Enflasyon ve Yüksek Vergi E-ithalatı Patlattı

Şirketlerin tabi olduğu ithalat vergisi sebebiyle yüksek kalan fiyatlar, şahısların e-ithalat tercihin ikiye katladı. TMD Başkanı Stamati, vergi düzenlemesi getirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’de geçen yıla göre yüksek oranda artan fiyatlar, salgınla birlikte tüm dünyada yükseliş trendine giren e-ithalatın artmasına yol açtı. Şirketlere göre daha cazip vergi oranları ve gün geçtikçe daha uygun hale gelen kargo ücreti ödeyerek alışveriş yapılabiliyor olması, posta ve kargo yolu ile ithalatın her geçen yıl katlanarak artmasına neden oldu. Türkiye’de salgın öncesine göre e-ithalat artış oranının yüzde 200’ü aştığı tahmininde bulunan Tescilli Markalar Derneği Başkanı İzzet Stamati, bunun haksız rekabete yol açtığını söyledi. Türkiye’de şirketleşen markaların yüzde 50’ye yakın ithalat vergi oranlarına katlandığını ancak şahıslarda bunun 22 Euro’ya kadar vergisiz, 22 Euro’dan sonra için ise en çok yüzde 20 olduğunu belirten Stamati, bu durumun Türkiye’ye yatırım yapan markaların mağazalaşma, istihdam gibi pek çok kararını olumsuz etkilediğini savundu.

Bakanlık ile görüşmeler yapıldı
Daha önce yurt dışı alışverişlerinde 75 Euro olarak belirlenen sınır, sonra sırasıyla 30 ve 22 Euro’ya kadar indirildi. 22 Euro sonrası için ise her bir sevkiyatta kıymeti bin 500 Euro’yu aşmayan eşyaya, geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacağı belirtildi. Söz konusu vergi oranlarının, eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise yüzde 20 olacağı dile getirildi. Bu oran Türkiye’de yatırımı bulunan markalar için ise yüzde 40’ı aşıyor. İzzet Stamati, yapmış oldukları ithalatta menşeiden dolayı AB üyesi olmayan ülkelerden gelen ürünler için yüzde 30 İlave Gümrük Vergisi (İGV) ve artı yüzde 12 de ayrı bir gümrük vergisi ödediklerini belirtti. Stamati, “Biz yaklaşık yüzde 42 civarında bu ülkeler için vergi ödüyoruz. Artı KDV ve ithalat masrafl arı da var. Şahıslar ise posta yolu ile ithalat yaptıkları zaman yüzde 18-20 arasında bir vergi ödüyorlar sadece. Dolayısıyla bizler burada işletmeler olarak haksız rekabete maruz kalıyoruz. Bu sorunun giderilmesi için de Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yaptık ama henüz bir cevap alamadık” dedi.

Markaların yatırımı negatif etkileniyor
Stamati’nin verdiği bilgilere göre şahıslar, şirketlere göre yüzde 60 daha az vergi ödüyor. Kaba bir hesapla bin TL’lik bir ürün için şirketler 420 TL vergi öderken, şahıslarda bu rakam en fazla 200 TL oluyor. Öte yandan şahıslar, 22 Euro altındaki ürünler için vergi ödemiyor.

Stamati, perakende markalarına uzun yıllardır uygulanan yüksek vergi oranlarının, Türkiye’ye yatırım yapan markaların yatırımlarını da negatif etkilediğini söyledi. Zira son yıllarda gelişen teknolojinin de katkısıyla bir ürünün tüm dünyadaki fiyatları karşılaştırılabiliyor. Türkiye ise bu noktada yüksek vergi oranları nedeniyle turistler için de pahalı kalabiliyor. Stamati, “E-ticaret dünyada yükselen bir trend. Markalara ulaşmak artık çok daha kolay. Ancak tüketici, yurtdışından posta yolu ile alışveriş yaptıkları zaman garanti alamıyorlar. Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında buradaki distribütörlerden herhangi bir hak iddia edemiyorlar. Öte yandan biz direkt üreticiden aldığımız için Türkiye’den döviz çıktısı daha az oluyor” dedi. Peki son yıllarda söz konusu gelişmeler posta yolu ile ithalatı nereden nereye getirdi? İzzet Stamati, hem e-ihracat hem de e-ithalat henüz tam olarak ölçülemediğini ancak tahminlerine göre e-ithalatın ikiye katlandığını belirtti. Stamati, bu durumun hem turist hem de şahıslarda markalı ürün alışverişini negatif etkilediğini belirterek, sonuçlarının ise daha az yatırım ve istihdam olarak görüldüğünü belirtti. Zira son yıllarda birçok yabancı marka Türkiye’den çekilirken, birçoğu ise mağazalaşma ve istihdam da daha korumacı davranmaya başladı.

 


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.