Tüm Zamanların En Yüksek Temmuz Ayı İhracat Değerine Ulaşıldı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artarak 18 milyar 550 milyon dolar, ithalatı da yüzde 40,8 yükselişle 29 milyar 132 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Bakan Muş: Temmuzda dış ticaret hacmimiz yüzde 28,7'lik artışla 47,7 milyar dolara yükseldi 
Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artarak 18 milyar 550 milyon dolara çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da bu dönemde yüzde 40,8 artarak 29 milyar 132 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 28,7 artışla 47 milyar 683 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 144,5 artışla 10 milyar 582 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,7 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,2 puan azalarak yüzde 78,9'a geriledi.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler 1 milyar 487 milyon dolarla Almanya (yüzde 3 artış), 1 milyar 318 milyon dolarla ABD (yüzde 24,8 artış) ve 1 milyar 17 milyon dolarla İngiltere (yüzde 3,6 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,2 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da 7 milyar 351 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 134 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 2 milyar 832 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre en çok ihracat yüzde 20,7 artış ve 10 milyar 187 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu yüzde 3,9 artış ve 6 milyar 278 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 8 artış ve 1 milyar 937 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Sektörler özelinde bakıldığında temmuz ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.

İthalat verileri
Temmuzda en fazla ithalat yapılan ülkeler 4 milyar 369 milyon dolarla Rusya (yüzde 78,1 artışla), 3 milyar 805 milyon dolarla Çin (yüzde 43,2 artışla) ve 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya (yüzde 9,3 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,3 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 7 milyar 455 milyon dolarla Asya ülkeleri, 7 milyar 251 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 6 milyar 849 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Sektörlere göre değerlendirildiğinde, temmuz ayı ithalatında imalat sanayinin payı yüzde 73,2, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 19,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 4,7 olarak hesaplandı.

Temmuzda BEC sınıflamasına göre en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 46,6 artışla 23 milyar 592 milyon doları buldu. Söz konusu grubu 3 milyar 159 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 365 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

Ocak-temmuz dönemi
GTS kapsamında ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 19,1 artarak 144 milyar 417 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 399 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 30,9 yükselerek 350 milyar 816 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 143 artışla 61 milyar 982 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70 olarak hesaplandı.

 

Kaynak: AA

Ventur Gümrük Müşavirliği tarafından derlenmiştir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.