En Büyük Risk Kur Farkı Zararı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, gelirlerinin yüzde 25'ini Merkez Bankası üzerinden bozdurmaları gerektiğini, bunun yaratacağı riskin kur makası olduğunu söyledi. Çelik, "Kur makasında aradaki farktan zarar etmemiz söz konusu" dedi.
İhracat bedeli dövizin Merkez Bankası’na satılmasıyla ilgili genelgeyi değerlendiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, genelgeyle birlikte Merkez Bankası’nın rezervlerini artırmayı amaçladığını belirtti. Çelik, “Ancak ihracatı etkileyecek, ihracatı zora sokacak şekilde yapılmaması gerekiyor. Bu uygulamaya başlandı. Belli bir süre devam edecek. Anladığımız kadarıyla ihracata, ihracatçıya getireceği yükler gözlemlenecek, çeşitli ilave düzenlemelerle bu konu ihracatçı lehine geliştirilebilecek” dedi.

İhracatçılar olarak gelirlerinin yüzde 25’lik kısmını döviz alım belgesine bağlayarak Merkez Bankası üzerinden bozma durumunda kaldıklarını kaydeden Baran Çelik, şunları kaydetti: “Bu bedeli ihtiyaç olması halinde alıp alamayacağımız noktasında belirsizlik vardı. Böyle bir engel yok. Tekrardan Türk Lirası’ndan dolara dönüş yapılabilecek. Burada sadece kur farkı oluşma riski var. Merkez Bankası’nın ihracatçıya özel forward mekanizmaları kurduğunu biliyoruz. İhracatçının bu noktada en büyük riski kur makası oluşması durumunda oluşacak kur farkından edeceği zarar. Onun dışında her hangi bir şekilde başka bir zararı oluşmayacak.” Dövizin aşırı değerlenmesi noktasında alınan önlemlerin karşılığını gördüklerini belirten Çelik, Türk Lirası’ndaki yüksek değer kayıplarının çok daha fazla zarara neden olduğuna işaret etti. Çelik, “Bizlerin de bu kadar sağlıksız fiyat oluşumu noktasında sağlıklı bir fiyat vermemiz, maliyetlerimizi hesaplamamız, yeni ihracat anlaşmaları yapmamız mümkün değil. 16 liradan yaptığımız ihracat anlaşması 13 liraya düştüğünde sıkıntı yaratabiliyor” dedi.

“Küresel çip krizi 2023’te sona erecek”
OİB’in geçen yılı yüzde 15 artış ve 29.3 milyar dolarlık ihracat ile kapattığını hatırlatan Baran Çelik, “Bu aslında bizim için çok olumlu bir veri değil. Biz 2018-19 yıllarında 30 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir sektördük. 2020’de pandemiyle beraber 30 milyar doların altına düştük. 2018-19 yıllarında Türkiye ihracatından aldığımız pay yüzde 19’du. 2021’de yüzde 13.3. Sektör olarak Türkiye ihracatının gelişmesinden bir miktar geride kaldık. Bundan da memnun değiliz” değerlendirmesini yaptı.

2021’e küresel çip krizinin damga vurduğunu dile getiren Baran Çelik, talebi karşılayamayan arz nedeniyle firmaların kapasitelerini tam kullanamadığını ifade etti. Çelik şu bilgileri verdi: “Hesaplamalara göre yaklaşık 4 milyar dolar bir ihracat kaybımız var. 2022 yılı hedefimiz 33 milyar dolar. Geldiğimiz noktanın 4 milyar dolar üzerinde bir hedef koyduk. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Çünkü 2021 yılında küresel çip krizinin en kötü günlerini tamamladığımızı, 2022’de çip krizinin azalacağını, 2023 yılında sonlanacağını düşünüyoruz.”

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.