Avrupa Yatırım için Türkiye yi istiyor

Avrupa Yatırım için Türkiye yi istiyor

DEİK Başkanı Nail Olpak, özellikle Almanya, Fransa, Japonya ve Macaristan gibi ülkelerin Afrika ve Ortadoğu'da yatırım konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini vurguladı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Almanya, Fransa, Japonya ve Macaristan gibi ülkelerin Afrika ve Ortadoğu gibi üçüncü dünya ülkelerinde yatırım için Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini vurguladı. Olpak, hızlı karar alma, kalite, fiyat avantajı ve o bölgelerde Türkiye’nin kredibilitesinin yüksek olmasının Türkiye’yi öne çıkardığını ifade etti.

DEİK tarafından, 'Ticari diplomasi' misyonu doğrultusunda başlatılan 'DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu' buluşmalarının ilki Bursa’da yapıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe DEİK Başkanı Olpak’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young ile çok sayıda iş insanı katıldı. Panelde konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, “Bu ülkeler bizim bu özelliklerimizi bildikleri için ortak çalışmak istiyorlar. Bu noktada bizim birinci hedefimiz ticaret ve yatırımları artırmak. İkinci hedefimiz etkinliğimizi artırmak istediğimiz ülkelerde lobi faaliyetlerimizi hızlandırmak” dedi. Dünya üzerinde çok geniş bir diasporamız olduğunu belirten Olpak, şunları söyledi:

“146 iş konseyimiz ile bu yapıyı değerlendirmeyi hedefliyoruz. Burada sadece ticari diplomasi temelinde bir ilişki ağından bahsetmiyoruz aslında pek çok coğrafyada kurduğumuz güçlü bağlar ve hatta gönül köprülerinden söz ediyoruz.”
"IoT pazarı 15 trilyon dolar yatırım çekecek"

Etkinliğin açılışında konuşan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, konsey olarak özellikle Ortadoğu ve Afrika’ya odaklandıklarını, Türk ve Alman şirketlerinin buralarda işbirliğine giderek ticaret hacmini artırması yönünde çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Ayrıca Almanya’da çeşitli nedenlerden dolayı kapanma durumuna gelen çok sayıda şirketin Türk girişimciler tarafından satın alınabileceğini de kaydeden Young, “Özelikle Afrika ve Ortadoğu gündemde. Türk ve Alman şirketleri bir araya gelip söz konusu kıtalarda ortak iş yapabilir” dedi. 2030’da 8.5 milyarlık nüfusun 5.2 milyarının orta gelirde olacağını belirterek dünyanın toplam orta gelir grubunun üçte ikisinin Asya bölgesinde oluşacağına vurgu yapan Young, “Bu nedenle Türkiye olarak dışarıda çok daha aktif olmamız gerekiyor. İhracata yönelerek özellikle üçüncü ülkelerde işbirlikleriyle faaliyetler göstermemiz gerekiyor” diye konuştu. Steven Young ayrıca, 2020’de IoT (Nesnelerin İnterneti) pazarının 250 milyar dolara ulaşacağını, 55 milyar adet akıllı cihazın birbirine bağlı olacağını ve sektörün 15 trilyon dolarlık yatırım çekeceğini vurguladı.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.