Kurumlar Vergisinde Geri Adım Yok

İş ve ekonomi dünyasından gelen eleştirilere ilişkin olarak AK Parti ekonomi kurmayları, ilk geçici vergi döneminin istisna tutulmasının tartışma konusu olmadığını ifade ederek, bu konuda bir değişikliğin gündemlerinde bulunmadığını belirttiler.
Cuma günü TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinde öngörülen kurumlar vergisinin yüzde 25’e çıkarılmasına ilişkin hükmün, geriye dönük yürüyecek olmasına yönelik gelen eleştirilere rağmen, ekonomi yönetiminin bu alanda geri adım atmayacağı öğrenildi. AK Parti kaynakları düzenlemenin 2021 yılı başından itibaren geçerli olacağını ilk geçici vergi döneminin istisna tutulması konusunda bir çalışmalarının bulunmadığını ifade ettiler.

Geçtiğimiz hafta Meclise sunulan ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba teklifte; kurumlar vergisi 2021 yılı için yüzde 25, 2022 için ise yüzde 23 olarak öngörülüyor. Bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek yasa teklifinin en dikkat çekici maddesini kurumlar vergisindeki artış oluşturuyor. Kurumlar vergisindeki sürpriz artış tartışılmaya devam ederken, iş dünyası ve konunun uzmanlardan vergi oranlarındaki artışın kanunun yayım tarihinden sonraki dönemi kapsaması gerektiği, geriye yürümesi halinde ihtilaf konusu olabileceği konusunda uyarılar geliyor.

Yasa teklifinin nisan ayında yasalaşması durumunda, kurumlar vergisindeki artışın ilk geçici vergi döneminde uygulanmayarak, sonraki geçici vergi dönemini kapsaması gerektiğini ifade ediyorlar.

İş ve ekonomi dünyasından gelen eleştirilere ilişkin olarak AK Parti ekonomi kurmayları, ilk geçici vergi döneminin istisna tutulmasının tartışma konusu olmadığını ifade ederek, bu konuda bir değişikliğin gündemlerinde bulunmadığını belirttiler.

Yasa çıkmadan ödeme yapanların durumu ne olacak?
“İhtirazli kayıtla ödenip ilerde dava açılabilir”

Kurumlar vergisindeki yeni durum, vergi artışı yanı sıra geçerli olduğu dönemle ilgili başka bir tartışmaya daha sebep oldu. 2021 yılı birinci dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyanname verme ve bunların ödenmesine ilişkin süreç başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2021 yılı vergi takvimine göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme işlemleri 1 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek. Gelir İdaresi, özel yazılım ve programları henüz beyanname ve ödemeler için açmasa da internet üzerinden doğrudan başvuru yapma ve ödeme imkanı bulunuyor. Bu durumda, isteyen mükellef ilk çeyreğe ilişkin beyannamesini verip ödemeyi yürürlükteki yüzde 20’lik oranı üzerinden yapabilecek.

“Ek tarhiyat yapılabilir”

Gazetemiz yazarlarından Bumin Doğrusöz, isteyen mükellefin beyannamesini şimdi verebileceğini, ancak yasanın 17 Mayıs’tan önce çıkması halinde, vergi dairelerinin ek tarhiyat yapabileceklerini söyledi. Doğrusöz, başka bir alternatif olarak da mükellefin kendiliğinden ek beyanname vermesinin mümkün olduğunu kaydetti. Öte yandan DÜNYA’ya bilgi veren vergi hukukçuları, geçici verinin ilk dönemine ilişkin beyanname verip yüzde 20 oranı üzerinden ödeme yapacakların, bunu ‘ihtirazi kayıtla’ gerçekleştirebileceklerini söylediler. Hukukçular, teklifin olduğu gibi kabul edilmesi durumunda, vergi artışının geriye yürütülmesi noktasında dava açılabileceğini, konunun Anayasa Mahkemesi’ne kadar gidebileceğini anlattılar.

“Yatırım iklimini bozar, Türkiye’nin büyüme hedefiyle uyumlu değil”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Paketi’nde yatırım ve üretimi desteklemeyi temel alan bir anlayışın hakim olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi oranındaki artışın yatırımları desteklemekten uzak bir adım olacağını söyledi.

Vergi artışının Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüme hedefi ne uygun bir gelişme olmadığını da anlatan Baran, genel vergi geliri düzeyini büyük ölçüde etkilemeyecek bu kararın, işletmeler açısından önemli bir yük oluşturacağını ifade etti.

Olağanüstü bir dönemden geçildiğinin altını çizen Gürsel Baran, “Bu süreçte işletmeler bir yandan değişime ayak uydurmak, bir yandan varlıklarını devam ettirmek bir yandan da istihdamı korumak için çalışıyor. Bu süreçte üretim için gerekli dinamizmi kazanmak açısından vergi yükünün azaltılması beklenirken tam tersine artış yönünde çalışma yapılması yatırımcının moralini bozan bir gelişme oldu” diye konuştu. Küresel ekonomideki sorunlara rağmen büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak, enflasyonla mücadeleye devam etmek ve nihayetinde makroekonomik istikrarı güçlendirmenin yollarından birinin de vergi politikaları olduğunun altını çizen Baran, “Vergi oranlarının, yatırımı teşvik ederken kayıt dışılığı azaltacak ve üretim ve istihdamı artacak şekilde düzenlenmesi gereklidir. Bunun da yolu vergi oranlarını düşürmektir” dedi.

Baran, vergilendirme dönemi başlamışken yapılacak artışın, yatırım planlamasını önceden yapan yatırımcılar için moral bozucu bir gelişme olduğunu, bunun yabancı yatırımcı için de caydırıcı etki yapabileceğini söyledi.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.