Geçici Vergi Bilmecesi Cözüm Bekliyor

Mücbir sebep kapsamında KDV beyannamesi ertelenen mükelleflerin geçici vergi beyanname ve ödeme süreleri son güne kadar uzatılmadı. Vergi tekniği yönünden KDV beyannamesi verilmeden, geçici vergi beyannamesi verilemiyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle piyasadan gelen talep doğrultusunda, kamuya karşı olan bazı yükümlülükler ertelendi. Ancak her yükümlülük için ayrı kararlar alınması ve farklı tarihler belirlenmesi, mükelleflerin olduğu kadar, mali müşavirlerin de kafasını karıştırdı. Bunun son örneği geçici vergide yaşandı. Mücbir sebep kapsamında KDV beyannamesi ertelenen mükelleflerin geçici vergi beyanname ve ödeme süreleri son güne kadar uzatılmadı. Vergi tekniği yönünden KDV beyannamesi verilmeden, geçici vergi beyannamesi verilemiyor. KDV beyannamesi uzatılan mükelleflerin, geçici vergi beyanname ve ödeme süreleri dün doldu. Birçok mali müşavir, sürenin dolduğu son gün olan 28 Mayıs’a kadar(dün) herhangi bir erteleme kararı duyurulmadığı için mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerinin KDV beyannamelerini doldurmakla uğraştılar. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile zorunlu olarak kapatılan işyerlerinin yanı sıra, kendi isteğiyle faaliyetini durduran işyerlerinin beyannameleri ise kapatılma tarihine kadar kestikleri fatura üzerinden hazırlandı.

Son dakikaya kadar belli olmadı

Son dakikaya kadar herhangi bir erteleme kararı veya bu çelişkinin nasıl çözüleceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması mükellefin kafasını karıştırdı. Çelişkinin giderilmesi için teknik olarak geçici verginin de ertelenmesi gerekiyordu. Ancak son gün olan 28 Mayıs’a kadar bir erteleme yapılmadı. Bu durumda, mükelleflerin KDV beyannamelerini vererek ödemelerini yapmaması bir yöntem. Diğer bir seçenek ise Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilerle birlikte, beyannamelerin ihtirazi kayıtla verilmesi. Bu seçeneğin tercihi halinde ise mükellefin, vergi idaresine dava açması gerekiyor.

“Mükellefle kamu ihtilafa girer, çok sayıda dava açılır”

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, zor durumdaki mükellefler için çıkarılan erteleme kararının Maliye’nin nakit akışında ciddi sıkıntıya yol açtığını belirtirken, geçici vergide erteleme yapılmamasının sebebinin bu olduğunu söyledi. Ancak mücbir sebep ilan ettikten sonra nakit sıkışıklığının giderilmesi amacıyla fiili olarak ilk yapılan düzenlemenin askıya alınmasının mükellefi tam olarak arafta bıraktığının altını çizen Sezer, “Teknik anlamda imkansız olan bir yükümlülüğün yerine getirilmesini istemek ve beklemek gereksiz ihtilaflara yol açacaktır. Erteleme olmaması durumunda mükellefler, KDV beyannamesini vermeyerek geçici vergi beyannamesini de düzenlemeyebilir. Ayrıca geçici vergi beyannameleri, Ocak ve Şubat ayı verilerine göre ihtirazi kayıtla verilip dava açılabilir” dedi.

Mükellefin önünde iki seçenek bulunuyor

KDV beyannamesi uzatılan mükelleflerin, geçici vergi beyanname ve ödeme süreleri dün doldu. Bu konuda iki seçenek bulunuyor

1- Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin, diğer vergi yükümlülüklerinde olduğu gibi geçici vergi beyan ve ödeme sürelerinin de ertelenmesi.

2- Mükelleflerin, KDV beyannamelerini vermeleri ancak ödemeleri ertelenmiş dönemde yani Ekim ayında gerçekleştirmeleri.

Bu aşamaya nasıl gelindi?

- 24 Mart 2020’de 31078 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile COVID-19 nedeniyle mücbir sebeb ilan edildi.

- Tebliğin vergi ödevlerinin ertelenmesi başlıklı 4. maddesinde (a) bendinde mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerle ilgili olarak 27 Nisan 2020’ye ne kadar verilmesi gereken Mart 2020 dönemine ilişkin KDV beyannamesinin verilme süresi 27 Temmuz 2020’ye, bunların ödemesi ise 27 Ekim 2020’ye ertelendi.

- 12 Mayıs’ta çıkarılan 130 numaralı VUK sirkülerinde ise 18 Mayıs’a kadar verilmesi gereken 2020 yılı 1’nci dönem geçici vergi beyannameleri ile bunların ödeme süreleri 28 Mayıs’a (dün) kadar uzatıldı.

- Geçici vergiye ilişkin yapılan düzenleme, mücbir sebep kapsamına girsin girmesin tüm mükellefler için yapıldı. Yani mücbir sebep kapsamında olan mükellefler 518 sayılı Tebliğ hükmü gereği Mart 2020 beyannamesini Temmuz 2020 döneminde verirken, Ocak, Şubat, Mart 2020 dönemine ilişkin 1. Dönem geçici vergiyi 28 Mayıs 2020 tarihinde verecekler.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.