İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi

TÜRKONFED ve Argüden Yönetişim Akademisi’nin iş dünyası ve kamu başta olmak üzere kentlerdeki tüm paydaşların daha etkili işbirlikleri kurmasına katkı sağlamak için yenilikçi bir model sunduğu “İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi”nin tanıtımı dijital bir etkinlikle gerçekleştirildi
Bölgesel ve kent ölçeğinde kalkınmaya destek olmak üzere öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 2017 ve 2019 yıllarında yayımladığı “Kent Bölge” raporunun ardından bir kez daha sahaya indi. TÜRKONFED ve Argüden Yönetişim Akademisi iş birliğinde hazırlanan “İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi” ile iş dünyasının dayanıklı ve rekabetçi olması, sürdürülebilir yerel kalkınma vizyonunun güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin herkes için artmasına katkıda bulunmak üzere bir model ortaya konuldu.

Rehber, DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman’ın katılımıyla düzenlenen dijital etkinlik ile kamuoyuna tanıtıldı.

TURAN: Türkiye'nin rekabetçiliği yerelde iyi yönetişim kültürüyle artar

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, iyi yönetişimin rekabetçiliğin artması ve kalkınma için çarpan etkisi yarattığını vurgulayarak şunları söyledi: “Dijital devrim ile birlikte ekonomik faydaya odaklanan, üretim ve tüketim alışkanlıklarına göre şekillenen küresel sistem artık geride kalıyor. Yerel ve bölgesel potansiyellerin değerlendirildiği, her türlü bilgi ve üretim kaynaklarını paylaşan, atık yaratmayan döngüsel ekonomi, küresel sistemde ön plana çıkıyor. Dönüşen bir dünyada ‘Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulmak, kalkınma ve refahı her kesime yaymak için ekonomimizin sürdürülebilir, daha rekabetçi ve kapsayıcı olması gerekiyor. Ülkemizin rekabetçiliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma dinamiklerini harekete geçirmek de yerel düzeyde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmekten geçiyor. Biz de TÜRKONFED olarak demokrasi, ekonomi, kalkınma ve yerel yönetimler arasındaki değer zincirinin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor, ‘sorunlara değil çözüme odaklanarak’ politikalar geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, 2017 ve 2019 yıllarında İstanbul Politikalar Merkezi’yle hazırladığımız Kent-Bölge rapor serilerimizin yerel kalkınma ve yerel yönetimlerde yeni dinamikleri ele aldığımız fazını, Argüden Yönetişim Akademisi iş birliğiyle yeni bir aşamaya taşıdık. Rehberin uygulanması noktasında yerel yönetimlerimiz ile çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Kentlerimizin ve ülkemizin rekabetçiliğinde İş Dünyası İçin Kalkınma Rehberi’nin bir yol haritası olacağına yürekten inanıyorum.”

ARGÜDEN: Daha iyi bir gelecek için entegre düşünce ve katılımcı bir yönetim anlayışı

Kent-bölgelerin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan birlikte çalışma kültürünün Anadolu kültürünün bir parçası olduğunu hatırlatan Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, “Rehberin hazırlık sürecinde Anadolu kentlerinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, veri temelli çalışmada birtakım eksiklikler olduğunu, buna bağlı olarak kentin sorunlarının belirlenmesi ve bunlara çözüm bulunması noktasında istişare eksikliği yaşandığını gördük. Oysa istişare, Anadolu kültürümüzde yer alıyor. Bir karar alınmadan önce o karardan etkilenecek herkese ulaşmak, görüşlerini almak büyük fayda sağlıyor. Kalkınma ancak birlikte hareket edildiğinde süreklilik kazanır. Kamuda karar kalitesini artırmak için veri temelli, kapsayıcı, katılımcı, sürekli öğrenen bir yönetim anlayışını hayata geçirmeliyiz. Bu sadece bizler değil, gelecek nesiller için de çok değerli. Bu nedenle politika oluştururken entegre düşünceyle olası etkileri belirlemeye, uygulama aşamasından sonra da sonuçları ölçerek öngörülerle ve iyi örneklerle kıyaslamaya özen göstermemiz gerekiyor. İş dünyası için hazırlanan bu rehber, tüm STK’lara kararlara etkin katılım için yol gösterici bir nitelik taşıyor” açıklamasında bulundu.

