Alman KOBİ ler Tedarikte Rotayı Türkiye ye Çevirdi

Alman KOBİ'ler, küresel tedarik zincirinde yaşanan krizleri aşmak ve pandemiyle birlikte rekor seviyeye ulaşan navlun maliyetlerini düşürmek için Türkiye'ye yöneldi.
Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Federal Birliği (BVMW) temsilcileri ve Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Dr. Joe Weingarten’ın da aralarında bulunduğu heyet, Türkiye’deki sanayicileri ziyaret ederek, tedarikte işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Türkiye’de 30’a yakın kurum ve kuruluşlarla görüşme gerçekleştiren heyet, enerji, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda Türkiye’den daha fazla tedarik yapmayı hedefliyor.

Türkiye’ye yönelik yapılan ziyaretle ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan BVMW Temsilcisi Aziz Sevindik, “Dünyada tedarik zincirinde yaşanan krizler sürüyor. Alman firmalar Çin’den yapılan tedarikte zorluklar yaşıyor. Bununla birlikte navlun maliyetleri ve enerji fiyatlarının artması tedarik sorununu derinleştiriyor. Almanya bu kapsamda Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek için adımlar atıyor. Bu kapsamda Almanya, Türkiye’den tedariki artırmak istiyor” dedi.

STK başkanlarına ziyaret
Türkiye’de yaklaşık 7 bin Alman şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Aziz Sevindik, “Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türk var. Bu iki ülke ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek zorunda. Bunun için de birçok kurum ve kuruluşla olumlu görüşmelerimiz oldu. Bu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili, Ticaret Bakan Yardımcısı, TOBB Başkanı, İTO başkanı, Teknopark İstanbul yetkilileri ve belediye başkanlarıyla görüştük” diye konuştu.

Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte ülkeler karbon salımını önlemek için enerjide dönüşüme odaklandığını ve bu kapsamda yatırımları hızlandıran Almanya’nın tedarikte yeni pazar arayışına girdiğini ifade eden Sevindik, “2045 yılına kadar sıfır emisyon hedefl eyen Almanya bu doğrultuda yatırımlarını gerçekleştiriyor. Türkiye’yi hem ürün hem de enerji tedarikinde rolünü genişletmeyi hedefliyor. Özellikle gelecek dönemde yeşil hidrojen ithalatı noktasında ciddi yatırımlar planlıyor. Yeşil hidrojen ithal edeceği potansiyel tedarikçiler arasında Türkiye öne çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Esenyurtlu sanayicilerle işbirliği için çalışma grubu kuruldu
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Türkiye ve Almanya ilişkilerini geliştirmek için Türkiye’ye gelen Alman Milletvekili Dr. Joe Weingarten’ı ve beraberindeki heyeti ilçedeki sanayicilerle buluşturdu. Toplantı sonucunda oluşturulan çalışma grubu, Esenyurt ve Almanya arasındaki ticari hacmi geliştirmek amacıyla çalışmalar yapacak. Toplantıya SANDER Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Başboğa ile ESİDER Yönetim Kurulu Üyeleri Turan İşcan, Erdal Eryılmaz ve Hüseyin Soyöz katıldı. Milletvekili Joe Weingarten, görüşme sonrası bir değerlendirme yaparak, şunları söyledi: “Esenyurt Belediyesi’nin birçok birimini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldum. Buradaki ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin zenginleşmesi açısından Esenyurt önemli bir dinamik ayak olacak.” Türkiye’nin kesinlikle Avrupa Birliği’ne girmesi gerektiğinin altını da çizen Weingarten, “Alman Federal Meclisi’nde, buradaki izlenimlerimi özellikle anlatacağım. Genel itibarıyla sanayi kuruluşları ile bir işbirliği yapılmasından memnun oluruz” yorumunda bulundu.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.