İthalat Taşımaları Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 10 Düştü

 İthalat Taşımaları Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 10 Düştü

Türkiye’nin dış ticaretinin azalması TIR’ların da yük bulamamasına neden oluyor. Her ay en az 70 bin TIR yurtdışından yük bulamadığı için ülkeye boş giriş yapıyor. Avrupa’dan ayda 6 bin 700 araç boş geliyor.
İthalat miktarının düşmesi taşıma şirketlerini zorluyor. Bu yılın ilk dört ayında Türkiye’nin dış ticaret hacmi yüzde 9.7 azaldı. Bu da hem ithalat hem de ithalat taşımalarına olumsuz yansıdı.

Ocak-Nisan 2018 döneminde Türkiye’ye boş giren TIR sayısı 312 bin 531 seviyesindeyken bu yıl aynı dönemde rakam 334 bin 683 bin adede yükseldi. Türk taşımacılar, Avrupa’dan aylık 6 bin 700 araç, Irak ve Suriye’den 45 bin araç, Azerbaycan ve Gürcistan’dan 12 bin araç, İran’dan 1.700, Rusya’dan ise 400 araç olmak üzere aylık 70 bin araçla ülkeye yük bulamadan dönüyor. Bu da yılda 840 bin TIR’a denk geliyor. Yabancı plakalı araçlar ise aylık 14 bin adet boş giriş yapıyor.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) verilerine göre, 2019’un ilk dört ayında, Türk araçları boş dönüş sayılarında yüzde 4 artış yaşamalarına karşın yabancı araçlar Türkiye’ye boş girişler sayılarını yüzde 27 artırdılar. Boş giriş yapan yabancı araçların başında yüzde 81 artış ve 11 bin 512 adet ile Bulgaristan geliyor. Bu ülkeyi 8 bin 782 adet ile Gürcistan, 7 bin 099 adet araçla Romanya izliyor.
Yüzde 10 düşüş

Türk taşımacılar ithalat taşımalarında yüzde 10 düşüş yaşadılar, bu düşüş Ocak-Nisan 2019 döneminde özellikle Avrupa ülkelerinden boş dönüş sayılarının toplamda yüzde 20’ye yakın ciddi oranda artmasına sebep oldu. Özellikle Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Güney Avrupa ülkelerinde boş dönüş sayıları ciddi oranlarda arttı. Yabancı araçların Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye boş giriş sayıları ise aynı dönemde yüzde 65 artış gösterdi. Ocak-Nisan 2019 döneminde sadece Avrupa’dan 38 bine yakın yabancı araç Türkiye’ye yük almak üzere boş giriş yaptı.

Türkiye’nin ihracat taşımasında ise, bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1 artış sözkonusu. İhracat taşımalarının yüzde 78’i Türk plakalı TIR’lar tarafından yapıldı. 2019 Ocak-Nisan toplamında Türkiye’nin ihracat yükünü taşıyan yabancı araçlar arasında ilk sırada yer alan Bulgaristan taşıma sayısını yüzde 3 artırarak 21 bin 692 adet taşıma gerçekleştirdi.

Hemen ardında yer alan İran ise yüzde 4 düşüş ile 14 bin 582 adet ihracat taşıması yaptı. Artış gösteren ülkeler arasında yüzde 25 artışla Sırbistan dikkat çekiyor. İhraç taşımalarında Avrupa’nın genelinde bir önceki aylarda olduğu gibi düşüş eğilimi devam ediyor. Almanya 5, İtalya 16, Fransa yüzde 8 olmak üzere önemli ihracat ülkelerine taşımacılık sayıları düşüş gösterdi. Avrupa ülkelerine toplamda yüzde 2’lik düşüş sözkonusu.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.