KEYMAN: Kentlerin potansiyeli yerelden merkeze uzanan iş birlikleriyle ortaya çıkıyor

İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, kalkınma ve iyi yaşamın anahtarının yerelden küresel uzanan iş birlikleri olduğuna vurgu yaparak, “Koronavirüs pandemisiyle birlikte dünyamız, sağlık, ekonomi ve gıda-su krizi ile karşı karşıya. Bu krizi kısmen daha iyi yöneten ülkeleri incelediğimizde, ‘devlet kapasitesi’, ‘kapsayıcı yönetim’, ‘kutuplaşmaya karşı toplumsal uyum’ ve ‘sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun hareket etme’ vizyonuyla hareket ettiklerini görüyoruz. Bununla birlikte yerelden merkeze, oradan da küresele uzanan iş birlikleri ön plana çıkıyor. Bu durum merkezi yönetiminin etkisinin azalması değil, tam aksine iş birliğinin artmasıyla birlikte güç kazanması anlamına geliyor. Kentleşmenin yerelden başladığı, Anadolu’dan merkeze yayıldığı ülkemizde de kentlerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması, sürdürülebilir ve kapsayıcı iş birlikleri ve kentlerin dayanıklılığının artırılması ile mümkün olacaktır. Ülkemizin ihtiyacı olan üretime dayalı kalkınma modelinin uygulanması noktasında el kitabı niteliğinde olan bu rehber, şirketlerden yerel yönetimlere herkes için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Beş kentte kamu-özel sektör ilişkisi incelendi

İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi’nin hazırlık sürecinde, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Konya’da yerel kamu kurumları ile iş dünyasını temsil eden kuruluşların yönetici ve uzmanlarıyla derin mülakatlar yapıldı. Buna ek olarak, İstanbul’da bulunan ve ulusal ölçekte faaliyet yürüten TÜSİAD, SEDEFED, YASED, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi iş dünyası temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirildi. Kent-bölge ölçeğinde kalkınma çabaları ile kamu-özel sektör ilişkisinin mevcut durumunun tespit edildiği bu görüşmelerin de katkısıyla yerel iş dünyasını temsil eden sivil toplum örgütlerine yönelik “Kalkınma ve Rekabetçilik İçin Yerel Politika Geliştirme Modeli” oluşturuldu. Modelin uygulama yöntemlerinin tüm detaylarıyla yer aldığı rehberde ayrıca, model ile uyumlu örnekler ve kent-bölgelerde gelişim alanlarına yönelik öneriler de sunuldu.

Model bölgesel kalkınmayla girişimlere desteği de artıracak

Kalkınma ve Rekabetçilik için Yerel Politika Geliştirme Modeli’nde, bütünsel bakış açısı, veri temelli karar almak, etki analizi yapmak gibi çeşitli yaklaşım ve araçlar yer alıyor. İyi yönetişim kültürüne dayalı bu model, “Üye Görüşlerinin Alınması” ile başlıyor. Bu aşamada üyelerin yaşadıkları sorunlar, işlerini geliştirmek için yapmak istedikleri çalışmalar ve ihtiyaç duydukları konular değerlendiriliyor. “Problem Alanının Belirlenmesi”, “Paydaş Katılım Süreci”, “Taslak Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi” ve “Etki Analizi Çalışması” ile devam eden döngünün son halkasını ise “Politika Önerisi” oluşturuyor. Bölgenin kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sunan bu modelin aynı zamanda, girişimlere olan desteği de artıracağı öngörülüyor.


Kaynak:Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.