Erdoğan Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

Erdoğan Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz


Sırbistan, (DHA)- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırbistan’la ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara yükseldi. Ticaret hacminde kısa vadede 2 milyar dolar, uzun vadede ise 5 milyar doları hedefliyoruz" diye konuştu.
Sırbistan’a yaptığı ziyaretten çok memnun olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzaladıkları anlaşmalarla yeni hedefler belirlediklerine dikkat çekerek, “2 sene sonra Sırbistan’ı yeniden ziyaret etmekten memnunum. Gerek ikili görüşmede gerek heyetler arası görüşmeler çok verimli geçti. İmzalanan anlaşmalarla da bunları perçinledik. Sırbistan’la birlikte yeni hedefler belirledik. Sırbistan’la ilişkilerimizi ticari, ekonomik, askeri, kültürel alanlarda geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Az önce önemli belgelerin imzalanmasına şahitlik ettik. İşbirliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. Kıymetli dostumun büyük katkısı var. Birazdan iş adamlarımızla bir araya geleceğiz. Sırbistan’ın değişik yerlerinde yatırımlarımız mevcut. İş adamlarımızın Sırbistan’da faaliyet ve yatırımlarına her gün artıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Otomotiv, kauçuk, tekstil alanlarında 6 fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 1 fabrikanın da temelini atacağız. 2010’da 1 milyon Euro düzeyinde olan yatırımlarımız 200 milyon Euro’yu aştı. Ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara yükseldi. Ticaret hacminde kısa vadede 2 milyar dolar, uzun vadede 5 milyar doları hedefliyoruz” dedi

“YENİ PAZAR’A BAŞKONSOLOSLUK AÇACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Sırbistan’ın Yeni Pazar şehrine başkonsolosluk açılacağını belirterek, “Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi adım atıyoruz. Yenipazar’a yeni başkonsolosluk için izin verildi. Başkonsolosluğumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum

“GÖNÜLLERİ BİRBİRİNE KAVUŞTURAN BARIŞ KÖPRÜLERİ KURACAĞIZ”

Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek 3’lü Zirvesi’nden çok umutlu olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ülkemiz, Balkanların istikrarı için önemli rol oynamaktadır. Yarın Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek 3’lü Zirvesi’ni gerçekleştiriyoruz. Belgrad- Saraybosna otoyol projesini başlatıyoruz. Gönülleri birbirine kavuşturan yeni barış köprüsü inşa edeceğiz. Bölge için çok anlamlı bir mesaj teşkil edecektir. Bölge ülkelerine mevcut sorunları geride bırakarak aralarında işbirliğini geliştirmelerini tavsiye ediyoruz. Değerli dostum Vucic’e gösterdiği misafirperverlik için şahsım ve heyetim adına çok teşekkür ediyorum. Projelerin bölge için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi ve Dan. Ltd Şti tarafından derlenmiştir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.