Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu 173.4 Milyar Dolara Cıktı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ağustos ayı sonu itibariyle 173,4 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2020 yıl sonuna göre 50 milyon dolar artış anlamına geliyor.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam  kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla, 020 yıl sonuna göre 50 milyon dolar artarak 173,4  milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl  sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 886 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar  kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler  hariç) ise 835 milyon dolar azalarak 8,9 milyar dolar  düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma  bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl  sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,3 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise
773 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesinde. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal  kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 975 milyon dolar  azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3  milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Finans dışı şirketlerin kredi borcu 3,4 milyar dolar arttı
Söz konusu dönemde,  finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,4  milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,9 milyar dolar  artarak 10,5 milyar dolar olarak açıklandı. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl  sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 868 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar  finansal olmayan kuruluşların  kredi biçimindeki borçlanmaları ise 73 milyon dolar azalışla 1,2  milyar dolar oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna  ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara  olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 107,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.  Kısa vadeli kredi  borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun  bir önceki yıl sonuna göre 969 milyon dolar azalarak 8,5 milyar
dolar seviyesinde.

Borcun yüzde 62'si ABD Doları cinsinden
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,5 milyar dolar tutarındaki  uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,5'inin dolar, yüzde 34,4’ünün Euro, yüzde 2,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluşuyor.

8,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi  borcunun ise yüzde 36,3’ünün dolar, yüzde 35,3’ünün Euro, yüzde 25,1’inin Türk  lirası ve yüzde 3,3’ünün diğer döviz cinslerinden.

Yüzde 40'ı finans sektörüne ait
Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 164,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,1’ini  finansal kuruluşların, yüzde 59,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların  borcu oluşturuyor. Aynı dönemde, 8,9 milyar dolar tutarındaki  kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 16,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu  itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde  gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar dolar tutarında oldu.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.