KOBİ ler ilk Sırada

Koronavirüs salgınına karşı önlemler arasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği’ne ilk gün yapılan başvurularda çeşitli sektörlerden Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ağırlığı oluşturduğu görüldü.
Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuruların genel olarak bütün sektörlere açılmasının ardından başvurular dün itibariyle başladı. DÜNYA’ya bilgi veren İŞKUR yetkilileri, başvuruların elektronik ortamda, her ilde yapılması ve inceleme sonucuna bağlı olması nedeniyle anlamlı bir yorum yapılabilmesi için biraz zaman geçmesi gerektiğini ancak ilk gün itibariyle çeşitli sektörlerden küçük işletmeler ağırlıklı “birkaç bin” başvuru alındığını belirttiler.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasında kolaylık sağlamak amacıyla koronavirüs salgını ve buna bağlı olarak devlet tarafından alınan sağlık önlemlerinin “zorlayıcı sebep” olduğu kabul edilmişti. Böylece üretime kısmen ya da tamamen ara vere firmaların tamamının kısa çalışma ödeneğine başvurma hakkı doğdu.

Başvurular için ise virüsün yayılmasını önlemek amaçlı hareketliliğin azaltılması kararı çerçevesinde online form oluşturuldu ve her bir il için ayrı e-mail hesabı açılarak faaliyet gösterilen ilde bu hesaba başvurunun yapılması düzenlemesi getirildi.

İş müfettişleri dosyaları inceleyecek

Bu başvurular yasa gereği iş müfettişlerince incelenecek. İncelemenin büyük kısmının dosya üzerinden olması bekleniyor. İncelemede ağırlıklı olarak bildirilen işçilerin, son 4 ayı (120 gün) kesintisiz olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması şartı bulunuyor.

İşletmelerin yararlanma koşulu ise üretime kısmen veya tamamen ara vermiş olma şartı aranıyor. Müfettişlerce başvuruları kabul edilecek firmaların ve işçilerin bilgileri bu aşamadan sonra İŞKUR’a gönderiliyor ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan Kısa Çalışma Ödeneği en fazla 3 ay süreyle yapılıyor. Cumhurbaşkanınca bu sürenin 6 aya uzatılması mümkün.

İŞKUR yetkilileri başvuruların tamamının kabul anlamına gelmediğini hatırlatarak, müfettişlerce onaylanarak ödemeye dönüşeceğinin altını çizdi. Kısa çalışma ödeneğinde başvuruların ağırlıklı olarak “kısmi üretime ara verme” şeklinde beklendiği, işin tamamen durdurulmasının daha az söz konusu olacağının tahmin edildiğini vurguladılar.

Firma açısından kısa çalışma ödeneğine başvurmada kısa çalışma; haftalık çalışma süresinin üçte biri oranında süre faaliyet yapılmaması ya da ardışık veya sürekli olmasa da en az 4 hafta süreyle işin durması olarak tanımlanıyor.

İşverenler e-posta yoluyla başvuruyor

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuruda bulunmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri’ne özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabiliyor.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmist

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.