Gümrük Birligi nin güncellenmesi orta vadede kazanç saglar

Gümrük Birligi nin güncellenmesi orta vadede kazanç saglar

DEİK AB Çalışma Grubu üyeleri ve DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile Avrupa Ekonomik Senatosu'ndan (EES) üst düzey bir heyetle bir araya geldi.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına geçekleştirdikleri üç günlük Brüksel ziyaretlerini tamamladıklarını ve yakın gelecekte diğer Avrupa başkentlerini de ziyaret etmeyi planladıklarını bildirdi.

Söz konusu ziyarette Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey teknokratlar ve Ekonomik ve Soyal Komite temsilcileriyle düşünce ve endişelerini paylaştıklarını aktaran Okyay, "Burada amacımız AB Konseyi'nde Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun başlaması için var olan tıkanıklığı gidermekti. Bir kez daha fark ettik ki birbirimizle konuşmak gerçekten işe yarıyor. Ziyaret ettiğimiz kişilerden çok farklı fikirler aldık ve gelecek günlerde birlikte çalışacağız." dedi.

İş dünyasına "iyimser tavırla destek olma" çağrısı

Okyay, AB-Türkiye ilişkilerinin geçen üç yılda en kötü dönemini yaşamasına rağmen Türk iş dünyasının temsilcileri olarak iş birliği ve ticari ilişkilerin güçlü bir şekilde savunulması gerektiğine inandıklarını ve bu ilişkilerin yeniden canlanması için fırsatlar gördüklerini anlattı.

Canlanma sürecinde her iki taraftaki iş dünyasına, "iyimser tavırla destek olma" çağrısında bulunan Okyay, şunları kaydetti:

"Türkiye ve AB arasındaki güncel ilişkilere iş dünyası perspektifinden bakacak olursak, orta vadede kazanç sağlayacak ve kazan-kazan çözümü üretecek tek gündem Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesidir. Brüksel ziyaretimizden önce Türkiye'nin Avrupa'ya ve Avrupa iş dünyasına katma değerine nasıl katkı sağladığıyla ilgili dikkati çekici bir rapor hazırladık. Görüşmede de Türk endüstrisinin AB'nin rekabetçiliği için önemine vurgu yaptık. Ülkemiz, Avrupa ve diğer ülkeler için çok önemli bir ülke. İş insanları olarak ilişkilerin daha da geliştirilmesine önem vermeliyiz."

"Reel gelirde güçlü bir büyüme yaşayacağız"

Okyay, Türkiye ekonomisinin geçen yılki zorlu süreçten sonra, bir dönüm noktasına ulaştığına işaret ederek, görünümün, daha düşük enflasyon ve faiz oranları, kurun daha stabil hale gelmesi, dinamik turizm sektörü ve iyileşen cari dengeyle desteklendiğini ve geleceğe daha pozitif baktıklarını söyledi.

Türkiye'nin uzun vadedeki ekonomik görünümünü destekleyen faktörler olduğuna dikkati çeken Okyay, "Nüfusumuz büyüyor ve çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı yaklaşık 40 yıl sonra yüzde 60'ın üzerine çıkacak. Esnek ve adapte olabilen bir iş gücüne, risk alabilen ve çevik ihracatçı iş insanlarına sahibiz. Kamu borcumuz da düşük. Türkiye'de reel gelirde güçlü bir büyüme yaşayacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve AB şans eseri partner olmadı"

Okyay, Türkiye ve AB'nin şans eseri partner olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorunun değil çözümün yanında olmamız gerekiyor. Geçmişteki zorluklarla nasıl başa çıktıysak, iki iyi partner olarak bugün ve gelecekteki sorunlarla da başa çıkacağız. Tüm dünya siyasi anlamda zor zamanlar geçiriyor. İklim değişikliği, gıda güvenliği gibi konularda da birlikte çalışmalıyız. Ülkemiz, yine iş dünyasının yakından ilgilendiği, sürdürülebilir kalkınmanın da güçlü savunucularından. Avrupa'nın geleceği için birlikte çalışabiliriz. Her zaman söylüyoruz, Türkiye ve AB güçlü partnerler ve asla ayrılmayacaklar."

Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich de toplantıda bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, Avrupa ve Türkiye'nin ortak bir kadere ve geleceğe sahip olması temennisinde bulundu.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi ve Dan. Ltd Şti tarafından derlenmiştir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.