Girişim Yatırımlarında Hedef Süper Lig

Girişimler, bu yılın ilk 9 ayında, 206 yatırım turunda 1,4 milyar dolar yatırım aldı. Rekorlara doymayan Türkiye girişim ekosistemi, yatırımlarıyla yıl sonunda Avrupa'da süper lige çıkacak.
Türkiye 2021 yılında, girişim ekosistemi yatırımlarında rekora doymuyor. Bu yılın ilk 9 ayında girişimler, 206 yatırım turunda 1,4 milyar dolarlık yatırım aldı. Böylece Türkiye, Avrupa’da milyar dolarlık yatırım ligindeki varlığını sürdürmeye devam ederken, yıl sonunda Almanya ve Fransa gibi ülkelerin olduğu süper lige ulaşacak. Bu yılın ilk 9 ayında 206’ya çıkan yatırım turu adedi tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Ancak kişi başına düşen yatırım miktarı 2021'in 3. çeyreğinde yüzde 80 azalarak 1.8 dolara geriledi. Startups.watch tarafından açıklanan rapora göre bu yıl yatırım alan kadın girişimcilerin oranı son 5 yılın en düşük seviyesine, yüzde 13’e geriledi. Kurucusu kadın olan girişimler, yılın ilk 9 ayında 26 yatırım turunda 6 milyon dolar yatırım aldı. Girişimler, 2021'in 3. çeyreğinde 69 yatırım turunda 150 milyon dolar yatırım aldı.

Oyun yatırımlarında rekor geldi
Türkiye, melek ve VC (Venture Capital girişim sermayesi) yatırımlarında 3. çeyrekte Avrupa'da en çok yatırım yapan ülkeler arasında 13'üncü sırada yer alırken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 5'inci sırada yer aldı. Girişim ekosisteminde data toplamanın zor olduğunu belirten Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, bu dataları Türkiye’nin global ekosistemde hak ettiği yerde olması için global kaynaklarla da paylaştıklarını söyledi. Serkan Ünsal, Türkiye’nin yıl sonunda birinci ligden yükselerek, Almanya, Fransa gibi ülkelerin olduğu süper lige çıkacağını söyledi. Bu yılın ilk 9 ayında her 5 yatırımdan biri oyun girişimlerine yapıldı. Toplamda ilk 9 ayda 40 oyuna 226 milyon dolar yatırım yapıldı. Yatırım sayısı ve yatırım tutarı açısından tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok yatırım alan girişimler ise; Tiko (65 milyon dolar/Seri A), Colendi (30 milyon dolar Seri A), Akinon (20 milyon dolar Seri B), Alotech (3 milyon dolar Seri A), Fazla Gıda (3 milyon dolar/Seri A), Tiktak (3 milyon dolar/tohum), Büyütech (2.9 milyon dolar), Virasoft (2.5 milyon dolar/Seri A), Laska Energy (1.4 milyon dolar/tohum), ArgosAI (1.3 milyon dolar/ tohum) oldu. Dream Games’in yatırım rekorunu kırarak, Tiko, şimdiye kadarki en büyük Series A yatırımı aldı.

‘Yabancı yatırımcının bakış açısı değişti’
Tiko kurucusu Sina Afra, “Yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakışı son 2-3 yılda değişti. Bundan önce yabancılar ‘Türkiye’ye para koymak istemiyoruz’ diyorlardı, iki sebebi vardı; Türkiye’de konjonktürün çok hareketli olması ve yabancı yatırımcının çekimserliği... VC yatırımı alan girişimlerin yüzde 75’inin idari merkezi yurt dışında. Bunda yabancı yatırımcı baskısı olduğunu düşünüyorum. Bence bu oran düşecek, A grubundan bir VC Türkiye’de yatırım yapacak. 3 yıl önce imkansızdı” diye konuştu.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.