Sanayi Üretiminde Hızlı Artış Döneminin Sonuna Gelindi

Sanayi üretiminde ilk sekiz ay geçen yılın baz etkisinden dolayı yüksek artışlar gerçekleşti. Geçen yılki üretim eylülden itibaren normale döndüğü için artık o rekor üretim artışları söz konusu olmayacak. Eylülle birlikte geçen yılkine çok yakın üretim göreceğiz.

Sanayi üretimi temmuzdaki bayram tökezlemesinden sonra ağustos ayında iyi bir performans sergiledi. Üretim, takvim etkisinden arındırılmış endekse göre geçen yıla kıyasla yüzde 13.2 arttı. Herhangi bir arındırma işlemine konu olmayan hesaplamayla bulunan üretim artışı ise tam yüzde 19.9 düzeyinde gerçekleşti.

İki endeks arasındaki farkı kısaca yine vurgulayalım. Takvim etkisinden arındırılmış olan endeks, hesaplamaya konu aylardaki işgünü sayısının aynı olması durumunda gerçekleşecek üretim değişimine işaret ediyor. Arındırılmamış endeks ise, üretim hangi düzeyde gerçekleşmişse onu ortaya koyuyor. Temmuz ayı bu konuda çok tipik bir örnek. Arındırılmamış endekse göre olan üretim, söz konusu ay tatil gününün çok olmasından dolayı geçen yıla göre yüzde 1.4 gerilemiş; ancak bu etki ortadan kaldırılarak yapılan hesaplamaya göre, yani takvim etkisinden arındırılmış endekse göre üretimde yüzde 9.1 artış olmuştu. İki endeks arasında bazı aylarda çok belirgin farklar oluşsa da belli bir süre sonra oranlar birbirine yaklaşıyor. Örneğin arındırılmamış ve arındırılmış endeks sırasıyla ilk çeyrekteki üretim artışı yüzde 11 ve 12, ikinci çeyrekteki artış yüzde 40 ve 41, temmuz ve ağustos ayları toplamındaki artış da yüzde 9 ve 11 oldu. İlk sekiz ayın oranı da yine aynı sırayla yüzde 20 ve 21.

Rekor artışların sonu
Sanayi üretimi artışında eylül ayıyla birlikte artık o rekor oranları görmemiz muhtemelen söz konusu olmayacak. Hele hele nisan ve mayısta yüzde 65 ve yüzde 40 dolayında gerçekleşen artışlar hiç mi hiç gündeme gelmeyecek. Hem zaten gelmesin! Bu tür oranları bir kez daha yaşamak demek, bir önceki yıl dramatik bir üretim düşüşü yaşanmış olması demek. Ne üretim bir daha geçen yılki gibi dibe otursun, ne de o üretimden sonra bu yılki gibi şaha kalkılıyor görüntüsü oluşsun.

Sanayi üretimi geçen yıl özellikle ikinci çeyrekte adeta tümüyle çökmüş; temmuz ve ağustos aylarında toparlanma başlamış ve nihayet eylülde işler normale dönmüştü.

Şimdi üretimin çok kötü ve kötü gittiği dönemle kıyaslama bitti; ilk sekiz ay geride kaldı.

Takvim etkisinden arındırılmamış hesaplamaya göre geçen yılın ilk sekiz ayındaki ortalama endeks 105.7 düzeyindeydi, son dört ayın ortalaması ise 136'ya fırladı. Bu yılın ilk sekiz ayındaki ortalama 127, ağustostaki endeks de 138. Yani eğilim olarak bu yılın ağustosu, geçen yılın son dört ayına çok yakın. Dolayısıyla artık çift haneli üretim artışı çok büyük olasılıkla geride kalıyor. Son dört aydaki üretim, öyle görünüyor ki geçen yıla çok yakın gerçekleşecek.
İstihdam artışı yüzde 11
Sanayi üretimi ilk sekiz ayda geçen yıla göre yüzde 20 dolayında artış gösterirken sanayi istihdamındaki artış üretimin yarısı düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektöründe geçen yılın ocak-ağustos döneminde aylık ortalama 5.4 milyon kişi istihdam edilmişti. Aylık ortalama istihdam yüzde 11’lik artışla bu yıl 6 milyona çıktı.

Aslında sanayi istihdamı 2014-2020 döneminde neredeyse hiç değişmedi. Yıllık ortalama istihdam 5.3 milyonla 5.7 milyon arasında dalgalandı. 6 milyon sınırı ilk kez bu yıl aşıldı. Sanayi istihdamı bu yıl mart, haziran ve ağustos aylarında 6.2 milyon düzeyinde gerçekleşti.

 

Kaynak:Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.