Lojistik Çilesine Navlun Yükü de Eklendi

Sınır kapılarında yaşanan problemler nedeniyle malı günlerce bekleyen ihracatçının navlun maliyeti de arttı. Araçlar talebe yetişemedi, sadece son birkaç haftada karayolu navlunu %20’den fazla arttı.
Avrupa’dan siparişleri hızlanan ihracatçının lojistikte yaşadığı sıkıntılar büyüyor. Gümrük kapılarındaki kapasite yetersizliği ve Randevulu Sanal Sıra Sistemi’ne (RSS) geçiş nedeniyle malı sınırda günlerce bekleyen ihracatçının navlun yükü de arttı. Son birkaç haftada Türkiye- Avrupa arası karayolu navlunu yüzde 20’den fazla arttı. Karayolu navlunundaki artışın birkaç farklı nedeni var. Bir yandan araçların Türkiye’den çıkış süresi uzadı, diğer yandan ithalat yükü bulamadığı için dönüşler gecikti. Bu durum piyasada araç ve şoför bulunurluğu sıkıntısı yarattı. Öte yandan ithalat geliri azalan nakliyeci, buradaki açığı kapatmak için ihracat navlununa zam yaptı.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, ithalat ve ihracat dengesinin bozulmasının özellikle karayolu ihracat navlunlarını yükselttiğini dile getirdi. “Eldener, hem navlunlar yükseldi hem Kapıkule’deki RSS sistemine geçiş nedeniyle transit süreler uzadı” dedi.

Rif Line Lojistik Türkiye Genel Müdürü Mehmet Serkan Erdem, ihracatta talebin çok yüksek olduğunu, ithalatın ise çok azaldığını dile getirerek, “Arz-talep dengesi fena bozuldu. Piyasa çok sıkıntıda” dedi. Erdem’in verdiği bilgiye göre, son birkaç haftada karayolunda navlun yüzde 20’den fazla arttı. Erdem, “İzmir’den Almanya’ya TIR alış ücretimiz 3 bin 300 Euro’dan 4 bin Euro’ya, İstanbul’dan Almanya’ya ise 3 bin 300 Euro’dan 3 bin 600 Euro’ya çıktı” dedi. Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz de “Dış ticaretteki dengesizlik navlunu artırıyor, aynı zamanda ciddi bir araç sıkıntısı yaratıyor” dedi.

Denizde boş konteyner krizi

Emre Eldener, denizyolunda pandemi ve ithalatın düşüşüne bağlı olarak boş ekipman sorunu yaşandığını dile getirdi. Eldener, “Denizyolunda ihracat navlunlarında 9 ay öncesine göre yüzde 30 civarı bir artış var” dedi. Mehmet Serkan Erdem, ihracattaki yüksek talebe karşın, denizyolunda boş konteyner bulmanın zorlaştığını, gemilerde de yer sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Erdem, "Denizde arz talebe yetişemediği için navlun arttı. Ekim ayında boş konteyner getirme ücreti 75 Euro’dan 125 Euro’ya yükseldi. Geçen hafta Gemlik’ten Jebel Ali Dubai’ye 4 konteyner yüklemek için 7 armatör ile görüştük. Sadece 1 tanesi boş konteyner verebildi” diye konuştu.

RSS sistemine tepkiler artıyor

Avrupa’ya çıkış kapılarında yaşanan sıkıntılara tepkiler artıyor. Arzu Akyol Ekiz, “RSS sisteminde AEO sahibi şirketler için minimum 24 saat, diğer işlemler için ise minimum 48 saatten başlayan bir randevu verme süreci söz konusu. Bu durum da maalesef yığılmalara yol açarak uzun kuyruklar oluşmasına ve yol sürelerinin bir iki gün uzamasına sebep oluyor” dedi. Akyılmaz Nakliyat yetkilisi Çetin Akyılmaz, “Sınır kapıları dert kapısı oldu. Son gelen RSS ile de kangren oldu” dedi.

Karaismailoğlu: Sektörün öneminin farkındayız

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek sektörde yaşanan sıkıntıları aktardı. Karaismailoğlu, sektörün öneminin farkında olduklarını vurgulayarak, “Öncelikle RSS’ye diğer sistemlerin entegresi talimatını verdim. Diğer muhataplarımızla daha fazla iletişim ile ortak çözümler bulacağız. Macar belge sorununu da en kısa sürede çözmek istiyoruz. Önerilere açığız" dedi. Çetin Nuhoğlu da “Sayın bakanımız ve genel müdürün kısa sürede konulara bu kadar hakim olması ve pratik çözüm odaklı yaklaşımları bizleri mutlu etti” dedi.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.