E-ihracat, İhracattaki Payını Artıracak

Pandemi döneminde pekişen e-ihracat kavramı, şirketlerin bu alana yatırım yapmasını sağladı. Geçen yıl 200 işletme e-ihracata ilk kez “merhaba” derken 2022’de bu sayı 600’ü aştı. Ancak, e-ihracatın Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı hala yüzde 1 seviyesinde. E-ihracatın dünya ortalaması ise toplam ihracatın içinde yüzde 3,5 ila 4,5’lar arasında seyrediyor. Şirketlerin e-ihracata yatırımını artırmasıyla birkaç yıl içinde dünya ortalamasına ulaşılması bekleniyor.

DÜNYA’ya konuşan Idea- Soft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “2021 sonu toplamda 200 firma e-ihracata ilk adımını atmışken bugün bu rakam 600’ün üzerinde ve büyümeye devam ediyor. Çünkü yüksek döviz kuru işletmelerin e-ihracat iştahını artırıyor. İşletmelerde e-ihracat iştahı oldukça fazla. Türkiye pazarında e-ticareti deneyimleyen işletmeler, aslında yurtdışına da ürün ihracatında temelde pek bir farklılık olmadığının farkına varıyorlar. İlerleyen süreçte bu sayının katlanarak artacağını düşünüyoruz” dedi.

2022 yılı beklentisi 600 milyar TL
Geçen yıl 380 milyar TL olan e-ticaret hacminin 2022 senesinde 550-600 milyar TL arasında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Özkara, şu bilgileri verdi: “E-ticarette büyüme pandemi dönemine göre biraz daha yavaşlasa da hızla devam ediyor. 2022 dördüncü çeyrekte e-ticaret eski hızına tekrar kavuşacak. Çünkü özel günler son çeyrekte yer alıyor ve bu durum e-ticareti daha da hızlandıracak. E-ticaret için, Muhteşem Cuma, yılbaşı alışverişi, özel kampanyalar gibi birçok konuyla yine güçlü ve kuvvetli bir dönem yaşanacak. Öte yandan e-ticarette artık enflasyon, döviz, stoka giriş zamanı gibi birçok konuyu da göz önünde bulundurduğumuzda eski dönemlere nazaran çok daha farklı fiyatlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durum birçok pazar yerinde de, e-ticaret sitesinde de karşımıza çıkıyor. Bugün çok pahalı gördüğünüz bir ürünü, yarın stoku sıkışmış bir işletme uygun fiyata satabiliyor. Maalesef böyle bir dönemin içerisindeyiz. E-ticaretin fiyat dinamiği çok hızlı değişiyor.”

“Yeni e-ticaret yasası, piyasayı düzenler”
Bugün itibariyle Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ne kayıtlı işletme sayısı 27 bin 892 olduğunu dile getiren Seyhun Özkara, bu rakamın yüzde 50’den fazlasını IdeaSoft altyapısını kullanan işletmelerin oluşturduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciyi koruma ve haksız rekabeti engelleme gerekçesiyle hazırladığı yeni e-ticaret düzenlemesi hakkında da görüş bildiren Özkara, “Bu adımın yabancı yatırımcıları kaçıracağını düşünmüyor, piyasayı düzenleyici bir yasa olarak görüyorum. Rekabet şartlarını düzenleyen bu yasayı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ticarette var olabilmesi, rekabet edebilmesi adına değerli buluyorum” diye konuştu.


Kaynak: Dünya Gazetesi

Ventur Gümrük Müşavirliği tarafından derlenmiştir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.