek. Şirketler 2022’ye sarkacak olan tedarik zinciri aksamalarına şimdiden hazırlanmaya başladı” demişti. Price COVID-19 karantinalarının, aşırı hava olaylarının, yeterli işgücü bulunamamasının, konteyner ve hammadde sıkıntılarının ve fiyat artışlarının güçlü taleple birlikte zincirleri sıkıştırmaya devam edeceği görüşünde. Aşılamanın bazı hammadde ve parçalar için kritik önem taşıyan düşük gelirli ekonomilerde hala yaygınlaşmamış olmasının da özellikle otomobil üreticilerinin, hazır giyim üreticilerinin ve inşaatçıların tedarik zincirlierine olumsuz etkileri olması bekleniyor. Price otomotiv şirketlerinin çip kaynaklı üretim kesintilerinden, boya şirketlerinin petro kimya tarafındaki darboğazlarla üretimde zorlanmasına, hazır giyim üreticilerinin Asya’daki COVID-19 kapanmaları ve evden çalışmayla güçlenen talep nedeniyle aksamasına örneklerle darboğazın geniş tabanlı olduğuna da vurgu yapıyor.

Almanya iş iklimi endeksi 6 ayın dibinde
Almanya merkezli IFO tarafından açıklanan Almanya Ifo İş İklimi endeksl de ekimde hammadde sıkıntıları ve vaka sayılarındaki artışın arz üzerinde yarattığı baskıya paralel 97,7 ile 6 ayın en düşük düzeyine geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 98’e gerilemesiydi. Ifo Beklenti Endeksi de 95,4 ile beklentilerin altında kaldı. Ifo Başkanı Clemens Fuest tedarik sıkıntılarının imalat sektöründe yarattığı sorunların devam edeceğine dikkat çekerek, “İmalatta kapasite kullanımı giderek düşüyor. Almanya ekonomisinin dişlilerine sıkışan kumlar toparlanmayı sekteye uğratıyor” dedi. Tüketicilerin hızla artan fiyatlardan kaçınması hizmet sektörünün de zayıfl amasına neden oluyor

ABD’de de veriler yavaşlamaya işaret ediyor
ABD’de de Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi eylülde negatif bölgeye gerileyerek ağustostaki 0,05 düzeyinden -0,13 düzeyine geriledi. 3 aylık ortalama faliyetleri izleyen bu endeksin negatif düzeye gerilemesi katılımcıların ortalamanın altında bir büyüme öngördüğüne işaret ediyor. Dallas Fed’in hazırladığı ve Teksas fabrikalarının nabzını tutan endeks de ekimde 6 puan düşüşle 18,3’e geriledi. Bu güçlü bir büyümeye işaret etse de alt endeksler sevkiyat ve kapasite kullanımı gerilerken, talebin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.