Antrepocu Hukuk Savaşını Kazandı

Antrepo sahipleri işletmelerin teminat tutarını 33 kat artırarak 100 bin Euro'ya çıkaran genelgeye karşı 2015’te açtıkları davayı 5 yıl sonra kazandı. Antrepocular kararın uygulamaya geçmesini bekliyor.
Türkiye'deki antrepo sahipleri, işletmelerin teminat tutarını 33 kat artırarak 100 bin Euro'ya çıkaran genelgeye karşı 2015’te açtıkları davayı 5 yıl sonra kazandı. İşletmeciler, kararın uygulamaya geçmesini bekliyor.

Antrepo sektörünün önde gelen temsilcileri, dava sonucunu DÜNYA ile paylaştı. 2015/1 nolu genelgenin Danıştay tarafından iptal edilerek, antrepo işletmecilerine yönelik hem 100 bin euro tutarındaki teminat zorunluluğu hem de beher beyanname başı yüzde 10 veya yüzde 25 oranında verilen teminat zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Danıştay tetkik hakimi ve Danıştay savcısı tarafından, ilgili mevzuatların ve genelgenin incelemesinin yapıldığı belirtilen kararın sonuç bölümünde; “Gümrük Yönetmeliğinin 02/12/2014 tarih ve 28193 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Gümrük Yönetmeliğinin 526. Maddesinin 2 ve 3. Fıkralarını değiştiren 15. Maddesine dayanılarak çıkarılan ‘Antrepo Teminat Sistemi’ başlıklı 09/01/2015 tarih ve 2015/1 nolu genelgenin iptaline karar verilmiştir” ifadesi yer aldı.

Hatırlanacağı üzere; 2015’te Türkiye’nin gündemine oturan kaçak et ithalatı ve zehirli madde içeren ayakkabı skandalının ardından harekete Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2 Aralık 2015’te yeni bir yönetmelik yayınlarak dış ticarette yeni yaptırımlar getirmişti. Yönetmelik kapsamında antrepoculara ağır yaptırımlar ile yüklü miktarda ek maliyet getiren yeni uygulamalar devreye alınmıştı. Yönetmelikle maliyeti 200 bin dolara kadar ulaşan kamera sistemi zorunluluğunun yanı sıra 100 bin euroluk teminat şartı getirilmişti. Antrepo işletmecilerinin teminat yükünü arttıran 2015/1 nolu genelge ile 100 euro tutarında sabit teminat mektubu verilmesi zorunlu kılınmış ayrıca antrepoya alınan emtialar için beyanname bazında emtia çeşitliliği de gözetilerek yüzde 10’dan az olmamak kaydıyla yüzde 10 veya yüzde 25 oranında ek teminat alınmasına karar verilmişti.

Büyük tepkilere yol açan genelgenin yayınlanmasından kısa bir süre sonra 20'den fazla antrepo işletmesi, toplu dava açmıştı. Antrepo işletmecileri söz konusu genelgenin hali hazırda bulunan teminat sistemine ek olarak yeni bir teminatın zorunlu kılındığını bu nedenle çifte teminatlandırmaya neden olduğunu belirterek itiraz etmişti.

Antrepocular 12 Aralık 2015’te bakanlık, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na 100’ün üzerinde antrepo işletmecisinin imza ve kaşesini taşıyan bir mektup göndermişti. Mektupta DHL ve Schenker Arkas gibi dünya devlerinin de imzası bulunuyordu. İki sayfalık mektupta özetle şu ifadeler yer almıştı: “Bakanlığınız nezdinde gayri ahlaki ticaretin ortaya çıkarılması hususundaki gayret ve çabaları sonuna kadar destekliyoruz. Ancak ticareti ahlakıyla yapanların da zarar görmesini istemiyoruz. Yönetmeliğin 526.maddesinde yapılan değişiklikle yeni bir teminat sistemi yürürlüğe konulmuş ve 15 gün gibi çok kısa bir sürede buna uyulması istenmiştir. Şu anda antrepo işletmeciliği yapan bir firmanın devlete vermiş olduğu teminat miktarı ortalama 300 bin TL iken, 17 aralık 2014 tarihi itibariyle bu tutar asgari 10 milyon TL olacaktır. 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde teminat tutarının değiştirilmesi uygulamada pek mümkün olamayacağı gibi, tutarın bu denli yüksek boyutlarda olması ise, söz konusu teminat mektubunun neredeyse hiçbir antrepo işletmecisi tarafından karşılanamayacağı gerçeğini doğurmaktadır.”

Dernek kuruyorlar

Türkiye genelinde faaliyet gösteren A tipi antrepo işletmecileri seslerini daha fazla duyurmak ve sektörü daha ileriye taşıyacak projeler geliştirmek için dernek kurmaya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde salgına karşı tüm önlemler alınarak İstanbul’daki bir çalıştay düzenlendi. Antrepocular sektörün gelişimini sağlayacak adımların atılması için dernek tüzel kişiliği altında ortak kararlarla adımlar atılarak seslerini daha fazla duyurmayı hedefliyor. Türkiye’nin bir çok yerinden antrepo işletmecisi ve yöneticisi katıldığı toplantıda sektörün geleceği ele alınırken, işletmelerin hizmet kalitesinin artırılması için dernek içinde eğitimler düzenlenmesi, sektörel düzenlemeler ve yetkinliklerle ilgili dernek tüzel kişiliği altında bakanlıklarla işbirliğinin artırılması kararları alındı. Yetkililer, “Bu karar doğrultusunda temmuz ayında, bakanlık yetkililerinden ilgili bürokratlara, akademisyenlerden Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası ticaret odası temsilcilerine kadar geniş bir katılım kitlesi ile ikinci çalıştayı düzenleyeceğiz” dedi.

Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.