Şirketlerin Devreden KDV Yükünde Derinleşme Riski

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle vergi tevkifatı yapan kuruluşlara mal ve hizmet verenlerin iade talebinde bulunabilmeleri için, bu verginin ödenme şartı getirildi. Uzmanlar bu durumun birikmiş KDV alacağı sorununu artıracağını vurguladı.
KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle KDV tevkifatının kapsamı genişletilirken, başta yapım işleri olmak üzere bazı hizmetlere yönelik yapılan tevkifat oranları artırıldı. Tebliğde yapılan başka bir önemli değişikliğin de 200 milyar lirayı bulduğu ifade edilen birikmiş KDV alacağı sorununu biraz daha artıracak nitelikte görülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İade için önce ödeme şartı geldi

Dün yayınlanan tebliğin 15’inci maddesi ile VUK Genel Uygulama Tebliğinin “Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi” başlıklı 2.11.5 maddesinin, I/C-2.1.5.1. bölümünde önemli bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, vergi tevkifatı yapan kuruluşlara mal ve hizmet verenlerin iade talebinde bulunabilmeleri için, bu verginin ödenme şartı getirildi. Tebliğin önceki halinde, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmıyordu. Yeni tebliğde ise iade taleplerinin yerine getirilmesi için beyan edilen verginin ödenmesi şartı getirildi.

DÜNYA’ya bilgi veren vergi uzmanları, tevkifatı yapan kuruluşun, KDV’yi devlete ödememesine izin verilmesiyle, bir anlamda dürüst mükellefin cezalandırıldığını kaydetti. Uzmanlar, bunun biriken KDV alacağı sorununu biraz daha büyüteceğini öne sürdüler.

Değişiklik şirketlerde şöyle bir sıkıntıya yol açabilecek: “Hisseleri BİST’de işlem gören X şirketi, Y şirketinden aldığı mal ve hizmet karşılığında 7/10 oranında KDV tevkifatı yapıyordu. Yani hizmet aldığı kuruma 10 birim olarak ödemesi gereken KDV’nin 7 birimini kesip, 3 birimini ödüyordu. Kestiği 7 birim KDV için ise beyanname düzenliyordu. Beyannamenin verildiği anda Y şirketinin yapılan kesintiye konu olan mal ve hizmetin bünyesine giren KDV kadar kısmını iade alacağı olarak talep edebiliyordu. Yapılan düzenleme ile Y şirketinin mahsup yapabilmesi için X şirketinin beyan ettiği vergiyi ödemesi şartı getirilmiş oldu.”

Sendikalar da vergi tevkifatına eklendi

Yapılan değişiklikle KDV Genel Uyulama Tebliği’nin Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulanacak Alıcılar başlıklı maddesinin “Belirlenmiş alıcılar” kısmına eklemeler yapıldı. Vergi tevkifatı yapacak kuruluşlar arasına; vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri, sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları eklendi.

Tebliğde, “Belirlenmiş kuruluşlar”, kısmi tevkifat yapacak kuruluşlar olarak tanımlanıyor. Bu eklemeler yapılmadan önce belirlenmiş kuruluşlar şunlardı: “5018 sayılı kanun kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, KİT’ler, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, OSB’ler ile tüm borsalar, BIST’te işlem gören şirketler, kalkınma ve yatırım ajansları.”

İşletmeler devleti finanse ediyor

Eski Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Bülent Taş, KDV tevkifatı nedeniyle eksik KDV tahsilatı yapan satıcılarda biriken KDV’ler devreden KDV stokuna neden olduğunu belirterek, bu durumdaki işletmelerin bir anlamda devleti finanse ettiklerini bildirdi. Yapılan değişiklikle beyan şartının yanı sıra ödenmiş olması şartı getirilmesinin satıcının fiiline bağlı olmayan bir durum için onun cezalandırılması anlamına geldiğinin altını çizen Taş, “Bu nedenle de yapılan düzenleme mükellef haklarına aykırıdır” ifadelerini kullandı. Taş, “Kendisine çok daha fazla güvenilerek vergi kesme yetkisi verilen alıcının kestiği vergiyi ödememesi nedeniyle satıcıya iade yapılmaması bir çelişkidir ve Kanuna aykırıdır. Aynı zamanda bir yetki aşımı olan bu düzenleme mükellef hakları bakımından da kabul edilemez” dedi.

Genel tevkifatta da kapsam genişletildi

Tebliğin, özel olarak belirlenmeyen bütün hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılmasını öngören maddesinde de değişiklik yapılarak, kapsama dahil olan kuruluşların sayısı artırıldı. Önceki halinde sadece 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununa tabi kuruluşlar genel tevkifat kapsamındaydı. Yeni halinde bunlara ek olarak, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması hükme bağlandı.

Vergi tevkifat oranı yükseltilen mal ve hizmetler

Belirlenmiş kuruluşlara karşı ifa edilen yapım işleri, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil 5 milyon liranın üzerindeki yapım işleri ile bunlarla birlikte yapılan mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifat oranları 4/10 olarak uygulanacak. Bu oran daha önce 3/10 olarak uygulanıyordu ve sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler dışındaki KDV mükellefleri kapsamda değildi.

Belirlenmiş kuruluşlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından uygulanan (5/10) oranında KDV tevkifatı, 7/10’a yükseltildi.

Belirlenmiş kuruluşlara, fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.3) bölümünde belirtilen aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından uygulanan KDV tevkifat oranları 7/10’a yükseltildi.

Baskı ve basım hizmetlerindeki tevkifat oranları 5/10’dan 7/10’a yükseltildi.

Belirlenmiş kuruluşların yük taşımacılığı hizmet alımında 5/10 olan KDV tevkifat oranı 2/10’a indirildi.

Kamu Özel İşbirliği ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat oranları yeniden belirlendi. Olağanüstü bakım ve onarımda 3/10 olan oran 4/10’a çıkarıldı.

KDV mükellefleri tarafından DMOfisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde, DMO tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacak.

Dürüst mükellef için adil değil

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, iadeni şarta bağlanmasının, Maliye’nin tahsilatını garanti altına alınması yönüyle doğru gibi görüldüğünü bildirirken, bunun kesinti yapılan mükellef açısından çok adil olmadığını bildirdi. Kendisinden yapılan kesintiyi, kendi eksiği ya da hatası olmadan iade alamayacak iyi niyetli-dürüst mükellefin zor duruma düşeceğinin altını çizen Sezer, “Maliye Bakanlığı’nın tahsilat oranlarının her geçen gün düştüğü düşünülecek olursa, yüksek oranlı vergiyi kaynağından kesinti yoluyla almak ve mümkün olduğu kadar geç ödemek Maliye adına doğru yorumlansa da, adaletsizlik yaratacağı ve zaten sıkıntıda olan firmaları iyice sıkıntıya sokacağı ihmal edilmemelidir” dedi.


Kaynak: Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.