Cari Açığa Karşı iki Hamle

Reel sektöre yönelik iki düzenleme yapıldı. Sanayide yerlilik için kamu alımlarının yönlendirmesini sağlayacak Sanayileşme İcra Komitesi kuruldu. Ayrıca, ihracatçının lojistik sorununu çözmek amacıyla yurtdışında kurulacak lojistik merkezlere 5 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak.
Ekonominin en önemli yumuşak karınlarından birisi olarak kabul edilen cari açık probleminin çözümüne yönelik iki önemli adım atıldı. Kamu alımlarının, yerlileşmede daha etkin kullanılmasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşan Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) kuruldu. İhracatçıların önemli maliyet unsurlarından birisini oluşturan lojistik maliyetlerinin düşürülmesi için ise TOBB, TİM ve DEİK’in yurt dışında kuracağı lojistik merkezlere, 5 milyon dolara kadar destek sağlanacak. Bunlardan yararlanan şirketlere ise yıllık 100 bin dolara kadar destek verilecek.

Yatırım ve finansman süreçleri kolaylaşacak

Komite, kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve milli teknoloji hamlesi önceliklerine göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar alacak. Milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik olarak sanayicinin ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların; yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla tedbirler alacak. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkan verecek şekilde uzun vadeli alım planları yapmasına yönelik kararları verebilecek. İhale şartname ve sözleşmelerin, yerliliği engellemeyecek, sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileştirilmesinin önünü açacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirler alması da bekleniyor. Yurt içi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlamak da komisyonun kuruluş amaçlarından biri.

Yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünler için yol haritası

Komisyon öte yandan yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin kararlar alacak. Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak reel sektörün küresel rekabet gücünü artırmak da komisyonun başlıca hedefleri arasında. Komisyon, imalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde şirket birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği artıracak politikaların tasarlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici kararlar alacak.

Yurt dışında lojistik merkezlere DFİF'ten kaynak aktarılacak

İhracatçıların daha rekabetçi yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla yurt dışında kurulacak lojistik merkezleri için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) kaynak aktarılacak. Bu yönde yapılan düzenlemeye yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TOBB, TİM ve DEİK’in işbirliği kuruluşu statüsüyle yurt dışında kuracağı lojistik merkezlerine; Kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderlerinin yüzde 70’ine kadar olmak üzere 5 milyon dolara kadar destek sağlanacak. Bununla ilgili performans kriterleri kapsamında üç yıllık kapasite kullanım oranı en az yüzde 50 olan yurt dışı lojistik merkezlerine 5 yıla kadar ilave destek süresi verilebilecek. Toplam süre 10 yılı aşamayacak. Karar kapsamında en fazla 6 lojistik merkezinin kurulumu desteklenecek.

DMO, tıbbi cihazda 'değer bazlı ödeme' modelini uygulayacak

Türkiye’nin teknoloji kazanımı, yabancı sermaye çekme ve yerli üretim amaçlarına yönelik kamu alımlarını yönlendirici olarak kullanma yönündeki arayışlarına Devlet Malzeme Ofisi (DMO) de eklendi. Ayrıca sağlık sektöründe, tıbbi cihaza yönelik "değer bazlı ödeme" modelinin de kullanılması Yeni Ekonomi Programı’nda yer aldı. Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Planda tıbbi cihaz, sarf malzemesi ve ilaca yönelik DMO’ya yeni görev verildi. Her iki planda da "İlaç, aşı, tıbbi cihaz başta olmak üzere sağlık alanında ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak ileri teknoloji yatırımlarına DMO tarafından alım garantisi sağlanacaktır" kararı yazıldı. İlaç ve tıbbi cihazlarda tasarruf, iyileşen kişi sayısı, iyileşme oranı gibi kriterler oluşturularak, faydaya bağlı ödeme yapılacak. Bu model, deneme amaçlı bazı ilaçlarda uygulanmıştı. Küresel firmalar da özellikle yüksek fiyat nedeniyle kamu kuruluşlarının çekingen davrandığı durumlarda tıbbi cihaz ve ilaçlarda değer bazlı ödeme modelini öneriyor.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.