Pandemi ve Vergi Sisteminden Beklentiler

Pandemi süreci vergi mevzuatının bu gibi durumlara hazır ve eksik yönlerini ortaya çıkardı. Mücbir sebep düzenlemesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılırken, eksiklerin giderilmesi için vergi mevzuatının yeni düzenlemelere ihtiyacı var.
COVID-19 pandemisi tüm dünyada değişimin bir başka adına dönüştü. Artık dünya dünden farklı bir yöne doğru ilerliyor. Salgının bize öğrettiği çok şey arasında mevcut yapıların bazen ne kadar öngörü ile aslında salgına hazırlıklı olduğu ve bazen ne kadar hazırlıksız kaldığıdır.

Vergi Usul Kanunu’ndaki mücbir sebep hallerinin, bugünler düşünülerek kaleme alındığı bir gerçek. Ancak örneğin geçici vergi gibi teknik alanlarda vergi sistemi pandemiye hazırlıklı mıydı? Bunu söylemek güç. Bunun nedeni, bir yanda devletin kaynak ihtiyacının karşılanması için vergilerin yaşamsal önemi, bir diğer yanda neredeyse mükelleflerin tüm şekli vergisel yükümlülüklerini sağlayan mali müşavirlerle özverili gayretleri var.

Öğrendiklerimiz, vergi sisteminin gözden geçirilmek zorunda oluşudur. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi sistemin yapıtaşlarının ülke menfaatleri adına adil, adaletli ve hakkaniyetli bir vergi sistemine evrilmek zorundadır. Örneğin, menkul sermaye iradı hazine bonosu gelirlerinden sadece yüzde 10 gelir vergisi alınırken, ücret kazancı elde edenlerin yüzde 40’a varacak şekilde artan oranlı oluşundaki ironi devam edemez. Vergi sisteminin adaletli ve dengeli dağılımını gerçekleştirmek görev ve sorumluluğu, idarenin takdirinin ötesinde mecburiyete dönüşmüştür.

PEKİ NELER YAPILMALI?

- Öncelikle vergi yasaları sadeleştirilmelidir. Yazan kişi dışında bazen kimsenin anlayamadığı, uygulayıcıların aynı anda yüzlerce farklı yoruma ulaşabildiği alt mevzuat yığınağından kurtulmak gerekmektedir.

- Mükellef hakları kanunu çıkarılmalıdır.

- Bazı teknik konularda örneğin tahakkuk esası-tahsil esası tercihlerinde 2020 dünyasının gerçeklerine uygun çözümler bulunmalıdır.

- E-dönüşüm artık dönüşmeli ve gerçekleşmelidir.

- Kayıtdışı ekonomiyi sisteme entegre etmek için mali müşavirlerden destek alınmalıdır. Sürekli af kanunları çıkarılmasının faydasızlığı görülmeli ve herkesin adaletli ve dengeli vergilendirilmesi sağlanmalıdır.

- Vergi teşvik sistemi sadeleştirilmelidir.

Bu ve buna benzer pek çok başlık yeni normali yaşayacağımız günlerde Maliye Bakanlığı’nın gündemini oluşturmalıdır. TÜRMOB’un tüm bu konularda hukuk devleti ve sosyal devlet ilkesine bağlı öneri ve katkıları da dikkate alınmalıdır. Konunun muhatabı olmanın ötesinde TÜRMOB’un ülkemizde sağlıklı işleyen bir vergi sistemini devletle birlikte sağlayabilecek bir meslek örgütü olduğu aşikârdır. Ekonomik ve ticari hayatın gerçeklerinin devletin gerçekleriyle örtüşmediği noktada dengeyi sağlayan meslek mensuplarının vergi sisteminin geleceği olduğu unutulmamalıdır.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.