Ne Kadar Seffaf E-Devlet O kadar Doğrudan Yabancı Sermaye

Hem ihracatçı, hem de hammadde üreticisi kur düşünce “sürekli zarar ağı’’na takıldı. Bu konuda MB’nin “bağımsızlığı” çok önemli. “Olumlu’’ gibi gözüken “olumsuz gelişmeler’’ bize ekonomik dengenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) bünyesinde yapılan bir çalışmada, e-devlet hizmetlerinin salgın döneminde öneminin daha iyi anlaşıldığı, daha geniş bir perspektiften bakıldığında ekonomik faydalar da sağladığı belirtildi. “e-devlet hizmetleri nasıl faydalar sağlar-How e-Government Services Can Pay Dividends” başlıklı çalışmada, ilk kez yabancı doğrudan yatırımlar ile e-devlet hizmetlerinin genişliği arasındaki ilişkinin araştırıldığı vurgulandı. Çalışmada, e-devlet hizmetleri ne kadar geniş ve şeffaflık sağlıyorsa, yabancı doğrudan yatırımların daha yüksek olduğu sonucuna varıldığı bildirildi.

178 ülke için hesaplandı

“Sayısal devlet hizmetlerinin verimlilik sağladığı ortada, şeffaflığı da artırdığı biliniyor. Bunların ötesinde e-devlet gerçekte ekonomiyi yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirebilir” denilen çalışmada, hükümet bilgilerine açık erişim ve hizmetlerin internet üzerinden verilebilir olmasının yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığı vurgulandı. Salgın nedeniyle bütün dünyada hükümetlerin online hizmetlerin kapsamını genişlettiği vurgulanan çalışmada, bu etkinin gelecek dönemde daha da belirgin hale gelebileceği anlatıldı.

E-devlet hizmetleri ile yabancı doğrudan yatırımlara yönelik yapılan çalışmada, 16 yıllık panel verilerin 178 ülke için hesaplandığı vurgulanarak, “Çalışma sonuçları e-devlet hizmetlerinin varlığının doğrudan yabancı yatırım girişini artırdığı ortaya çıkmıştır. Gelişmişlik seviyesine bakılmaksızın, bir ülke bilgi ve iletişim teknolojilerini güçlü biçimde uyguluyorsa, internet erişimi zayıf ülkelere kıyasla daha fazla yabancı doğrudan yatırım alıyor” denildi.

İnternet bir kamu hizmeti mi?

Çalışma, internetin bir kamu altyapı hizmeti olup-olmadığı yönündeki son dönem tartışmalara da değinerek, “Araştırma ülkelerin daha fazla doğrudan yabancı yatırımcı almaya yönelik stratejilerinin bir parçasının e-devlet hizmetleri ve içeriğinin genişletilmesi olduğunu ortaya koyuyor. Diğer yandan, sayısal uçurumu azaltmak ve insanların sayısal hizmetlerden yararlanması için, hükümetlerin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı yatırımları yapması gerekiyor. Bu yatırımlar etkili bir e-devlet hizmeti için kritik önem taşıyor ve bununla birlikte hükümetlerin interneti erişilebilir, uygun fiyatlı ve herkes için güvenle kullanılabilir hale getirmesi gerektiğini ortaya koyuyor” denildi.

BM e-devlet indeksi verileri

Çalışmada e-devlet ve sayısallaşmaya yönelik toplanan verilerde ayrıca ülkeler arası sayısal uçurumun hala derin olduğu da ortaya çıktı. BM’nin e-devlet indeksini oluşturan verilere göre 193 ülkenin neredeyse yarısı hala dünya ortalamasının altında sayısallaşma seviyesinde bulunuyor. Özellikle Afrika ülkelerinin, ortalamanın üçte biri seviyesinde kaldığına işaret edildi. Çalışmaya göre, e-devlet hizmetlerinde Danimarka, Güney Kore ve Estonya en üst seviyeye ulaşırken, Butan, Bangladeş ve Kamboçya en hızlı ilerleme sağlayan ülkeler arasında yer aldı.


Kaynak: Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.