Yabancı Zordaki Yerli Şirketi Seviyor

Gelişen ülkelere sermaye akımlarını inceleyen araştırma doğrudan yabancı yatırımların özellikle takipteki kredilerde artıştan olumlu etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmada finansman sıkıntısı artan şirketlere ilginin yüksek olduğuna dikkat çekildi.
Birleşme ve devralmalar dahil, gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı sermaye girişi ile finansal istikrar ilişkisini inceleyen bir çalışmada, ödemeler dengesinin düşük olması, istikrarlı büyüme, dış borç ve rezerv gibi göstergelerdeki olumsuz durumların yabancı doğrudan yatırım girişine olumsuz etki ettiği ancak finansal istikrar açısından yine olumsuz bir gösterge olan takipteki alacakların artışının olumlu etki ettiği sonucuna varıldı.

Dumlupınar Üniversitesinden Ahsen Emir Bulut ve Dokuz Eylül Üniversitesinden Nilgün Acar Balaylar tarafından yapılan çalışmada, Brezilya, Arjantin, Türkiye, Güney Afrika, Meksika, Hindistan ve Endonezya’ya 20082019 yılları arasında yapılan yabancı doğrudan yatırımlarla finansal istikrarın ilişkisi araştırıldı. İzmir İktisat Dergisinde yayımlanan çalışma sonucuna göre, finansal istikrarın olumlu olması ile yabancı doğrudan sermaye girişinin arttığı sonucuna varıldı. Ülkelerin yatırımı desteklemesi ve kambiyo rejimindeki kolaylıklar da yine olumlu etki olarak belirtildi.

Takipteki alacaktaki artış yükseltiyor
Buna karşılık, finansal istikrarın negatif olduğu unsurlardan, ülkede takipteki alacakların artmasıyla oluşan olumsuz durumun yabancı doğrudan yatırımı artırıcı etkisi olduğu belirlendi. Çalışmada, “Reel ekonomide kötüye gidiş göstergesi olan takipteki kredi oranı ile doğrudan yatırımların pozitif ilişkili olması dikkat çekicidir. Bu ilişki yabancı yatırımcının, yerli firmaların zor durumda olduğunu takipteki kredilerdeki artıştan görerek satın alımlar yoluyla piyasayı ele geçirmeyi amaçladığı şeklinde yorumlanabilir” denildi. Çalışmaya göre, bu durumun ortaya çıkmasında, zor durumda olan şirketler yabancı ortakla durumunu düzeltme isteği de olasılıklar arasında bulunuyor. Çalışmada bu durumdan hareketle, ekonomi yönetimlerinin yabancı doğrudan yatırımcının pazarı ele geçirme-monopol olmasını önlemeye odaklanması gerektiği vurgulandı.

Çalışmada özellikle kriz anlarında çok sayıda yerli firmanın yabancı yatırımcıların eline geçtiğine işaret edilerek bu durumun önlenmesi gerektiği belirtildi.

Yabancı sermaye bağımlılığı sıkıntı
Çalışmada, gelişmekte olan ülkelerin, büyümek için yabancı sermaye yatırımına bağımlı halde olduğunu, bu ülkelerin ekonomik performanslarının dış kaynak girişine bağlı olduğu belirtildi. Çalışmada, “Gerek 1990’lı yıllarda yaşanan gelişmekte olan ülke krizleri gerekse 2008 küresel krizi sonrasında sermaye hareketlerindeki istikrarsızlığın gelişmekte olan ülkelere yansımaları, yabancı yatırıma bağlı ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmadığını göstermiştir. Gelişmekte olan ülkeler yabancı kaynak desteğiyle ekonomik büyümeyi sağlamak yerine makro ekonomik istikrarı sağlamayı ve bunun içinde kurumsal sağlamlığı önceliklendirmelidir. Aksi halde, özellikle ekonomiye reel anlamda katkı sağladığı düşünülen ve bu nedenle daha çok tercih edilen doğrudan yabancı yatırımların girişleri yerli şirketleri ele geçirme ve ulusal piyasaların yabancılaşması gibi bir sonucu beraberinde getirecektir” görüşüne yer verildi. Çalışmada, benzer görüşe BM Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) Covid-19 raporunda da yer verildiği, özellikle ulusal paraları değer kaybeden gelişmekte olan ülkeler için yerli firmaların yabancı yatırımcılarca ele geçirilme riskinin daha yüksek olduğu görüşünün raporda yer aldığı hatırlatıldı.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.