Kimya Sektörünün İhracatı 20 Milyar Doları Yakalar

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, "Gelecek aylardaki pozitif hava ve sektörümüzün gayretiyle bu yıl en azından 20 milyar dolar ihracatı yakalayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörü geçen yıl 20,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gelecek aylardaki pozitif hava ve sektörümüzün gayretiyle bu yıl en azından 20 milyar dolar ihracatı yakalayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

İKMİB tarafından düzenlenen “Petrol Piyasası ve Petrol Fiyatı Oluşumunun Analizi, Kimya Sektörüne Etkileri” konulu webinarda (internet semineri) konuşan Pelister, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle sektörün zor bir süreçten geçtiğini belirterek, normalleşmenin haziran ayı başı itibarıyla başladığını söyledi.

Gelecek aydan itibaren hissedilir biçimde sektörel genişlemenin yaşanacağına işaret eden Pelister, "Geçmiş senelerdeki performanslarımızı yakalayacağımızı tahmin ediyorum. 2019 yılı kimya sektörü için başarılı bir sene oldu. 20 milyar 600 milyon dolarlık ihracatla, Türkiye’deki 2. büyük ihracatçı sektör konumuna ulaştık. Bu ihracattaki en büyük payı da petrokimya ve plastikten ürünler teşkil etti." ifadelerini kullandı.

Pelister, hükümetin COVID-19'un ekonomik etkisini azalmak adına aldığı tedbirlerin sektörlere pozitif etkilediğine değinerek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın bu süreçteki azmi ve gayretiyle olumsuz havayı dağıtacağımıza inanıyorum hatta zorlu süreci yavaş yavaş atlatmaya da başladık. Bizim bu süreçte ölçeğimizi büyütmemiz için ihracatımızda önem arz eden konulara daha fazla yatırım yapmamız gerektiğin inanıyorum. Bu yatırımı yaparken de devletimizin yanımızda olmasını istiyorum ki zaten bu konuda da devletimiz desteklerini birer birer açıkladı."

"AB'deki pozitif hava, bize katkı sağlar"

Adil Pelister, Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 50’sinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirdiğini belirterek, "Dolayısıyla AB’nin normalleşmesiyle beraber bizim ihracatımızda belirgin bir artış meydana gelecektir. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB), Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 600 milyar avro artırarak toplam desteğini 1,35 trilyon avroya yükseltildi. Dolayısıyla, bu destekle beraber zorda olan şirketler, negatif havalarını pozitife dönüşeceğini düşünüyorum. AB'deki bu destek, hem üretimde hem de tüketimde bir canlılık getirecek. Türkiye'nin ihracatta katkı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tükiye'nin de pandemiyle mücadelede 243 milyar liralık destek paketleri açıkladığını hatırlatan Pelister, bu desteğin başta kimya sektörü olmak üzere tüm sektörlerdeki firmaları katkı sağlayacağını belirtti.

Pelister, kimya sektörünün geçen yıl 20,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, gelecek aylardaki pozitif hava ve sektörün gayretiyle 2020 yılında en azından 20 milyar dolar ihracatı yakalayacağını öngördü.

Öte yandan, internet seminerinde Dr. Mevlüt Çetinkaya, "Petrol Piyasası ve Petrol Fiyatı Oluşumunun Analizi, Kimya Sektörüne Etkileri" başlıklı sunumu yaptı.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.