Birleşme ve Satın Almada İşlem Arttı Hacim Zayıfladı

Ernst&Young Türkiye ortağı İlhami Koç, Türkiye'de bu yıl şu ana kadar 3-4 milyar büyüklüğünde birleşme ve satın alma işlemi olduğunu belirterek, 2021'in geçen yılki 7 milyarlık hacmin altında kalacağını söyledi.
Türkiye'deki son üç yılda azalan Batılı fonların ve şirketlerin azalan ilgisiyle hacmi düşen şirket satın alma ve birleşme faaliyetlerin yılın geri kalanında hızlanması beklense de geçen yılın altında kalacağı tahmin ediliyor.

Ernst&Young Türkiye ortağı İlhami Koç, geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolar olan M&A hacminin yılın ilk dokuz ayında 3-4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini tahmin ettiklerini, işlem sayısının ise yaklaşık 130 ile geçen yıl ile karşılaştırılabilir olsa da işlem büyüklüklerinin gerilediğini kaydetti.

Yabancı yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarına olan ilgisinin son birkaç yılda dip yapmasına paralel olarak Türk şirketlerinin alımına olan ilgileri de üç dört yıldır geriliyor.

Her ne kadar oyun geliştiricileri, e-ticaret, fintech gibi yeni kurulan ve hızlı büyüme aşamasında olan şirketlere yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyorsa da, hukuki düzenlemelerdeki ani değişiklikler ve hukukun üstünlüğü hakkında oluşan şüpheler yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini azalttı.

"Temkinli bir iyimserliğim var"
Koç, "Dünya çapındaki düşük faiz ortamının etkisi var. Türkiye'de yapılan işlem sayısı adet olarak büyüyor. Ama toplam işlem hacmine bakıldığı zaman geçen yıla göre gerideyiz" dedi.

Bu yılın ilk dokuz ayında 1 milyar doları Getir, 1.5 milyar doları Trendyol olmak üzere 3 ila 4 milyar dolar büyüklüğünde M&A işlemi olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Koç, bir kaç tane orta büyüklükteki işlem dışındakilerin ise küçük hacimli olduğunu belirtti.

Getir ve Trendyol gibi çıpa işlemlerin ardından yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini ifade eden Koç, "Temkinli bir iyimserliğim" var derken, gelecek yılın ilk aylarına kadar her biri 500 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında dört veya beş M&A işleminin tamamlanabileceğini ifade etti.

Türk şirketlerinin de yurtdışında satın alma işlemlerine baktığını ifade eden Koç "Türk şirketlerinden yakın dönemde Avrupa/Doğu Avrupa'da bir kaç satın alma işlemi görebiliriz" dedi.

İmalat ve sanayi şirketleri ilgi odağı
Şirketin Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar da üç yıldır Türkiye'de şirket satın almaya ilgi göstermeyen yabancı özel sermaye fonlarının imalat ve sanayi şirketlerine ilgi göstermeye başladığını ifade ederek, "Geçmişte Türkiye'den çıkmış olan özel sermaye fonu yöneticileri de tekrar Türkiye'ye bakmaya başladı" dedi.

Gürsoy Büyükavşar, perakende sektöründe hazır giyim tarafı başta olmak üzere büyük ölçekli borç yeniden yapılandırması gerçekleşmesini beklediklerini de belirterek şunları söyledi:

"Giyim perakendesi ekonomi için, imalattan istihdama kadar çok önemli bir alan. Sektörde borçlanma kaynaklı yapılandırmaların perakende sektörüne önümüzdeki dönemde mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz, hazır giyim tarafında büyük yapılandırmalar olacaktır. Bizim de bu alanda üzerinde çalıştığımız yapılandırmalar var" diye konuştu.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.