Dijital Veri Yetkisine Tepki

Şirketlerin defterlerini ve bilişim ortamında tutulan her türlü verileri ile belgelerini inceleyip, kopyalarını alma konusunda Rekabet Kurumu’na verilen yetkiye, TÜSİAD karşı çıktı.
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’da yapılan değişiklikle Kuruma, şirketlerin defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyip bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alma konusunda verilen yetki, kişisel verilerin korunması ve ticari sır güvencesinin ortadan kalkacağı gerekçesiyle tartışma yarattı.

Meclis Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen teklifin görüşmelerinde muhalefet partileri dijital verilerin toplanmasına ilişkin Rekabet Kurumu’na verilen yetkide hukuki boşluk bulunduğu uyarısında bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’yla çeliştiğini belirtirken, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ticari sırrın kimseye verilmeyeceğinin garantisinin kanunda bulunmadığını söyledi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da veri güvenliği, gizlilik ve kişisel verilerin yeterli düzeyde korunabilmesi ve hukuki güvenliğin sağlanabilmesi için Rekabet Kurumu personeli hakkında, kullandıkları yetkinin ağırlığıyla orantılı yaptırımların getirilmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti’ye göre sıkıntı yok

Eleştiriler üzerine teklifte ilk imza sahibi AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kişisel verilerin güvenliği konusunda bir sıkıntı bulunmadığını belirterek, Rekabetin Korunması hakkındaki Kanunda Kurul üyeleri ve personelinin görevleri sırasında öğrendikleri ticari sırları ifşa edemeyecekleri konusunda düzenleme olduğunu ve cezai yaptırımlarında bulunduğunu kaydetti. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise yapılan incelemelerde artık evrak ve defterlerle değil, dijital ortamlarla karşılaştıklarını belirterek, “ Biz aslında şimdi de bu dijital verilere ulaşıyoruz ancak kanunda yer almadığı için o noktada çok rahat değiliz. Avrupa Birliğinde mobil cihazlara el koyabiliyor, belge, bilgileri mühürleyebiliyor biz bunu şirketler, toplum henüz buna hazır değildir diye kanun teklifine koymadık. Teklifi hazırlarken kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kanunu dikkate alarak, Kuruldan da görüş isteyerek çalışmayı yaptık” dedi. Küle, kişilere ait özel mobil cihazlara ve bilgisayarlara bakmadıklarını belirterek, “Orada imaj alıyoruz, orada bırakıyoruz” dedi.

TÜSİAD: Yabancıyı tedirgin eder

TÜSİAD teklife ilişkin olarak milletvekillerine sunduğu bilgi notunda gerek Türkiye’de gerekse dünyada veri güvenliğinin artan önemi karşısında çelişki oluşturabilecek olan bu denli geniş veri toplama yetkisinin özellikle veri güvenliğinin kritik olduğu sektörler açısından yabancı yatırımcıları tedirgin edeceğini belirtti. “Ülkemize yönlenebilecek yeni yatırımların motivasyonunu düşürebileceği gibi mevcut yabancı yatırımcı ve sektör paydaşlarını da işlerini Türkiye’de büyütmekten alıkoyabilecek” değerlendirmesini yaptı. TÜSİAD, söz konusu maddeye incelenen ve sureti alınan belge ve yazışmalar bakımından avukat müvekkil gizliliği imtiyazının korunmasına ve bu imtiyazın esaslarına ilişkin hukuki belirlilik sağlanmasına yönelik bir ekleme yapılmasını istedi. Şirket verilerinin imajının alınmasının şirket kayıtlarında bulunan ve şirket ticari sırlarını da içeren tüm verilerin şirket dışına çıkarılması anlamına geldiğini ve teşebbüsler açısından risk oluşturduğunu kaydetti.

TÜSİAD’ın önerilerinde neler var?

TÜSİAD tarafından yapılan öneride “Defterlerini veya teşebbüse ait fiziki ve dijital ortamda tuttukları veri, bilgi ve belgelerini inceleyebilir, inceleme konusu ve amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olan her türlü kopyalarını ve çıktılarını alabilir ve ancak bu kapsamda kullanılabilir” belirtilerek şunlar kaydedildi, “Belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir. İnceleme konusu ve amacı kapsamında teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin mahallinde incelemeler yapabilir. Teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin bağımsız avukatları ile bu teşebbüs ve teşebbüs birlikleri arasındaki, savunma hakkının kullanılması veya hukuki danışmanlık alınması amacıyla hazırlanan her türlü belge ve yazışma avukat müvekkil gizliliği imtiyazından yararlanır. Bu tür belge ve yazışmalar yerinde inceleme kapsamında incelenemez ve suretleri Rekabet Kurumu meslek personeli tarafından alınamaz yahut suretleri alınmış olsa dahi Kurul kararına esas teşkil edemez. Bu tür belge ve yazışmaların teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin kendi birimleri arasında raporlanmasına ilişkin belge ve iç yazışmalar ile bağımsız avukattan hukuki danışmanlık alınmasına yönelik hazırlayıcı belge ve yazışmalar da bu imtiyazdan yararlanır.”

TEKLİF NE GETİRİYOR?

Rekabet Kanunu’nun 15’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verileri ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir” diye belirtiliyor.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.