İş Yapma Kolaylığında 43. Sıraya Kadar Yükseldik

İş Yapma Kolaylığında 43. Sıraya Kadar Yükseldik

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hazırladıkları reform paketiyle birlikte Türkiye’nin tarihinde ilk kez Doing Business'ta 43. sıraya geldiğini söyledi.

İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Reformları Tanıtım Toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalar ve dünya bankası ile 3 yıllık bir yol haritası çizdiklerini ve bunun sonucunda da iş yapma kolaylığı sıralamasında Türkiye'nin 43. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Bununla birlikte en çok reform yapan 10 ülke arasına girdiklerini de kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu reformların iyi şekilde anlatılmasının da gerektiğini vurguladı. Haziran ayı içerisinde Dünya Bankası'na reformları anlatacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası'nın bu reformları teyit ettiğini ve bunu anketlerle doğruladığını söyledi.

Küresel rekabette daha iyi yerlerde olmak için en önemli göstergelerden birinin Dünya Bankası'nın doing business sıralaması olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz çok net, madem dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasındayız, o zaman tüm göstergelerde ilk 20’de olmalıyız” dedi.

İş yapma kolaylığında da ilk 20’ye girmeyi hedeflediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, İş yapma kolaylığında serüvenine geçen yıl başladıklarını ve Dünya Bankası'nı da çağırıp planlarını anlattıklarını ifade etti.

Reformlara hız verildi

Geçen sene şirket kuruluşunda odaların tek durak ofis haline getirildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu,” Kredi temini alanında taşınır rehni kanunumuz hayata geçti” dedi. Şirket tasfiyesi, vergi ve gümrük işlemlerinde iyileştirmeler sağlandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Şirket kuruluşlarında ticaret sicilinde tek banko uygulaması getirildi. Artık girişimci tek bir bankoya giderek tek bir memur ile işlerini halledebilecek” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

“Kredi temininde 45 basamak, inşaat izinlerinde 37 basamak, şirket tasfiyesi ve dış ticarette 30’ar basamak sıçrayarak Türkiye’yi daha yukarı taşıdık.” İnşaat izinleri ve tapu işlemlerinde istenen belgeler azaltıldı, elektronik ortama taşındığını ve artık inşaat izinlerinde SGK’ya işyeri kaydının otomatik olarak gerçekleştirileceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “İnşaat izni alırken vergi borcu yoktur yazısı istenmeyecek, SGK borcu yoktur yazısı elektronik olarak verilecek” dedi.

İnşaatlarda denetimlerin dünya uygulamalarına paralel olarak risk bazlı yapılacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, vergi alanında da olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu son olarak da Makine - teçhizat alımlarında KDV istisnası ve tapu harcındaki bir puanlık indirimin hayata geçtiğini söyledi.

Reformların özel sektör temsilcileri tarafından teyit edilmesini istedi

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, “Bildiğiniz üzere iş yapma kolaylığında 43. sıraya yükseldik ama Turkiye'nin sıralamada iyileşmesi için reform yapması yetmez bunların özel sektör temsilcileri tarafından da teyit edilmesi gerekir” dedi.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.