Reel Sektör Uzaktan İncelemeye Hazır Değil

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Başkanı Gürsel Baran, TBMM gündemindeki düzenlemeyle getirilmesi öngörülen uzaktan denetimin mükelleflere kolaylıktan öte yük ve kaygı getireceğini belirterek, “Reel sektör uzaktan incelemeye hazır değil." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ‘Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni değerlendiren Anakara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, reel sektörün uzaktan incelemeye hazır olmadığını söyledi.

Yasa teklifinde bazı maddelerin ihtiyacı karşıladığına ancak bazılarının güncellenmesi gerektiğine işaret eden Baran, "Yarım asırdan uzun süredir yürürlükte olan vergi kanunlarında düzenleme yapılmasını olumlu buluyoruz. Bu düzenlemenin teknolojideki gelişmeler ve iş dünyamızın üretme ve gelişme azmine uygun bir içerikle hayata geçirileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılda dört kez tahsil edilen geçici verginin üç kez tahsil edilecek olmasını iş dünyasının talep ettiğini, gelir vergisinden istisna tutulan devlet desteklerinin tevkifat dışında bırakılmasının da doğru olacağını belirten Baran, teklifin vergi incelemelerinin ‘uzaktan’ yapılmasını mümkün hale getirdiğini aktardı.

"Düzenleme, bu süreçte mükellefe fayda sağlamaz"
Baran, şunları kaydetti: "Vergi Usul Kanunu, incelemenin kural olarak incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılması gerektiğini, bunun uygun olmaması halinde dairede yapılabileceğini hükme bağlamış durumda. İncelemenin vergiyi doğuran olayların meydana geldiği iş yerinde yapılması, inceleme yapan kişinin iş yerini görmesi, işin niteliklerini gözlemlemesi, muhasebe biriminden bilgi alması ve iş yerini gözlemlemesi açısından önemlidir. Bir işletmenin incelemeye alınması, diğer mükellefler açısından da caydırıcı etki doğurması itibarıyla sistemin sağlıklı işlemesine hizmet etmektedir. Mevcut düzenin değiştirilmesi ve incelemenin başka bir fiziki mekanda yapılmasının sağlanması, defter, belge ve kayıtların taşınması gibi ek bir külfet ortaya çıkarma riski taşımaktadır. Dijitalleşmenin yeterince benimsenmediği bu süreçte uzaktan denetim, mükelleflere kolaylıktan öte yük ve kaygı getirecektir. Reel sektör uzaktan incelemeye hazır değil. Bu düzenleme, dijitalleşmenin tamamen benimsenemediği bu süreçte mükellefe fayda sağlamaz."

Teklifle basit usulde vergi mükellefi olanların gelir vergisinden istisna tutulmasının öngörüldüğünü ifade eden Baran, bu gruptaki mükelleflerin defter tutmadığını, vergi tevkifatı yapmadığını, geçici vergi beyannamesi vermediğini ve teslim ve hizmetlerinin KDV'den istisna olması nedeniyle KDV beyannamesi de vermediğini vurguladı.

Baran, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin sağlanan tüm avantajlara rağmen gelir vergisi istisnası kapsamına alınmasının kayıt dışılığı teşvik etme ve haksız rekabete neden olma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

"Vergiye uyumlu mükellef ödüllendirilmeli"
Teklifte yer alan uyumlu mükellef indirimine ilişkin düzenlemenin, vergiye uyumu artıracak ve düzenli ödemeyi teşvik edecek nitelik taşımadığını belirten Baran, düzenlemenin aksine vergi indirimine hak kazanabilmek için aranan koşulların mükellefleri uyuma teşvik etmekten uzak olduğunu söyledi.

Baran, "Bu açıdan SGK'nin uyguladığı yüzde 5'lik prim desteği örnek alınabilir. Benzeri bir uygulama hayata geçirilerek, vergiye uyumlu mükellefi ödüllendirerek, vergi bilinci ve ahlakını güçlendirecek bir yapı ortaya konulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifle, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme döneminin marttan şubata çekilmesinin öngörüldüğünü kaydeden Baran, şunları ifade etti: "Gelir vergisi mükelleflerinin iş yerlerinden bilgileri toparlayıp derleyip beyanname vermesi için 25 Şubat tarihi yeterli süre tanımadığı için bu düzenlemede eskisi gibi mart ayı korunmalıdır. Aynı şekilde Kurumlar Vergisi'nde de beyanname verme süresi mart ayına çekiliyor. Şirketlerin genel kurulları gerçekleşmeden beyanname vermeleri, Ticaret Kanunu açısından sorun oluşturacaktır. Bu nedenle eski tarihle devam edilmesi gerekiyor. Teklifte yer alan yeniden değerleme sistemine ilişkin düzenleme ise yerinde ve sevindirici olmuştur. Yeniden değerlemede değer artışından vergi talep edilmesi uygulamayı olumsuz etkiler."

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.