Faiz İnişi Sonrasında Sıradaki Gelişmeler Neler Olur

Faizi indirdik de şimdi ne olacak? Biliyoruz ki bu faiz adımı, tek başına atılmış bir adım değil. Nasıl ki faiz arttırdığında onu destekleyen kararlar peş peşe geliyorsa şimdi de bu indirimi destekleyecek kararlar gelecek. Peki, hangi kararlar gelebilir? Önceki tecrübelerimizden sıralayalım;

Faiz inişinin ekonomi lokomotifinin seyir defteri:
1-Yeni bir KGF paketi yola çıkar.

2-BDDK devreye girer, hesaplamalar değişir.

3-Altına ilave (tahminen 1 puan) vergi gelir.

4-Döviz karşılıkları yeniden yükseltilir.

5-Bankalarda 100 bin $ limite 1 gün valör, 50 bin $ olur, valör de 2 güne çıkar.

6-TÜİK’ten sepeti değiştirmesi istenir, çekirdek enflasyonu düşük tutacak ayarlamalar yapılır.

7-Kamuda tasarruf genelgesi yenilenir. Uygulanmayan önceki genelgenin kapsamı genişletilir.

8-Piyasayı canlandırmak adına kamu bankalarından konut kredilerine sübvansiyon uygulanır.

9-İhracatçının dövizini ülkeye getirme koşulları ağırlaştırlır.

10-Seri batıklar oluşmasın diye şirket zararları bankaların sırtına yüklenir.

Faiz indirimi merkezin karizması mı?
Faiz indirimi, Para Politikası Kurulunun mevcut faiz düzeyine müdahale ederek aşağı çekmesidir. Türkiye’de Merkez Bankası ne yazık ki karizmasını buna bağlamıştır. Faiz indirimi; kredilerin önünü açmak, tüketimi artırmak, faizden medet ummak yerine paranın yatırıma yönlendirilmesidir.

Ülke vatandaşına ne kadar ucuz kredi sağlarsa o kadar büyümenin yolunu açar. Ancak Türkiye’de faiz indirimi; tasarruf sahiplerini üzüyor. Çünkü birikim sahipleri faiz %18 ise nette %15,5 alabiliyor. Enflasyon ise  %19,25. Parası, enflasyonla durduğu yerde eriyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP
1-Para politikasındaki bütün sarmallardan nasıl kurtuluruz?

“Güven” inşa ederek.

2-Bu kadar hasar almış bir ekonomi nasıl güven inşa edebilir?

Para politikasının mimarisini inci nakış gibi işleyerek... Cumhurbaşkanı bizzat sıkı para politikasını ve enflasyonla mücadeleyi deklare ederek ve bunun gereğini yaparak…

FAİZ OYNAKLIĞINDA ŞİRKET İLERLEME STRATEJİSİ
Şirketler faiz indirimine göre inmez ve çıkmaz. İnmek ve çıkmak, stratejik hatalarla olur. Her faiz-kur-enflasyon düzeyinin, şirket için bir karşılığı, iş yapma kültürüne bağlı, ilerleme stratejisi olmalı…

Şirketlerimiz, “efendim, faizi düşürdüler, kuru zıplatacaklar, zaman kötü” diyemez. Krizlerle var olmayı başara gelmişsin zaten… Karmaşada yol almak için “zaman kötü” diye mola isteyemezsin. Faiz indirim zamanı, doğru veya yanlış olabilir... Bu; onu nasıl yönettiğine bağlı…

Zaten senin için doğru zaman diye bir şey yoktur. Çünkü zaman, doğru veya yanlışla ilgilenmez. Akıp geçerken farkına varmazsan, senin için yanlış zaman olur.

 


Kaynak:Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.