Gerçekçi Bir Gelir Vergisi Reformu Sart

2020’de 181 milyar lira bütçe açığı oluştuğu ve devletin 240 milyar lira borçlanmak zorunda kaldığını bildiren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, bütçe açığının kapatılması için vergi artışı yanı sıra gelir artışı sağlayacak af niteliğinde bazı düzenlemeler olabileceğini söyledi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, 2020 yılı bütçe gerçekleşmeleriyle, 2021 yılına ilişkin hedefleri DÜNYA’ya değerlendirdi.

Ekonomide yaşanan sıkıntılar ve pandeminin yarattığı tahribatla, işletmeler kadar kamu mali yapısında da sıkıntılı süreç yaşandığını belirten Kartaloğlu, geçen yıl 1 trilyon 38 milyar liralık gelire karşılık 1 trilyon 225 milyar liralık harcama yapıldığı ve 181 milyar liralık açık verildiğini söyledi. Devletin sadece 2020 yılında 240 milyar lira borçlanmak zorunda kaldığını dile getiren Emre Kartaloğlu, “Dolayısıyla bir taraftan artan faiz yükü, diğer taraftan vadesi gelen borçların ödenme kaygısı ve artan kamu harcamaları, kamu gelirlerinde artış gereksinimini beraberinde getirmektedir” dedi.

Bir vergide indirim birçok vergide artış

2021 yılı başından bu yana bir vergi türünde indirim, çok sayıda vergide ise artış yapıldığını ifade eden Kartaloğlu, enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından alkollü içkiler ve bazı tütün ürünlerindeki ÖTV’nin yüzde 17.07 artırıldığını kaydetti. Kentsel dönüşüme yönelik taahhüt işlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini bildiren Kartaloğlu, Özel İletişim Vergisi’nin yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkarıldığını, elektrikli araçlarda ise ÖTV’nin ise 4 kata kadar artırıldığını belirtti.

Gider indirimindeki düzenlemeyle örtülü bir vergi artışı yapıldığını dile getiren Emre Kartaloğlu, bu yıl ilk defa uygulanan değerli konut vergisinde beyanların şubat ayında alınmaya başlandığını vurguladı. Yıllara sari inşaat işlerinde vergi kesintisi oranının yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarıldığına değinen Kartaloğlu, eğitim hizmetlerinde 30 Haziran, işyeri kiralama hizmetlerinde ise 31 Mayıs 2021’e kadar indirimli vergi oranlarının uygulandığını hatırlattı.

2020’de tahsilat oranı yüzde 63.9’da kaldı

2020’de tahakkuk eden her 100 liralık verginin sadece 63.9 lirasının tahsil edilebildiğine dikkat çeken Emre Kartaloğlu, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep gibi illerdeki düşük tahsilat oranının, gelir elde eden işletmelerin bile yükümlülükleri yerine getirmekte zorlandığını gösterdiğini söyledi. Salgının tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetlerdeki iyileşmeye bağlı olarak bütçe performansında artış beklendiğini ifade eden Kartaloğlu, aşılamadaki artışla ise yeni fırsatların oluştuğu toparlanma dönemine girileceğini dile getirdi.

Gelir vergisinin yüzde 65’i ücretlerden geliyor

2021 yılında 312.8 milyar liralık vergi öngörüldüğü bilgisini veren Emre Kartaloğlu, beyana dayalı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının çok düşük kaldığını, esas itibarıyla gelir vergisinin ücretlilerden alındığını bildirdi. Gelir vergisi tevkifatının yüzde 65’ini ücret gelirlerinden yapılan kesintilerin oluşturduğunu vurgulayan Kartaloğlu, “Bu nedenle, dolaylı vergilerde vergi artışlarına gidilmesi yerine daha gerçekçi bir gelir vergisi reformunun yapılması daha adil ve eşit bir vergi sistemi için gereklidir” şeklinde konuştu. Bütçenin gelir kalemlerinden önce gider kaleminin de zor dönemde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Kartaloğlu, “Bütçe harcamalarından karşılanan önceliği ve aciliyeti olmayan projelerin ertelenmesi ve ciddi anlamda tasarruf politikalarının uygulanması gerekmektedir. Toplumun tümünün gücü oranında yapacağı fedakarlıkla zor dönemlerin üstesinden gelebiliriz” dedi.

 

Kaynak: Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.