Sanayiye iki Koldan Destek Sağlanacak

 Sanayiye iki Koldan Destek Sağlanacak

Yatırımları ve küresel rekabeti artırmak amacıyla, sanayiye iki koldan destek geliyor. Yerli üretimi destek için ‘Yatırım Kanunu’ hazırlanacak, ayrıca Sanayi İcra Kurulu oluşturulacak, yatırımcının hakkını koruyacak ‘ombudsmanlık’ sistemi kurulacak.
Özel sektör yatırımlarına yönelik iki koldan düzenleme hazırlanıyor. Yatırımların daha rahat ve öngörülebilir bir ortamda yapılması için bir “Yatırım Kanunu” hazırlanacak. Bu kanun, temel olarak gerekli hukuki ve idari şartları yerine getirerek başlayan bir yatırımın, başka gerekçelerle durması ya da engellenmesinin önüne geçecek.

Bir yandan da yerli üretimi desteklemek için Sanayi İcra Kurulu kurulacak. Hazırlanan düzenlemeler içinde “Yatırım ombudsmanlığı” da bulunuyor. Buna göre sadece yatırımlarla ilgili ihtilafları çözmekte tarafsız bir ombudsmanlık kurumu oluşturulacak. Yatırımcı ile idare arasındaki ihtilaflarda, yatırım başladıktan sonra yapılan idari düzenlemelerin yatırımcı aleyhine sonuçlar doğurduğu durumlarda ombudsmandan çözüm istenebilecek.

Türkiye’nin gelecek dönemde sanayi yatırımları ve küresel rekabetçiliğini artırmak için iki koldan düzenleme hazırlanıyor. Özel sektör yatırımlarının daha rahat ve öngörülebilir bir ortamda yapılması için bir ‘Yatırım Kanunu’ hazırlanacağı öğrenildi. Ayrıca, Sanayi İcra Kurulu ile yerli sanayi ürünlerinin daha fazla kullanımı sağlanacak. Özel sektörün yatırımlarını hedef alacak Yatırım Kanunu, temel olarak gerekli hukuki ve idari şartları yerine getirerek başlayan bir yatırımın, başka gerekçelerle durması ya da engellenmesinin önüne geçecek. Bu kanun, çok sayıda merkezi ve yerel idareye dağılmış yatırımlara yönelik yetki ve uygulamaların yeknesaklığını düzenleyecek.

Kanun yatırımlarla ilgili genel ilke ve kuralları içerecek. Bu kanunla yatırımla ilgili çok sayıda kural ve ilke belirlendiği için, yürürlükteki mevzuatın bu kanuna uyumu yanında, daha sonra yapılacak kanun vb. diğer mevzuatın da bu kanuna uygun olması sağlanacak. Olası ihtilaflarda yatırımlar kanununu öncelikli çözüm aracı haline gelecek.

Kanun içeriğine yatırımcıları koruyan maddeler de eklenecek. Korunan unsur, gerekli mevzuatı yerine getirerek başlayan bir yatırımın, başka kanunlar ya da mevzuat gerekçe gösterilerek durdurulmasının engellenmesi şeklinde işleyecek. Kanunda hem merkezi hem de yerel idarelerin yatırımlara ilişkin görev ve sorumlulukları da sıralanacak.

Hazırlanan düzenlemeler içinde ‘yatırım ombudsmanlığı’ da bulunuyor. Buna göre sadece yatırımlarla ilgili ihtilafları çözmekte tarafsız bir ombudsmanlık kurumu oluşturulacak. Yatırımcı ile idare arasındaki ihtilaflarda, yatırım başladıktan sonra yapılan idari düzenlemelerin yatırımcı aleyhine sonuçlar doğurduğu durumlarda ombudsmandan çözüm istenebilecek. Ombudsmanın temel karar kriteri, yatırımcının kazanılmış haklarının korunması şeklinde belirlendi. Ombudsmanın karar verme süreleri belirlenerek hızlı çözüm sağlanmış olacak. Ombudsmanın yatırımcı aleyhine aldığı kararlarda yargı yolu açık olacak. Aynı şekilde idare aleyhine verilen kararlarda da yargı yolu açık olacak.

Yatırımlar Kanunu, yatırımcılara kamunun tek ofisten hizmet vermesinin hukuki altyapısını da hazırlayacak. Kanuna konulan yetkiyle, bütün yatırım öncesi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yapılması gereken işlemlerin kurulacak merkezlerde tek durak ofis şeklinde yapılmasına imkan sağlanacak. Her bir işlem için süre sınırları konulacak.

Yerli üretime destek: Sanayi İcra Kurulu

Hükümetin, Sanayi İcra Kurulu ile yerli üretimi desteklemeye yönelik yeni bir kurul oluşturma kararı aldığı da öğrenildi. Bu kurul, sanayi stratejilerinin ve eylemlerinin izlenmesi ve tasarlanması yanında ana işlevlerinden biri yerli üretimin kamuda daha fazla kullanılması, kamu alımları yoluyla yerli sanayinin desteklenmesi ve hatta oluşturulmasını hedefleyecek. Kurul, halen yürürlükte olan ancak çok az kamu kuruluşu tarafından hayata geçirilen Sanayi İşbirliği Programlarının merkezi bir yapı ile güçlü olarak uygulanmasını sağlayacak.

Sanayi İşbirliği Programı, kurumların idari kapasite yetersizliği ve bu kapsamda bir işlemin uygulama zorluğu nedeniyle kamu kurumları tarafından hayata geçirilmemişti. Bu program her bir kamu kuruluşunun ihtiyaç duyduğu teknolojik bir ürünü, yerlilik şartı koyarak ürettirmesine yetki veriyor. Ancak kuruluşlar zor bir süreç olduğu için ihaleler yoluyla alım yapmayı tercih ediyor. Sanayi İcra Kurulunun bu veya benzeri programlarla kamu tedarikinde yerli ürünlerin tercihi ya da off-set benzeri yerli üretim katkısı sağlamayı yönetecek.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.